Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4862379

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o zamówieniu - 10 sierpnia 2010 r. - UNIEWAŻNIONE w dniu 25 sierpnia 2010 r.

W DNIU 25.08.2010 r.  ZAMÓWIENIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE !   - zawiadomienie (pdf)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W POKRZYDOWIE WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU SANITARIATU

I. ZAMAWIAJĄCY
Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Zbiczno , Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno,
woj. Kujawsko-Pomorskie, tel. 0-56-49-393-17, fax.0-56-49-393-17,
e-mail: gkb.zbiczno@op.pl

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Opis
1.1 Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pokrzydowie wraz z budową budynku sanitariatu”

1.2 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie robót modernizacyjnych stacji uzdatniania wody w Pokrzydowie polegające na poprawieniu skuteczności procesu uzdatniania wody i zwiększeniu przepustowości na perspektywę, dostosowanie układu sterowania w stacji uzdatniania dla potrzeb modernizacji, budowa budynku sanitariatu wraz z uzbrojeniem w przyłącze kanalizacji sanitarnej na terenie stacji uzdatniania.

Zakres robót modernizacyjnych:
- montaż nowych odżelaziaczy Dn 1.400 wraz z uzbrojeniem,

- wykonanie modernizacji instalacji sprężonego powietrza wraz z wykorzystaniem istniejącego nieczynnego zbiornika hydroforowego Dn 1.200 na zbiornik powietrza sprężonego,
- montaż pompy płucznej wraz z uzbrojeniem,
- montaż projektowanej skrzyni przelewowej wód popłucznych i wykonanie nowego odpływu do osadnika wód popłucznych,
- montaż pompy odwadniającej KP 150 w kanale technologicznym,
- rozbudowa sterowania pracy rozdzielnicy elektrycznej o układ zasilania i sterowania pompą popłuczną,
- zasilanie pompy KP 150,
- zasilanie w energię urządzeń sterujących układem napowietrzania,
- uruchomienie instalacji i urządzeń oraz włączenie do eksploatacji,
- wyłączenie z eksploatacji i demontaż istniejącego odżelaziacza Dn 1.400,
- rozbudowa sterowania układu rozdzielnicy na sterowanie pracą pomp głębinowych w układzie przemiennym oraz praca dwoma pompami jednocześnie jako wspomagające przy zwiększonym poborze wody, gdy wydajność pompy pracującej będzie niewystarczająca,
- budowa drugiej komory osadnika wód popłucznych,
- demontaż istniejących pokryw blaszanych przykrywających kanał technologiczny na pokrywy ażurowe ze stali nierdzewnej typu WEMA,
- wymiana zasuw żeliwnych kołnierzowych w kanale technologicznym na przepustnice ze stali nierdzewnej,
- wymiana w kanale technologicznym przewodów stalowych i żeliwnych na przewody z PE,

Zakres robót elektrycznych obejmuje wykonanie:

- zasilania i sterowania zaworu elektromagnetycznego sprężonego powietrza,
- zasilanie i sterownie pompy płucznej,
- zasilanie i sterowanie pompy odwadniającej,
- sterowanie pomp głębinowych

Zakres robót budowlanych i instalacyjnych obejmuje wykonanie:

- budowa budynku sanitariatu, na fundamentach betonowych, z płyt warstwowych z wkładem styropianowym, izolacje i roboty wykończeniowe,
- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do zbiornika bezodpływowego HPD Z 2 m3 ,
- zasilania budynku w energię elektryczną,
- wewnętrznej instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej
- montaż grzejników elektrycznych w budynku sanitariatu.

1.3 Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
woj. Kujawsko-Pomorskie, Powiat Brodnicki, Gmina Zbiczno, miejscowość Pokrzydowo, działka nr 143/2

1.4 Nomenklatura
1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 45230000-8, 45310000-3

2) Zamawiający w niniejszy postępowaniu nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.
3) Wartość zamówienia: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Termin wykonania zadania: 31.10.2010r.

