Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4410478

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 sierpnia 2010 r.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 19 sierpnia 2010  roku

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

    
INFORMACJA   O  WYBORZE  OFERTY

 

I. Zamawiający :

   1.Pełna nazwa Zamawiającego  : Gmina  Zbiczno

   2.Adres : Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno

   3.Województwo : Kujawsko-Pomorskie

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na usługę „ Dowóz dzieci do placówek oświatowych w Gminie Zbiczno w roku szkolnym 2010/2011”

III. Miejsce realizacji zamówienia :

woj. Kujawsko-Pomorskie,powiat Brodnica, Gmina Zbiczno, dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Pokrzydowie i Zespołu Szkół w Zbicznie

IV. Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w dniu 30.07.2010 roku na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 230912-2010, stronie internetowej Zamawiającego www.bip.zbiczno.ug.gov.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

V.    Wybór oferty  :

1.Wykonawca : Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

                            Spółka Akcyjna w Brodnicy

                            ul. Podgórna 66a

                            87-300 Brodnica

2.Cena wybranej oferty : wg tabeli cen za przewozy na p[odstawie biletów miesięcznych z ulgą 49% i 78% w komunikacji zwykłej ( zgodnie z załączonym cennikiem przewozów ).

3.Uzasadnienie wyboru oferty : na ogłoszone zamówienie wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki i kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

VI. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny :

1.Oferta nr 1 - złożona przez  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

 Spółka Akcyjna w Brodnicy, ul. Podgórna 66a, 87-300 Brodnica – liczba 

  punktów w kryterium cena – 100,00 .

VII.             Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania :  nie dotyczy .

 Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.08.2010 r. z terminem 28.08.2010 r. 

utworzono: 2010-08-20 14:35 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-08-20 14:36 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-08-20 14:34
informację wytworzył 2010-08-19 Mirosława Lica
ilość odsłon podstrony: 1839
repozytorium zmian
drukuj  zapisz