Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4419771

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o rokowaniach z dnia 6 maja 2010 r.

Ogłoszenie o rokowaniach z dnia 6.05. 2010 r.
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie 

ogłasza

publiczne zaproszenie do rokowań na sprzedaż pojemników do segregacji


 

 1. Nazwa i siedziba jednostki:

  Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie

  Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno

  tel./fax (056) 49 393 33

  zuk.zbiczno@neostrada.pl

 2. Przedmiot sprzedaży:

 1. Pojemniki 1100/SEG/Szkło/OC.MAL. szt. 6 – przystosowane do segregacji szkła, rok produkcji 2006 – cena wywoławcza: 270,00 zł/szt.

 2. Pojemniki 1100/SEG/Papier/OC.MAL. szt. 2 – przystosowane do segregacji makulatury, rok produkcji 2006 – cena wywoławcza: 270,00 zł/szt.

 3. Pojemniki 1100 siatkowy OC.MAL. szt. 32 – przystosowane do segregacji plastiku, rok produkcji 2006 – cena wywoławcza: 244,00 zł/szt.

 4. Pojemniki 1100 MAL. szt. 3 – przystosowane do segregacji szkła, – cena wywoławcza: 170,00 zł/szt.

 5. Pojemniki 1100 siatkowy MAL. Szt. 19 – przystosowane do segregacji plastiku , – cena wywoławcza: 170,00 zł/szt.

 6. Pojemniki 1100 MAL. szt. 7 – przystosowane do odpadów komunalnych , – cena wywoławcza: 170,00 zł/szt.

3. Miejsce, w którym można obejrzeć pojemniki: 

  Pojemniki można oglądać na oczyszczalni ścieków w Zbicznie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu , tel. 56 49 393 33

4. Oferent składa pisemną odpowiedź na ogłoszenie o rokowaniach :

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę ,jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

 2. oferowaną cenę za wybrane pojemniki i warunki jej zapłaty

 3. oświadczenie ,że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu rokowań i nie wnosi zastrzeżeń.

  5. Miejsce składania ofert : odpowiedź na ogłoszenie o rokowaniach złożyć w zaklejonej kopercie w biurze Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie , w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno , pok. nr 1 , w terminie do dnia 14.05.2010 r. godz. 9.00, z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż pojemników do segregacji – nie otwierać przed 14.05.2010 r. godz. 9.00”

 

Termin związania ofertą : 7 dni od daty upływu składania ofert.

 1. Wadium: oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł na konto nr 58948411500000295320000001 do dnia 14.05.2010 r. do godz. 9.00 z dopiskiem „wadium na rokowania na sprzedaż pojemników do segregacji „

  Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru korzystniejszej oferty

  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku ,gdy uczestnik rokowań , który wygrał rokowania , uchyli się od zawarcia umowy

 2. Miejsce i termin rokowań:

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2010 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno , sala posiedzeń , II piętro

 3. Sprzedający dokona sprzedaży pojemników Kupującemu, który zaoferuje najwyższą cenę w stosunku do ceny wywoławczej.

 4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ogłoszenia wyniku sprzedaży.

 5. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie po wyłonieniu nabywcy. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

 6. Ogłoszenie o wyniku sprzedaży zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno (www.zbiczno.brodnica.net), stronie Biuletynu informacji Publicznej (www.bip.zbiczno.ug.gov.pl) , wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zbiczno. Oferenci biorący udział w rokowaniach, o ich wyniku zostaną powiadomieni na miejscu.

 7. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia rokowań bez podania przyczyny.

   

  Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno w dniu 6.05.2010 r. z terminem do dnia 14.05.2010 r.

   

  Kierownik ZUK Zbiczno

  /-/ Robert Schuetz

 

utworzono: 2010-05-07 01:05 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-05-07 01:09 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-05-07 01:03
informację wytworzył 2010-05-06 Robert Schuetz
ilość odsłon podstrony: 2183
repozytorium zmian
drukuj  zapisz