Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4855328

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - UNIEWAŻNIONO 16.09.2010 r.

W DNIU 16.09.2010 r. ZAMÓWIENIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE ! - zawiadomienie (pdf)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W POKRZYDOWIE WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU SANITARIATU

 
I. ZAMAWIAJĄCY

Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:  Gmina Zbiczno , Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno,
woj. Kujawsko-Pomorskie, tel. 0-56-49-393-17, fax.0-56-49-393-17,
e-mail:
gkb.zbiczno@op.pl 

II.PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA
1. Opis

 

 

1.1 Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pokrzydowie wraz z budową budynku sanitariatu”
1.2 Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie robót modernizacyjnych stacji uzdatniania wody w  Pokrzydowie polegające na poprawieniu skuteczności procesu uzdatniania wody i zwiększeniu przepustowości na perspektywę,  dostosowanie układu sterowania w stacji uzdatniania dla potrzeb modernizacji, budowa budynku sanitariatu wraz z uzbrojeniem w przyłącze kanalizacji sanitarnej na terenie stacji uzdatniania.

Zakres robót modernizacyjnych:

- montaż nowych odżelaziaczy Dn 1.400 wraz z uzbrojeniem,

- wykonanie modernizacji instalacji sprężonego powietrza wraz z wykorzystaniem istniejącego nieczynnego zbiornika hydroforowego Dn 1.200 na zbiornik powietrza sprężonego,

- montaż pompy płucznej wraz z uzbrojeniem,

- montaż projektowanej skrzyni przelewowej wód popłucznych i wykonanie nowego odpływu do osadnika wód popłucznych,

- montaż pompy odwadniającej KP 150 w kanale technologicznym,

- rozbudowa sterowania pracy rozdzielnicy elektrycznej o układ zasilania i sterowania pompą popłuczną,

- zasilanie pompy KP 150,

- zasilanie w energię urządzeń sterujących układem napowietrzania,

- uruchomienie instalacji i urządzeń oraz włączenie do eksploatacji,

- wyłączenie z eksploatacji i demontaż istniejącego odżelaziacza Dn 1.400,

- rozbudowa sterowania układu rozdzielnicy na sterowanie pracą pomp głębinowych w układzie przemiennym oraz praca dwoma pompami jednocześnie jako wspomagające przy zwiększonym poborze wody, gdy wydajność pompy pracującej będzie niewystarczająca,

- budowa drugiej komory osadnika wód popłucznych,

- demontaż istniejących pokryw blaszanych przykrywających kanał technologiczny na pokrywy ażurowe ze stali nierdzewnej typu WEMA,

- wymiana zasuw żeliwnych kołnierzowych w kanale technologicznym na przepustnice ze stali nierdzewnej,

- wymiana w kanale technologicznym przewodów stalowych i żeliwnych na przewody z PE,

 
Zakres robót elektrycznych obejmuje wykonanie:

- zasilania i sterowania zaworu elektromagnetycznego sprężonego powietrza,

- zasilanie i sterownie pompy płucznej,

- zasilanie i sterowanie pompy  odwadniającej,

- sterowanie pomp głębinowych

 Zakres robót budowlanych i instalacyjnych obejmuje wykonanie:

-  budowa budynku sanitariatu, na fundamentach betonowych, z płyt warstwowych z wkładem styropianowym, izolacje  i roboty wykończeniowe,

- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do  zbiornika bezodpływowego HPD Z 2 m3  ,

-  zasilania budynku w energię elektryczną,

- wewnętrznej instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej
 

- montaż grzejników  elektrycznych w budynku sanitariatu. 

 

1.3 Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
 woj. Kujawsko-Pomorskie, Powiat Brodnicki, Gmina Zbiczno, miejscowość Pokrzydowo, działka nr 143/2

 

 

 

1.4 Nomenklatura
1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) -   45230000-8, 45310000-3

2) Zamawiający w niniejszy postępowaniu nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie  przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.
3) Wartość zamówienia: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Termin wykonania zadania: 30.11.2010r.


