Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4862235

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU -  dostawa
Dostawa oleju napędowego w okresie 05.11.2010 do 31.12.2011

 

I. ZAMAWIAJĄCY :   Zakład Usług Komunalnych Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno
adres  :  Zbiczno 140,  87-305 Zbiczno
tel./fax  (0-56) 49-393-33
 
strona internetowa : www.zbiczno.brodnica.net

 II.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1.Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego ON
1.2)
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napedowego na okres 05.11.2010 r. do 31.12.2010 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1.3) Miejsce wykonywania usługi : miejscowość Zbiczno .
1.4) Nomenklatura : 
1) Wspólny Słownik Zamówień CPV : 09134100-8

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

3) Wartość zamówienia: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych .
4) Czas trwania zamówienia :  zamówienie będzie wykonywane partiami od  05.11.2010 r.
do  31.12.2011 r.                                       

III.  .INFORMACJE O CHARAKTERZE  PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I  TECHNICZNYM :

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

2. Warunki uczestnictwa :W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  „Prawo  zamówień publicznych” ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zmianami ) oraz inne wynikające z ustawy, a także warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający oceni spełnianie warunków wymienionych w niniejszym  rozdziale na podstawie złożonych przez Wykonawcę do ofert oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na zasadzie : spełnia/ nie spełnia .

IV.TRYBY : 

1. Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony  .

2. Kryteria oceny ofert : najniższa cena
cena -100% = 100 punktów

3. Informacje administracyjne :

3.1) warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację Istotnych Warunków  Zamówienia można  pobrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w dni powszednie w godzinach 7.30 do 15.00 lub ze  strony internetowej Urzędu Gminy Zbiczno:  www.bip.zbiczno.ug.gov.pl 

3.2)  Termin i miejsce składania ofert : 28.10.2010 do godziny 12°° w Zakładzie Usług Komunalnych Zbiczno,  Zbiczno 140,  87-305 Zbiczno  pokój nr 1 ( parter ) .

3.2) Termin związania z ofertą  : liczba dni : 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert .

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert : 28.10.2010 godzina 12,15 , Urząd Gminy Zbiczno, sala posiedzeń ,II piętro , 87-305 Zbiczno 140 .

3.5)  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

3.6) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

3.7)  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

V. INNE  INFORMACJE

1. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.10.2010 r. oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego  w dniu  21.10.201r. z terminem do 28.10.2010r. 

 


Druki do pobrania:

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z formularzem ofertowym (pdf)

* Projekt umowy (pdf)

* Oświadczenia (pdf) 

utworzono: 2010-10-21 09:52 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-10-21 10:14 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-10-21 09:51
informację wytworzył 2010-10-21 Katarzyna Dembek
ilość odsłon podstrony: 2056
repozytorium zmian
drukuj  zapisz