Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4862269

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2010 r.

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZBICZNO
Z DNIA 28 MAJA 2010r.
O WYNIKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
– INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

I.  Zamawiający:

 

1. Pełna nazwa Zamawiającego:    GMINA ZBICZNO

2.  Adres:  Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno,

3.  Województwo:  Kujawsko – Pomorskie

 

II. Tryb i przedmiot zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień Publicznych na roboty budowlane pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbiczno”.

 

III. Miejsce realizacji zamówienia:

woj. kujawsko-pomorskie, powiat Brodnicki, gmina Zbiczno, miejscowości   Zbiczno dz. nr 126, Żmijewko dz. nr 57/3, 59/2, 85/2, 55/5, 45/6, 62/3.

 

IV. Ogłoszenie o postępowaniu zostało  ogłoszone w dniu  12.05.2010r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego (BIP):  www.bip.zbiczno.ug.gov.pl. oraz  w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Wybór oferty:

 

Wykonawca:

 

Zakład Wielobranżowy

 

Usługowo -  Produkcyjny

 

FISZER

 

ul. Gen. Sikorskiego 60A

 

87-300 Brodnica

2. Cena oferty wybranej: 111 889,24 zł brutto (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt  dziewięć   złotych 24/100) - zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.

3.Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta wybrana spełnia kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu była cena ofertowa – oferta wybrana była ofertą o najniższej cenie, jedyną, która wpłynęła w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

VI. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną  ofertom w kryterium oceny:

 

Oferta nr 1 – złożona przez Zakład Wielobranżowy  Usługowo -  Produkcyjny

 

FISZER, ul. Gen. Sikorskiego 60A, 87-300 Brodnica

  cena oferty brutto  - 111 889,24 zł; liczba punktów w kryterium cena – 100,00.

 

VII. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania: nie dotyczy

 Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 28.05.2010r. z terminem do dnia 3.06.2010r.

 Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

utworzono: 2010-05-28 14:16 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-05-28 14:19 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-05-28 14:15
informację wytworzył 2010-05-28 Marzena Kłosińska
ilość odsłon podstrony: 2184
repozytorium zmian
drukuj  zapisz