Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4852575

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o rokowaniach z dnia 20 maja 2010 r.

Ogłoszenie o rokowaniach z dnia 20.05.2010 r.

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie

ogłasza

publiczne zaproszenie do rokowań na sprzedaż pojemników do segregacji

 

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie
Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno
tel./fax. (56) 49 393 33
email: zuk.zbiczno@neostrada.pl

2. Przedmiot sprzedaży:

a) Pojemniki 1100/SEG/Szkło/OC/MAL. - szt. 4 - przystosowane do segregacji szkła, rok produkcji 2006 - cena wywoławcza: 270,00 zł/szt.

b) Pojemniki 1100/SEG/Papier/OC.MAL. - szt. 2 - przystosowane do segregacji makulatury, rok produkcji 2006 - cena wywoławcza: 270,00 zł/szt.

c) Pojemniki 1100 siatkowy OC.MAL. - szt. 7 - przystosowane do segregacji plastiku, rok produkcji 2006 - cena wywoławcza: 244,00 zł/szt.

d) Pojemniki 1100 MAL. szt. 3 - przystosowane do segregacji szkła - cena wywoławcza: 170,00 zł/szt.

e) Pojemniki 1100 siatkowy MAL. szt. 15 - przystosowane do segregacji plastiku - cena wywoławcza: 170,00 zł/szt.

f) Pojemniki 1100 MAL. szt. 4 - przystosowane do odpadów komunalnych - cena wywoławcza: 170,00 zł/szt.

3. Miejsce, w którym można obejrzeć pojemniki:

Pojemniki można oglądać w oczyszczalni ścieków w Zbicznie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu - tel. (56) 49 393 33.

4. Oferent składa pisemną odpowiedź na ogłoszenie o rokowaniach:

a) imię i nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b) oferowaną cenę za wybrane pojemniki i warunki jej zapłaty

c) oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu rokowań i nie wnosi zastrzeżeń.

5. Miejsce składania ofert

Odpowiedź na ogłoszenie o rokowaniach należy złożyć w zaklejonej kopercie w biurze Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie, w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno, pok. nr 1, w terminie do dnia 27 maja 2010 r. godz. 9.00, z dopiskiem "Rokowania na sprzedaż pojemników do segregacji - nie otwierać przed 27.05.2010 r. godz. 9.00"

Termin związania ofertą: 7 dni od daty upływu składania ofert.

6. Wadium:

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł na konto nr 58948411500000295320000001 do dnia 27.05.2010 r. do godz. 9.00 z dopiskiem "wadium na rokowania na sprzedaż pojemników do segregacji"

Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru korzystniejszej oferty. 
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik rokowań, który wygrał rokowania, uchyli się od zawarcia umowy.

7. Miejsce i termin rokowań:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2010 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno, sala posiedzeń, II piętro.

8. Sprzedający dokona sprzedaży pojemników Kupującemu, który zaoferuje najwyższą cenę w stosunku do ceny wywoławczej.

9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ogłoszenia wyniku sprzedaży.

10. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie po wyłonieniu nabywcy. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

11. Ogłoszenie o wyniku sprzedaży zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno (www.zbiczno.brodnica.net), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.zbiczno.gov.pl), wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zbiczno. Oferenci biorący udział w rokowaniach, o ich wyniku zostaną powiadomieni na miejscu.

12. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia rokowań bez podania przyczyny.

 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno w dniu 20.05.2010 r. z terminem do dnia 27.05.2010 r.

 

Kierownik ZUK Zbiczno
/-/ Robert Schuetz

 

utworzono: 2010-05-20 16:08 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-05-20 16:29 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-05-20 16:08
informację wytworzył 2010-05-20 Robert Schuetz
ilość odsłon podstrony: 2585
repozytorium zmian
drukuj  zapisz