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1. Wymagane wadium: 5.000,00 PLN

2.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp:

1) Spełniają warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Spełniają warunek posiadania:

a) niezbędnej wiedzy i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek ze spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat minimum 1 robotę polegająca na modernizacji stacji uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż 100.000 PLN, potwierdzone przez inwestorów, użytkowników obiektów, że roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz powinien zawierać nazwę zamawiającego, rodzaj robót, wartość brutto, termin rozpoczęcia i zakończenia (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ).

b) potencjału technicznego a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek ze spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.:

- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji minimum jednego zamówienia z zakresu modernizacji stacji uzdatniania wody;
- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektoniczno- budowlanej.
- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej

Kadra kierowania robotami (kierownik budowy, kierownicy robót) musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia powinien zawierać informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia a także zakresu wykonywanych czynności wraz z informacją na temat podstawy do dysponowania tymi osobami, informacje na temat osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ).

Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ).

 

3) Spełniają warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie danego zamówienia:

Zamawiający uzna warunek ze spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że

a. posiada własne środki finansowe lub udokumentuje dostępność kredytu wraz z podaniem kwoty kredytu do środków finansowych zapewniających ciągłość robót przez cały czas ich trwania (informacja z banku). Wymagana kwota minimum 100.000,00zł,
b. środki na zabezpieczenie finansowania inwestycji muszą być wolne od zobowiązań z tytułu innych realizowanych zamówień.
c. posiada opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2.2 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24. ust.1 ustawy Pzp

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26.ust.2b ustawy , a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach , o których mowa w art. 24.ust.1 ustawy.

Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w rozdziale XI niniejszej SIWZ na podstawie złożonych do oferty oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

IV. TRYBY

1. Tryb udzielania zmówienia: przetarg nieograniczony,
2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100%.
3. Informacje administracyjne:
3.1.Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 10, II piętro) w terminie do dnia 24.08.2010r. oraz na stronie internetowej zamawiającego(BIP): www.bip.zbiczno.ug.gov.pl
3.2. Termin i miejsce składania ofert: Urząd Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140 w terminie do dnia 24.08.2010r. do godz. 10.00, sekretariat pok. Nr 7, I p.
3.3.Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert,
3.4.Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 24.08.2010r. o godz. 10.30 sala posiedzeń, II piętro Urzędu Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140.
 

V. INNE INFORMACJE
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.08.2010r. oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10.08.2010r. z terminem do dnia 24.08.2010r

Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski
 


Do pobrania:

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

* Opis techniczny (pdf)

* Kosztorys ofertowy / przedmiar (pdf)

* Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (pdf)
- przekrój - rys. nr 1
- przekrój - rys. nr 2
- przekrój - rys. nr 3
- przekrój - rys. nr 4
- przekrój - rys. nr 5
- przekrój - rys. nr 6

* Projekt instalacji wod-kan i c.o. (pdf)

* Projekt budowlany (pdf)

* Projekt zagospodarowania terenu (pdf)

* Projekt wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej (pdf)

* Kosztorys / przedmiar - instalacje elektryczne (pdf)

* Przedmiar robót - budynek sanitariatu - instalacje elektryczne (pdf)

* Rysunek - projekt budowy budynku sanitariatu (pdf)

* Kosztorys / przedmiar - budowa budynku sanitarnego (pdf)

* Opis techniczny do projektu budynku WC (pdf)

* Przekrój sanitariatu (pdf)

* Budowa sanitariatu dla potrzeb modernizacji SUW (pdf)
- rys. nr 1
- rys. nr 2
- rys. nr 3

 


INFORMACJE DODATKOWE:

* 17.08.2010 - wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (GKB.341-13-1/2010)  (pdf)

utworzono: 2010-08-10 23:21 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-08-26 09:50 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-08-10 23:20
informację wytworzył 2010-08-10 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2485
repozytorium zmian
drukuj  zapisz