Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4852314

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Kierownika ZUK w Zbicznie z dnia 2 listopada 2010 r.

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA ZUK W ZBICZNIE
Z DNIA 2 LISTOPADA 2010 r.
O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
- INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

I. Zamawiający:

1. Pełna nazwa zamawiającego: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
2. Adres: Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno
3. Województwo: Kujawsko-Pomorskie

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podsatwie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na: dostawa oleju napędowego.

III. Miejsce realizacji zamówienia:

woj. kujawsko-pomorskie, powiat Brodnicki, gmina Zbiczno, miejscowość Zbiczno 140

IV. Ogłoszenie o postępowaniu zostało ogłoszone w dniu 28.10.2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego (BIP): www.bip.zbiczno.ug.gov.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

V. Wybór oferty:

1. Wykonawca:
Publiczny Transport Ciężarowy S.C.
Grażyna i Mariusz Jakubowscy
Ciche 49
87-305 Zbiczno

2. Cena oferty wybranej: 4,31 zł brutto za 1 litr oleju (słownie: cztery złote 31/100) - zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.

3. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta wybrana spełnia kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta była jedyną, która wpłynęła w niniejszym postępowaniu.

VI. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złozyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny:

Oferta nr 1 - złożona przez Publiczny Transport Ciężarowy S.C. Grażyna i Mariusz Jakubowscy, Ciche 49, 87-305 Zbiczno

- cena oferty bruttp: 4,31 zł, liczba punktów - kryterium cena - 100 pkt.

VII. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania: nie dotyczy.

 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02.11.2010 r. z terminem do dnia 09.11.2010 r.

 

Kierownik ZUK Zbiczno
/-/ Robert Schuetz

utworzono: 2010-11-02 15:24 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-11-02 15:35 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-11-02 15:23
informację wytworzył 2010-11-02 Katarzyna Dembek
ilość odsłon podstrony: 2340
repozytorium zmian
drukuj  zapisz