Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4862206

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE

 

PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ NA OSIEDLU BACHOTEK I W POKRZYDOWIE WRAZ Z ODWODNIENIEM W FORMIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

 

 

 

 

 I. ZAMAWIAJĄCY
Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Zbiczno , Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno,
woj. Kujawsko-Pomorskie, tel. 0-56-49-393-17, fax.0-56-49-393-17,
e-mail:
gkb.zbiczno@neostrada.pl

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Opis.

Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: „PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ NA OSIEDLU BACHOTEK I W POKRZYDOWIE WRAZ Z ODWODNIENIEM W FORMIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi osiedlowej na osiedlu Bachotek I wraz z kanalizacją deszczową.

1.1. Zakres robót budowlanych :

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę drogi osiedlowej na osiedlu domów jednorodzinnych Bachotek I w Pokrzydowie. Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni o szer.6 m o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej Polbruk gr.8 cm. na podsypce cementowo- piaskowej gr.5 cm oraz dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego twardego melafirowego z obustronnymi chodnikami i wjazdami oraz parkingiem.

Zakres robót odwodnieniowych obejmuje wykonanie, ułożenie rurociągów wraz z  uzbrojeniem, wykonanie prób, zabezpieczenie rurociągów i zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu.

1.2. Rodzaje instalacji:

- sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej - z rur PCV ( Wavin) Dn200 do 300mm

- studni rewizyjnych i kontrolnych na trasie kanału- studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane DN 1000 mm, przykryte żelbetowymi płytami nastudziennymi z włazami żeliwnymi, przejazdowymi typu ciężkiego zgodnie z PN – 87/H-74051/00, włazy studzienek kanalizacyjnych należy obrukować lub obetonować w promieniu 1m, studnie wyposażyć w żelbetowe pierścienie odciążające; studnie kontrolne z PCV (WAWIN) DN 425 mm., przykryte żelbetowymi płytami nastudziennymi z włazem żeliwnym, przejazdowe typu ciężkiego zgodnie z PN – 87/H-74051/00, studnię kontrolną D- 1 żelbetową DN 1000 mm, wykonać jak studnię rewizyjną,

- osadnika szlamowego – typ AWAS-S poj.3000 litrów - osadzenie i podłączenie,

- separatora koalesencyjny – typ AWAS – BK o przepływie 65l/s.- odsadzenie i podłączenie,

- wpusty uliczne – typowe z kratką i skrzynką uliczną –połączone ze studzienką ściekową z rur betonowych średnicy 500 mm wyposażone w osadnik.

1.3 Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
woj. Kujawsko-Pomorskie, Powiat Brodnicki, Gmina Zbiczno, miejscowość Pokrzydowo -
dz. nr 387, 391, 392, 393, 398, 437

1.4 Nomenklatura
1) Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ): 45233140-2 roboty drogowe 45231300-8- roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2) Zamawiający w niniejszy postępowaniu nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 i 7 ustawy. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.
3) Wartość zamówienia: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Termin wykonania zadania: 15.09. 2010 r.

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


1. Wymagane wadium:
25.000,00 PLN

2.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

 

2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp:

 

1) Spełniają warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

 

 

2) Spełniają warunek posiadania:

a) niezbędnej wiedzy i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek ze spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat minimum 1 robotę budowlaną – przebudowa drogi z odwodnieniem w formie kanalizacji deszczowej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN, potwierdzone przez inwestorów, użytkowników obiektów, że roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz powinien zawierać nazwę zamawiającego, rodzaj robót, wartość brutto, termin rozpoczęcia i zakończenia (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ).

 b) potencjału technicznego a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

 Zamawiający uzna warunek ze spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.:

- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji minimum jednego zamówienia z zakresu budowy dróg;

- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Kadra kierowania robotami (kierownik budowy, kierownicy robót) musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia powinien zawierać informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia a także zakresu wykonywanych czynności wraz z informacją na temat podstawy do dysponowania tymi osobami, informacje na temat osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ).

Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ).

3) Spełniają warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie danego zamówienia:

Zamawiający uzna warunek ze spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a. posiada własne środki finansowe lub udokumentuje dostępność kredytu wraz z podaniem kwoty kredytu do środków finansowych zapewniających ciągłość robót przez cały czas ich trwania (informacja z banku). Wymagana kwota minimum 800.000,00zł,

b. środki na zabezpieczenie finansowania inwestycji muszą być wolne od zobowiązań z tytułu innych realizowanych zamówień.

c. posiada opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24. ust.1 ustawy Pzp.

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą
brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26.ust.2b ustawy , a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach , o których mowa w art. 24.ust.1 ustawy.


Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w rozdziale XI niniejszej SIWZ na podstawie złożonych do oferty oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.


IV. TRYBY

1. Tryb udzielania zmówienia:
przetarg nieograniczony,
2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100%.
3. Informacje administracyjne:
3.1.Warunki uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 10, II piętro) w terminie do dnia 1.06.2010r. oraz na stronie internetowej zamawiającego(BIP): www.bip.zbiczno.ug.gov.pl
3.2. Termin i miejsce składania ofert: Urząd Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140 w terminie do dnia 1.06.2010 r. do godz. 10.00, sekretariat pok. Nr 7, I p.
3.3.Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
3.4.Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 1.06.2010r. o godz. 10.30 sala posiedzeń, II piętro Urzędu Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140.

V. INNE INFORMACJE

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2010r. oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.05.2010r. z terminem do dnia 1.06.2010 r.

 

Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski


Druki do pobrania:

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

* Kosztorys ofertowy (pdf)

* Opis techniczny (pdf)

* Przedmiar (pdf)

* Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru (pdf)

* Zagospodarowanie terenu (pdf)

* Tabela objętości robót ziemnych (pdf)

* Profil podłużny - rys. 4a (pdf)

* Pofil podłużny - rys. 4b (pdf)

* Profil podłużny - rys. 4c (pdf)

* Konstrukcja nawierzchni - rys. 5a (pdf)

* Konstrukcja nawierzchni - rys. 5b (pdf)

* Konstrukcja nawierzchni - rys. 5c (pdf)

*  Przekroje poprzeczne (pdf)

* Kanalizacja deszczowa - kosztorys ofertowy (pdf)

* Kanalizacja deszczowa - przedmiar robót (pdf)

* Plan sytuacyjny (pdf)

* Profile - kanalizacja deszczowa - rys. 2 (pdf)

* Profile - kanalizacja deszczowa - rys. 3 (pdf)

* Profile - kanalizacja deszczowa - rys. 4 (pdf)

* Profile - kanalizacja deszczowa - rys. 5 (pdf)

* Rysunki typowe - studzienka rewizyjna (pdf)

* Rysunki typowe - wpust uliczny (pdf)

utworzono: 2010-05-18 21:12 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-05-25 08:03 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-05-18 21:12
informację wytworzył 2010-05-18 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2578
repozytorium zmian
drukuj  zapisz