Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4855392

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE 
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZBICZNO

 

I. ZAMAWIAJĄCY
Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:  Gmina Zbiczno , Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno,
woj. Kujawsko-Pomorskie, tel. 0-56-49-393-17, fax.0-56-49-393-17,
e-mail:
gkb.zbiczno@neostrada.pl

 II. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

1. Opis

1.1 Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbiczno”

 

1.2 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje :

Wykonanie 7 szt. kompletnych przydomowych oczyszczalni ścieków w systemie drenażowo - rozsączającym - 6 sz.t w miejscowości Żmijewko i 1 szt. w miejscowości Zbiczno.

1.3 Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
 woj. kujawsko-pomorskie, Powiat Brodnicki, Gmina Zbiczno, miejscowość Zbiczno - 
dz. nr 126, Żmijewko - dz. nr 57/3, 59/2, 85/2, 55/5, 45/6, 62/3.

1.4 Nomenklatura
1) Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) - 45 23 24 21 – 9, 45 11 12 00 – 0, 45 23 24 23 – 3,  45 23 24 00 – 6, 45 23 13 00 – 8, 45 25 56 00 – 5, 45 23 24 10 – 9, 45 31 10 00 - 0
2) Zamawiający w niniejszy postępowaniu nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające, o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.
3) Wartość zamówienia: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Termin wykonania zadania: 31.08.2010r.


III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


1. Wymagane wadium:
  2.000,00 PLN

2.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

 2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają     warunki udziału w postępowaniu , o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp:

1) Spełniają  warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Spełniają  warunek posiadania  niezbędnej wiedzy i doświadczenie oraz  potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

 

a. kierownik budowy i kierownicy robót – uprawnienia budowlane i co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami o zakresie objętym zamówieniem odpowiadające wymaganiom określonym w art. 12 ust.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 216 z późn.zm.),

b. kadra kierowania robotami (kierownik budowy, kierownicy robót) musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

c. roczne obroty w zakresie prac budowlanych z ostatnich 3 pełnych lat finansowych muszą wynosić w każdym roku co najmniej 300.000 PLN,

d. Wykonali w okresie ostatnich 5 lat minimum 1 robotę budowlaną – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż  100.000 PLN,

 
3) Spełniają warunek znajdowania się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie danego zamówienia:

a. posiada własne środki finansowe lub udokumentuje dostępność kredytu wraz z podaniem kwoty kredytu do środków finansowych zapewniających ciągłość robót przez cały czas ich trwania (informacja z banku). Wymagana kwota minimum 100.000,00zł,                                                                                                         

 

b. środki na zabezpieczenie finansowania inwestycji muszą być wolne od zobowiązań z tytułu innych realizowanych zamówień.

   W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy z  warunków o których mowa w art.22.ust.1 ustawy Pzp winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców  albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

2.2 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach , o których mowa w art.24. ust.1 ustawy Pzp

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia   publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy  z wykonawców oddzielnie.

Wykonawca powołujący się  przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada pisemne zobowiązanie  innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26.ust.2b ustawy , a podmioty te będą brały udział  w realizacji części zamówienia zamawiający żąda od wykonawcy  przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach , o których mowa w art. 24.ust.1 ustawy.

Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w rozdziale XI niniejszej SIWZ na podstawie złożonych do oferty oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 IV. TRYBY 

1. Tryb udzielania zmówienia: przetarg nieograniczony,

2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena -  100%.

3. Informacje administracyjne:

3.1. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 10, II piętro) w terminie do dnia 26.05.2010r. oraz na stronie internetowej zamawiającego(BIP): www.bip.zbiczno.ug.gov.pl

3.2. Termin i miejsce składania ofert: Urząd Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140 w terminie do dnia 26.05.2010r. do godz. 10.00, sekretariat pok. Nr 7, I p.

3.3. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert,

3.4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 26.05.2010r. o godz. 10.30 sala posiedzeń, II piętro Urzędu Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140.

 V. INNE INFORMACJE

 Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2010r. oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 12.05.2010r. z terminem do dnia 26.05.2010r

 
Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

 


Do pobrania:

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

* Projekt budowlany (pdf)

* Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (pdf)

* Przedmiar (pdf)

* Kosztorys ofertowy (pdf)

* Mapy (pdf)

* Profile  (pdf):

* Żmijewko - nr działki 57/3

* Żmijewko - nr działki 59/2

* Żmijewko - nr działki 85/2

* Żmijewko - nr działki 55/5

* Żmijewko - nr działki 45/6

* Żmijewko - nr działki 62/3

* Zbiczno - nr działki 126

utworzono: 2010-05-12 14:43 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-05-13 08:42 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-05-12 14:42
informację wytworzył 2010-05-12 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2475
repozytorium zmian
drukuj  zapisz