Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4862308

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Informacja dla rodziców w sprawie doofinansowania zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku "Wyprawka szkolna"

 INFORMACJA DLA RODZICÓW
W SPRAWIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W ROKU 2010

"WYPRAWKA SZKOLNA"

 

1. Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodzica (prawnego opiekuna, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych).

2. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych znajduje się w sekretariacie szkoły oraz w Referacie Oświaty Urzędu Gminy Zbiczno.

3. Wniosek wraz z załącznikami składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011 do dnia 15 sierpnia 2010 roku.

4. Programem zostaną objęci uczniowie, pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, ze zm.)

5. Dyrektor sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Wójtowi Gminy.

6. Do dnia 30 września 2010 r. należy w szkole złożyć faktury i rachunki za zakupione podręczniki w ramach programu "Wyprawka szkolna".

7. Dyrektorzy szkół przygotują imienne listy do wypłaty na podstawie dostarczonych faktur i rachunków za zakupione podręczniki.

8. Do dnia 28 listopada 2010 r. nastąpi w kasie Urzędu Gminy Zbiczno wypłata rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztu zakupu podręczników

9. Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2010 wynosić będzie:

 

dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej spełniających kryterium dochodowe do kwoty 170 złotych
dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej relizujących kształcenie w klasach I - III szkoły podstawowej do kwoty 170 złotych
dla uczniów klas II gimnazjów spełniających kryteria dochodowe do kwoty 310 złotych
dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej , realizujących kształcenie w klasach I - III gimnazjum do kwoty 310 złotych
dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, realizujących kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej do kwoty 200 zł

 


Do pobrania:

* Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników (pdf)

utworzono: 2010-06-22 12:28 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-06-28 10:35 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-06-22 12:27
informację wytworzył 2010-06-18 Mirosława Lica
ilość odsłon podstrony: 2313
repozytorium zmian
drukuj  zapisz