Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5035996

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 maja 2010 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZBICZNO

 
z dnia 11 maja 2010r.

  o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Wójt Gminy Zbiczno na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) zwanej dalej OOŚ, informuje o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określających środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącego budynku magazynowego z funkcją składowo- garażową na halę produkcyjną i zaplecze socjalno- magazynowe (poprzez zmianę sposobu użytkowania), budowie kotłowni na trociny, budowie wiaty – magazynu trocin, budowie oczyszczalni ścieków, utwardzeniu dojść i dojazdów oraz budowie zjazdu z działki nr 117/8 w ramach zadania pn. „Lokalne usługowe centrum obróbki wstępnej, wyrobu i sprzedaży elementów drewnianych – tartacznych” na działkach nr 117/7, 117/8, 117/9, 117/10, 117/12 w miejscowości Sumowo, gm. Zbiczno.

 
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Zbigniewa Kędziorskiego zam. Sumowo 43, 87-305 Zbiczno. Na podstawie art. 79 ust.1 ustawy OOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 29 w/w ustawy każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

 
Dane o wniosku i raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostały umieszczone, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy OOŚ, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy w Zbicznie, dostępnym na stronie internetowej
www.bip.zbiczno.ug.gov.pl.

 
W związku z powyższym Wójt Gminy Zbiczno informuje o możliwości zapoznania się z wnioskiem i raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, oraz składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

 
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty umieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej w terminie od 11.05.2010r.- 1.06.2010r.
 

utworzono: 2010-05-11 14:31 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-05-11 14:41 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-05-11 14:31
informację wytworzył 2010-05-11 Marzena Kłosińska
ilość odsłon podstrony: 2257
repozytorium zmian
drukuj  zapisz