Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4419785

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CICHEM W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI I ROBÓT ZEWNĘTRZNYCH


I. ZAMAWIAJĄCY
Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Zbiczno , Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno,
woj. Kujawsko-Pomorskie, tel. 0-56-49-393-17, fax.0-56-49-393-17,
e-mail:
gkb.zbiczno@neostrada.pl

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Opis

1.1. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CICHEM W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI I ROBÓT ZEWNĘTRZNYCH
1.2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z z remontem świetlicy wiejskiej w Cichem w zakresie termomodernizacji i robót zewnętrznych.

1.2.1 Zakres robót budowlanych:
Przedmiotowa inwestycja obejmuje termomodernizację budynku polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr.12 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej w kolorze, docieplenie stropodachu z wymiana elementów konstrukcyjnych, z wymianą pokrycia dachowego nad częścią wyższą i wymianą konstrukcji dachu części niższej, wymiana odeskowania dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana parapetów, roboty związane z odnowieniem budynku i zagospodarowaniem terenu wokół budynku między innymi: wykonanie opaski betonowej oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie tarasu betonowego na gruncie z okładziną z kostki betonowej.

1.3 Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
woj. Kujawsko-Pomorskie, Powiat Brodnicki, Gmina Zbiczno, miejscowość Ciche dz. nr 228/1 obręb Ciche.

1.4 Nomenklatura
1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  45000000-7, 45453000-7

2) Zamawiający w niniejszy postępowaniu nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 i 7 ustawy. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.
3) Wartość zamówienia: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Termin wykonania zadania: 20.09. 2010r.

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1. Wymagane wadium: 6.000,00 PLN

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

 2.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp:

 

 1) Spełniają warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 2) Spełniają warunek posiadania:a) niezbędnej wiedzy i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek ze spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat minimum 1 robotę budowlaną – roboty w zakresie przebudowy lub termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN, potwierdzone przez inwestorów, użytkowników obiektów, że roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz powinien zawierać nazwę zamawiającego, rodzaj robót, wartość brutto, termin rozpoczęcia i zakończenia (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ).

 

b) potencjału technicznego a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

 

 

Zamawiający uzna warunek ze spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.:

- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji minimum jednego zamówienia z zakresu robót termomodernizacyjnych;

Kadra kierowania robotami (kierownik budowy, kierownicy robót) musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia powinien zawierać informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia a także zakresu wykonywanych czynności wraz z informacją na temat podstawy do dysponowania tymi osobami, informacje na temat osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ).

Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ).

 

 

3) Spełniają warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie danego zamówienia:

 

Zamawiający uzna warunek ze spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że

a. posiada własne środki finansowe lub udokumentuje dostępność kredytu wraz z podaniem kwoty kredytu do środków finansowych zapewniających ciągłość robót przez cały czas ich trwania (informacja z banku). Wymagana kwota minimum 200.000,00zł,

b. środki na zabezpieczenie finansowania inwestycji muszą być wolne od zobowiązań z tytułu innych realizowanych zamówień.

c. posiada opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24. ust.1 ustawy Pzp.

 

 

 

     Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26.ust.2b ustawy , a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach , o których mowa w art. 24.ust.1 ustawy.

Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w rozdziale XI niniejszej SIWZ na podstawie złożonych do oferty oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

IV. TRYBY 
1. Tryb udzielania zmówienia: przetarg nieograniczony,
2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100%.
3. Informacje administracyjne:
3.1. Warunki uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 10, II piętro) w terminie do dnia 7.07.2010 oraz stronie internetowej zamawiającego (BIP): www.bip.zbiczno.ug.gov.pl 
3.2. Termin i miejsce składania ofert: Urząd Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140 w terminie do dnia 7.07.2010 r. do godz. 10.00, sekretariat pok. Nr 7, I p.
3.3. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
3.4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 7.07.2010r. o godz. 10.30 sala posiedzeń, II piętro Urzędu Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140.

V. INNE INFORMACJE
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.06.2010r. oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 23.06.2010r. z terminem do dnia 7.07.2010r


Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski
 


Do pobrania:

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - termomodernizacja (pdf)

* Opis techniczny przebudowy (pdf)

* Kosztorys ślepy - WERSJA PO KOREKCIE Z DNIA 2010-07-05 (pdf)  

* Izolacja ścian fundamentowych - projekt (pdf)

* Przekrój (pdf)

* Przekrój - projekt (pdf)

* Elewacje (pdf)

* Elewacje boczne (pdf)

* Elewacja - projekt (pdf)

* Rzut dachu - projekt (pdf)

* Rzut podpiwniczenia (pdf)

* Rzut podpiwniczenia - projekt (pdf)

* Rzut przyziemia - inwentaryzacja (pdf)

* Rzut przyziemia - projekt (pdf)

 

 

utworzono: 2010-06-23 15:48 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-07-05 10:59 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-06-23 15:47
informację wytworzył 2010-06-23 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2206
repozytorium zmian
drukuj  zapisz