Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4862389

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 euro

DLA ZAMÓWIENIA:

"Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie"

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Oficjalna nazwa zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 56 49 393 33, fax: 56 49 393 33,
email: zuk.zbiczno@neostrada.pl
osoba do kontaktów: Robert Schuetz - Kierownik ZUK w Zbicznie.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Opis
1.1 Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
"Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie"
1.2 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest:
dostawa używanego samochodu asenizacyjnego sprawnego technicznie gotowego do pracy, dopuszczonego do ruchu po polskich drogach, o następujących parametrach:

 • samochód ciężarowy asenizacyjny
 • przebieg: do 600 000 km
 • rok produkcji: od 1994
 • pojemność beczki: od 5.0 do 5.5 m3
 • pompa ssąco-tłocząca z gwarancją minimum 6 miesięcy 
 • moc silnika maksymalna 100 KW
 • blokada tylnego mostu
 • liczba osi: dwie, opony wszystkie nowe tzn. 2 przednie szosowe, 4 tylne terenowe
 • głębokość ssania: minimum 6 m
 • wąż ssący długości minimum 6 m
 • pojazd musi być kompletny, sprawny technicznie i posiadać polski dowód rejestracyjny
 • wykonawca musi posiadać
  - aktualny przegląd ze stacji kontroli pojazdów ważny co najmniej na 10 kolejnych miesięcy
  - zalegalizowany tachograf ważny co najmniej na kolejnych 10 miesięcy
  - komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji
 • ponadto przed zakupem pojazdu zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia pracy sprzętu przez wytypowanego operatora oraz ocenę stanu maszyny przez niezależnego rzeczoznawcę, a wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia sprzedawanej maszyny do sprawdzenia oraz przeszkolenia 2 pracowników w zakresie obsługi pojazdu.
 • Wykonawca musi dostarczyć pojazd do siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie, 87-305 Zbiczno, Zbiczno 140

1.3 Nomenklatura:

1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 34.00.00.00-7 - sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2) Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
3) Wartość zamówienia: poniżej równowartości kwoty 14 000 euro
4) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres 7 dni

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Posiadanie wymaganych prawem uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego a także dysponowanie zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV TRYBY

1. Tryb udzielania zamówienia: zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
2. Kryteria oceny ofert: Oferta z najniższą ceną złożoną przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
3. Informacje administracyjne:
3.1 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udzielane są w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie, pok. nr 1, w terminie do dnia 2 sierpnia 2010 r.
3.2 Termin i miejsce składania ofert: Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie, 87-305 Zbiczno, Zbiczno 140 w terminie do dnia 2 sierpnia 2010 r. do godz. 12.00 z dopiskiem "Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego - nie otwierać przed 2.08.2010 r. godz. 12.00"
3.3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bip.zbiczno.ug.gov.pl najpóźniej w terminie 7 dni od terminu składania ofert.
3.4 Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.
3.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

V. INNE INFORMACJE

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26 lutego 2010 r. z terminem do dnia 2 sierpnia 2010 r.

 

Robert Schuetz
Kierownik ZUK w Zbicznie

 

Zatwierdził:
Wojciech Rakowski
Wójt Gminy Zbiczno

 


Do pobrania:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 2 - Projekt umowy kupna-sprzedaży (pdf)

utworzono: 2010-07-26 21:33 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-07-26 22:20 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-07-26 21:31
informację wytworzył 2010-07-26 Robert Schuetz
ilość odsłon podstrony: 2400
repozytorium zmian
drukuj  zapisz