Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4862202

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 lipca 2010 r. o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - informacja o wyborze oferty

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZBICZNO
Z DNIA 8 LIPCA 2010 r.

O WYNIKU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
- INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

I. Zamawiający:

1. Pełna nazwa Zamawiającego: GMINA ZBICZNO
2. Adres: Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno,

3. Województwo: Kujawsko – Pomorskie

II. Tryb i przedmiot zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień Publicznych na roboty budowlane pn.Remont świetlicy wiejskiej w Cichem w zakresie termomodernizacji i robót zewnętrznych”

III. Miejsce realizacji zamówienia:

woj. kujawsko-pomorskie, powiat Brodnicki, gmina Zbiczno, miejscowość Ciche - dz. nr 228/1, obręb Ciche

IV. Ogłoszenie o postępowaniu zostało ogłoszone w dniu 23.06.2010r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego (BIP): www.bip.zbiczno.ug.gov.pl. oraz w siedzibie Zamawiającego.

V. Wybór oferty:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CONSTANS

Konstanty Jagielski
ul. Podmurna 6,
87-400 Golub - Dobrzyń

2. Cena oferty wybranej: 253 216,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście szesnaście złotych 00/100) - zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.

3.Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta wybrana spełnia kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu była cena ofertowa – oferta wybrana była ofertą o najniższej cenie.

VI. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny:

Oferta nr 1 – złożona przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CONSTANS

Konstanty Jagielski
ul. Podmurna 6,
87-400 Golub - Dobrzyń

- cena oferty brutto - 253 216,00 zł; liczba punktów w kryterium cena – 100,00.

Oferta nr 2 – złożona przez: Usługi Remontowo – Budowlane

Zbigniew Kędziorski
Sumowo 43, 87-305 Zbiczno

- cena oferty brutto - 268 139,18 zł; liczba punktów w kryterium cena – 94,43.

Oferta nr 3 – złożona przez: Zakład Ogólnobudowlany Bud - Dom

Janusz Drzeszyński
ul. Wczasowa 19, 87-300 Brodnica

-  cena oferty brutto - 277 626,91 zł; liczba punktów w kryterium cena – 91,21.

VII. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania:

 

Nie dotyczy


 
 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 8.07.2010r. z terminem do dnia 14.07.2010r.

 


Wójt Gminy Zbiczno

/-/ Wojciech Rakowski

 


 

 

utworzono: 2010-07-08 14:20 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-07-08 14:24 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-07-08 14:18
informację wytworzył 2010-07-08 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2197
repozytorium zmian
drukuj  zapisz