Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4855442

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 05 października 2010 r.

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZBICZNO 
Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2010r.

O WYNIKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
– INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

I.  Zamawiający:

1. Pełna nazwa Zamawiającego:    GMINA ZBICZNO

2.  Adres:  Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno,

3.  Województwo:  Kujawsko – Pomorskie

II. Tryb i przedmiot zamówienia

1.1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień Publicznych na roboty budowlane pn.MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W POKRZYDOWIE WRAZ  BUDOWĄ BUDYNKU SANITARIATU

 

III. Miejsce realizacji zamówienia:

woj. kujawsko-pomorskie, powiat Brodnicki, gmina Zbiczno, miejscowość   Pokrzydowo -

dz. nr 143/2, obręb Pokrzydowo

IV. Ogłoszenie o postępowaniu zostało  ogłoszone w dniu  16.09.2010r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego (BIP):  www.bip.zbiczno.ug.gov.pl. oraz  w siedzibie Zamawiającego.

V. Wybór oferty:

Wykonawca: HYDROTERM  Zygmunt Biernacki

                       85-436 Bydgoszcz ul. Skalarowa 16/13                            

2. Cena oferty wybranej: 221.297,76 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt  siedem   złotych 76/100) - zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.

3.Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta wybrana spełnia kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu była cena ofertowa – oferta wybrana była ofertą o najniższej cenie.

VI. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną  ofertom w kryterium oceny:

Oferta nr 1 – złożona przez: ROSMOSIS- Wawrzyniak Sp. z o.o.

                                                Perzyce 46, 63-760 Zduny

  cena oferty brutto  - 245.031,84 zł; liczba punktów w kryterium cena – 90,31

 

Oferta nr 2 – złożona przez: HYDROTERM  Zygmunt Biernacki

                                                85-436 Bydgoszcz ul. Skalarowa 16/13      

  cena oferty brutto  - 221.297,76 zł; liczba punktów w kryterium cena – 100,00

 

VII. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania: nie dotyczy

 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 5.10.2010r. z terminem do dnia 11.10.2010r.

 

Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

 

utworzono: 2010-10-06 01:00 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-10-06 09:09 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-10-06 01:00
informację wytworzył 2010-10-05 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2350
repozytorium zmian
drukuj  zapisz