Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4419791

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  W POSTĘPOWANIU

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

DLA ZAMÓWIENIA :

„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zbiczno”

 

                                                                                       

I. ZAMAWIAJĄCY

Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:  Gmina Zbiczno,  Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno,                                                               woj. Kujawsko-Pomorskie, tel. 0-56-49-393-17, fax.0-56-49-393-17, e-mail: gkb.zbiczno@neostrada.pl,  osoba do kontaktów: Katarzyna Kwiatkowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Rolnictwa;

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Opis

1.1 Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbiczno

1.2 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest nadzór inwestorski dla inwestycji pn.„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbiczno

Obowiązki inspektora nadzoru obejmują w szczególności:

- Reprezentowanie interesów zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o realizację inwestycji.

- Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do Zamawiającego o dokonanie w niej zmian lub uzupełnień.

- Nadzorowanie prac budowlanych, montażowych, rozruchowych  i innych, których wykonanie określa dokumentacja projektowo - wykonawcza.

- Sprawdzanie poprawności kalkulacji sporządzanych przez wykonawców robót w zakresie obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów oraz faktur w terminach wynikających z umów zawartych między Wykonawcą, a Zamawiającym.

- Współpracę z nadzorem autorskim w okresie realizacji robót.

- Kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z  obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacja techniczną i dokumentacją projektową.

- Kontrolowanie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, umową i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót.

- Rozstrzyganie - w uzgodnieniu z zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku  wykonywania robót.

- Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do zamawiającego o ich wykonanie.

- Kontrolowanie jakości oraz określania wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki.

- Sprawdzanie i odbiór wykonania robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

- Uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych instalacji i urządzeń.

- Kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem końcowym.

- Potwierdzanie gotowości do odbioru robót lub obiektu.

- Uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku.

- Uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi, oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek.

- Dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji.

- Dojazd i pobyt na placu budowy nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach na telefoniczne wezwanie Zamawiającego, a w okresie rękojmi minimum jeden raz w ciągu sześciu miesięcy.

- Informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót.

- Informowanie Zamawiającego o terminach odbioru robót, których obowiązek odbioru spoczywa na Zamawiającym (ulegających zanikowi, częściowych, prób urządzeń i instalacji itp.) niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia odbioru przez wykonawcę robót,

- W przypadku wyniknięcia po zakończeniu zadania kwestii spornych pomiędzy Zleceniodawcą, a Wykonawcą robót budowlanych, Zleceniobiorca zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp. przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi.

 

Inwestycja, dla której świadczony będzie nadzór inwestorski opisana jest dokumentacją projektową budowlaną i wykonawczą. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z powyższą dokumentacją w celu przygotowania oferty zawierającej cenę obejmującą wszystkie istotne elementy niezbędne do realizacji zamówienia.

 

1.3  Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: woj. kujawsko – pomorskie, powiat Brodnicki, gmina Zbiczno, miejscowość Zbiczno, działka nr 126, Żmijewko dz. nr 57/3, 59/2, 85/2, 55/5, 45/6, 62/3.

 

1.4  Nomenklatura

1)    Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) - 71.24.70.00-1 - nadzór nad robotami budowlanymi

2)    Zamawiający w niniejszy postępowaniu nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

3)    Wartość zamówienia: poniżej równowartości kwoty 14 000 euro.

4)    Czas trwania zamówienia  lub termin wykonania: Data rozpoczęcia - po podpisaniu umowy. Zakończenie zadania do dnia 30.09.2009r. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu

1. Posiadanie wymaganych prawem uprawnień do wykonywania  określonej działalności lub czynności;

2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli - wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego na co najmniej jednym zadaniu obejmującym budowę oczyszczalni ścieków w zakresie robót technologicznych związanych z procesem oczyszczania ścieków i robót elektrycznych oraz załączą dokumenty potwierdzające, że usługa ta została wykonana należycie.

Wykonawca spełnia warunek jeżeli: dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania tj.  Co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania lub nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych posiadająca doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorach inwestorskich w specjalności kanalizacyjnej.  Co najmniej 1 osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania lub nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadająca doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu w specjalności elektrycznej.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Do oferty należy załączyć kopię decyzji o przyznaniu uprawnień oraz kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do izby budowlanej.

 

 

IV. TRYBY

1.      Tryb udzielania zmówienia: zamówienie  na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych,

2.      Kryteria  oceny ofert: Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

3.      Informacje administracyjne: 

3.1  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz kompletna dokumentacja budowlana niezbędna do realizacji zadania budowlanego, dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno – Referat Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Rolnictwa, pok. nr 10, II piętro w terminie do dnia  28.05.2010r. .

3.2  Termin i miejsce składania ofert: Urząd Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140 w terminie do dnia 28.05.2010r. do godz. 12.00, Sekretariat, I piętro.

3.3  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej  www.bip.zbiczno.ug.gov.pl najpóźniej w terminie 7 dni od terminu składania ofert.

3.4 Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 V. INNE INFORMACJE          

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21.05.2010r. z terminem  do dnia 28.05.2010r.

Wójt
/-/ Wojciech Rakowski

utworzono: 2010-05-21 14:25 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-05-21 14:31 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-05-21 14:24
informację wytworzył 2010-05-21 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2017
repozytorium zmian
drukuj  zapisz