Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4852382

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 09 czerwca 2010 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZBICZNO
Z DNIA 9 CZERWCA 2010r.

O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

– INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

I.  Zamawiający:

1. Pełna nazwa Zamawiającego:    GMINA ZBICZNO

2.  Adres:  Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno,

3.  Województwo:  Kujawsko – Pomorskie

 

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro   dla zamówienia pn.

„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi osiedlowej na osiedlu Bachotek I w Pokrzydowie wraz z odwodnieniem w formie kanalizacji deszczowej”

 

III. Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Zbiczno, miejscowość Pokrzydowo, działki nr  387, 391, 392, 393, 398, 437.

IV. Ogłoszenie o postępowaniu zostało  ogłoszone w dniu  2.06.2010r. na stronie internetowej Zamawiającego (BIP):  www.bip.zbiczno.ug.gov.pl. oraz  w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Wybór oferty:

1.    Wykonawca:  Zakład Usług Inwestycyjnych

                              Danuta Iwanus                                                           

             ul. Nowa 41 A,   87-300  Brodnica

 

2. Cena oferty wybranej: 12 200,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych 00/100) - zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.

3.Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta wybrana spełnia kryteria określone w Zaproszeniu do składania ofert. Kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu była cena ofertowa –  w postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

 

VI. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną  ofertom w kryterium oceny:

1. Oferta nr 1 – złożona przez Zakład Usług Inwestycyjnych IWANUS,  Danuta Iwanus,

 ul. Nowa 41 A , 87-300 Brodnica  cena oferty brutto  - 12 200,00 zł; liczba punktów w kryterium cena – 100,00.

VII. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania: NIE DOTYCZY.

 

Wójt Gminy Zbiczno

/-/ Wojciech Rakowski

 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 9.06.2010r. z terminem do dnia 16.06.2010r. 

utworzono: 2010-06-10 08:33 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-06-10 08:37 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-06-10 08:33
informację wytworzył 2010-06-09 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2161
repozytorium zmian
drukuj  zapisz