III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1. Wymagane wadium:
  5.000,00 PLN

2.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
 

2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają     warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp:

1) Spełniają  warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

2) Spełniają  warunek posiadania:


 

a)  niezbędnej wiedzy i doświadczenie

 

Zamawiający uzna warunek ze spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że  zrealizował  w okresie ostatnich 5 lat minimum 1 robotę polegająca na modernizacji stacji uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż  100.000 PLN, potwierdzone przez inwestorów, użytkowników obiektów, że roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz powinien zawierać nazwę zamawiającego, rodzaj robót, wartość brutto, termin rozpoczęcia i zakończenia (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ).

 

b) potencjału technicznego a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

 

Zamawiający uzna warunek ze spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną  im powierzone, tj.:

 - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji minimum jednego zamówienia z zakresu modernizacji stacji uzdatniania wody;

- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektoniczno- budowlanej.

- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej.

 Kadra kierowania robotami (kierownik budowy, kierownicy robót) musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia powinien zawierać informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia, a także zakresu wykonywanych czynności  wraz z informacją na temat podstawy do dysponowania tymi osobami, informacje na temat osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ).

Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zgodnie z załącznikiem nr  7 do SIWZ).

3) Spełniają warunek znajdowania się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie danego zamówienia:

Zamawiający uzna warunek ze spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że
 

 a. posiada własne środki finansowe lub udokumentuje dostępność kredytu wraz z podaniem kwoty kredytu do środków finansowych zapewniających ciągłość robót przez cały czas ich trwania (informacja z banku). Wymagana kwota minimum  100.000,00zł,                                                                                                        

 

b. środki na zabezpieczenie finansowania inwestycji muszą być wolne od zobowiązań z tytułu innych realizowanych zamówień.

c. posiada opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

2.2 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach , o których mowa w art.24. ust.1 ustawy Pzp

 Wykonawca powołujący się  przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada pisemne zobowiązanie  innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26.ust.2b ustawy , a podmioty te będą brały udział  w realizacji części zamówienia zamawiający żąda od wykonawcy  przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach , o których mowa w art. 24.ust.1 ustawy.

 

 

Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w rozdziale XI niniejszej SIWZ na podstawie złożonych do oferty oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

IV. TRYBY 

1. Tryb udzielania zmówienia: przetarg nieograniczony,

2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena -  100%.

3. Informacje administracyjne:

3.1.Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 10, II piętro) w terminie do dnia 14.09.2010r. oraz na stronie internetowej zamawiającego(BIP): www.bip.zbiczno.ug.gov.pl

3.2. Termin i miejsce składania ofert: Urząd Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140 w terminie do dnia 14.09.2010r. do godz. 10.00, sekretariat pok. Nr 7, I p.

3.3.Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert,

3.4.Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 14.09.2010r. o godz. 10.30 sala posiedzeń, II piętro Urzędu Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140.

V. INNE INFORMACJE
  Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.08.2010r. oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 31.08.2010r. z terminem do dnia 14.09.2010 r.

Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski


Do pobrania:

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

* Opis techniczny (pdf)

* Kosztorys ofertowy / przedmiar (pdf)

* Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (pdf)
- przekrój - rys. nr 1
- przekrój - rys. nr 2
- przekrój - rys. nr 3
- przekrój - rys. nr 4
- przekrój - rys. nr 5
- przekrój - rys. nr 6

* Projekt instalacji wod-kan i c.o. (pdf)

* Projekt budowlany (pdf)

* Projekt zagospodarowania terenu (pdf)

* Projekt wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej (pdf)

* Kosztorys / przedmiar - instalacje elektryczne (pdf)

* Przedmiar robót - budynek sanitariatu - instalacje elektryczne (pdf)

* Rysunek - projekt budowy budynku sanitariatu (pdf)

* Kosztorys / przedmiar - budowa budynku sanitarnego (pdf)

* Opis techniczny do projektu budynku WC (pdf)

* Przekrój sanitariatu (pdf)

* Budowa sanitariatu dla potrzeb modernizacji SUW (pdf)
- rys. nr 1
- rys. nr 2
- rys. nr 3

utworzono: 2010-08-31 14:43 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-09-16 10:04 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-08-31 14:42
informację wytworzył 2010-08-31 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2442
repozytorium zmian
drukuj  zapisz