Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4584220

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa

Dostawa oleju opałowego na rok 2011

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Zbiczno
adres: Urząd Gminy Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno
tel./fax: (56) 49 393 17
strona internetowa: www.zbiczno.brodnica.net

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oleju opałowego Ekoterm Plus lub Rgterm 0,2

1.2) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego na rok 2011. Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.3) Miejsce wykonywania usługi: teren Gminy Zbiczno.

1.4) Nomenklatury:
1) Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09.00.00.00-3, 09.13.50.00-4.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3) Wartość zamówienia: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) Czas trwania zamówienia: zamówienie będzie wykonywane partiami od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

III. INFORMACJA O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM:

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2. Warunki uczestnictwa: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oraz inne wynikające z ustawy, a także warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający oceni spełnianie warunków wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie złożonych przez Wykonawcę do ofert oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

IV. TRYBY:

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
cena - 100% = 100 pkt

3.  Informacje administracyjne:

3.1.) warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w dni powszednie w godzinach 7.30 do 15.00 lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Zbiczno: www.bip.zbiczno.ug.gov.pl

3.2) Termin i miejsce składania ofert: 21.12.2010 r. do godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno - sekretariat (pokój nr 7 - I piętro)

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 21.12.2010 r. godzina 12.15, Urząd Gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno, sala posiedzeń, II piętro, 

3.5) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

3.6) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

3.7) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

V. INNE INFORMACJE:

1. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.12.2010 r. oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 09.12.2010 r. z terminem do 21.12.2010 r.

 

Wójt
/-/ Wojciech Rakowski

 


Druki do pobrania:

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i formularz ofertowy (pdf)

* Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (doc)

* Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (doc)

* Projekt umowy (doc)

utworzono: 2010-12-09 08:42 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-12-09 14:38 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-12-09 08:41
informację wytworzył 2010-12-09 Mirosława Lica
ilość odsłon podstrony: 1748
repozytorium zmian
drukuj  zapisz