Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036009

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 czerwca 2010 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZBICZNO
Z DNIA 4 CZERWCA 2010r.

O WYNIKU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

-  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY -


 

I. Zamawiający:

1. Pełna nazwa Zamawiającego: GMINA ZBICZNO

2. Adres: Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno,

3. Województwo: Kujawsko – Pomorskie

II. Tryb i przedmiot zamówienia

    1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień Publicznych na roboty budowlane pn.PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ NA OSIEDLU BACHOTEK I W POKRZYDOWIE WRAZ Z ODWODNIENIEM W FORMIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ”


 

III. Miejsce realizacji zamówienia:

woj. kujawsko-pomorskie, powiat Brodnicki, gmina Zbiczno, miejscowość Pokrzydowo -

dz. nr 387, 391, 392, 393, 398, 437


 

IV. Ogłoszenie o postępowaniu zostało ogłoszone w dniu 18.05.2010r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego (BIP): www.bip.zbiczno.ug.gov.pl. oraz w siedzibie Zamawiającego.

V. Wybór oferty:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o. o.

ul. Długa 27, 87-300 Brodnica

2. Cena oferty wybranej: 1 113 179,80 zł brutto (słownie: jeden milion sto trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 80/100) - zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.

3.Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta wybrana spełnia kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu była cena ofertowa – oferta wybrana była ofertą o najniższej cenie, jedyną, która wpłynęła w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny:

Oferta nr 1 – złożona przez: Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o. o.

ul. Długa 27, 87-300 Brodnica

cena oferty brutto - 1 113 179,80 zł; liczba punktów w kryterium cena – 100,00.

VII. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania: nie dotyczy


 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 4.06.2010r. z terminem do dnia 11.06.2010r.


 

Wójt Gminy Zbiczno

/-/ Wojciech Rakowski

utworzono: 2010-06-05 00:05 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-06-05 00:06 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-06-05 00:04
informację wytworzył 2010-06-04 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2239
repozytorium zmian
drukuj  zapisz