Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4436644

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie

Załącznik do Zarządzenia Nr 6 A / 2009
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA
PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY SPORTU I REKREACJI
W ZBICZNIE

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Decyzję o zastosowaniu dla danego pracownika stawki osobistego zaszeregowanego podejmuje pracodawca.

2. Wynagrodzenie pracownika samorządowego nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z ustawą z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, ze zm.)

3. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują wynagrodzenie i świadczenia określone w niniejszym Regulaminie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.

4. Termin i miejsce wypłacania wynagrodzenia określa regulamin pracy.

5. Ustalając pracownikom wynagrodzenia kierownik jednostki bierze pod uwagę w szczególności:

a) rodzaj realizowanych zadań i charakter czynności wykonywanych na poszczególnych stanowiskach,
b) potrzebę posiadania przez pracownika samorządowego umiejętności zawodowych i niezbędnego doświadczenia.

Rozdział  2

Szczegółowe warunki wynagradzania

§ 2. Pracownikowi samorządowemu z tytułu zatrudnienia przysługuje:

1) wynagrodzenie zasadnicze;
2) dodatek za wieloletnią pracę;
3) dodatek funkcyjny;
4) dodatek specjalny;
5) dodatek za pracę w porze nocnej, zgodnie z kodeksem pracy;
6) premia zgodnie z załącznikiem;
7) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;
8) nagroda jubileuszowa;
9) nagroda z funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, zgodnie z załącznikiem;
10) dodatkowe wynagrodzenia roczne, zgodnie z ustawą z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednowtek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, ze zm.)
11) jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem,
12) odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z ustawą 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, ze zm.)

§ 3.

Ustala się:
1) tabelę maksymalnych stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu,
2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu,
3) wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędnicznych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi, poziom wynagrodzenia zasadniczego, stawkę dodatku funkcyjnego, wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, stanowiący załącznik nr 3,
4) regulamin premiowania, stanowiący załącznik nr 4,
5) regulamin przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, stanowiący załącznik nr 5,
6) Regulamin przyznawania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, stanowiący załącznik nr 6.

Rozdział 3

Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego

§ 4. Dodatek funkcyjny.

1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:

1) dyrektor GOKSiR,
2) kierownik świetlicy,
3) główna księgowa.

2. Dodatek przysługuje w wysokości ustalonej zgodnie z tabelą stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

3. Dodatek funkcyjny wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia tj. do dnia 26 każdego miesiąca.

§ 5. Dodatek specjalny.

1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych, takich jak, np. zastępstwo powyżej 1 miesiąca na innym stanowisku pracy nieobecnego pracownika lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności, pracodawca może przyznać pracownikowi, na czas określony nie dłuższy niż rok, dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia w wysokości nieprzekraczającej 40 % wynagrodzenia zasadnicznego i dodatku funkcyjnego pracownika.

3. Dodatek specjalny nie musi być wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia.

4. Dodatek specjalny jest proporcjonalnie zmniejszany za czas nieobecności wynikających z ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy: ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy o rachunkowości, kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy.

§ 7. Każdy nowo zatrudniony pracownik przed przystąpieniem do pracy zostaje zapoznany z niniejszym regulaminem, co potwierdza w pisemnym oświadczeniu.

§ 8. Wszelkie zmiany Regulaminu następują w formie pisemnej w trybie obowiązującym dla jego ustalenia.

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu

 


Samorządowe jednostki organizacyjne

Lp. Stanowisko Maksymalny poziom
wynagrodzenia zasadniczego
Minimalne wymagania
kwalifikacyjne
      Wykształcenie oraz
umiejętności zawodowe
Staż pracy
(w latach)
1 2 3 4 5

Stanowiska kierownicze urzędnicze

 

 1. Główny
księgowy 
XVI - 3.300  wykształcenie wyższe ekonomiczne
pierwszego lub drugiego stopnia -
specjalistyczne lub podyplomowe 
3 w księgowości 
2. Kierownik
świetlicy
X - 2.700 średnie 4

Stanowiska urzędnicze 

 

 1. starszy
bibliotekarz 
IX - 2.600  średnie  według odrębnych przepisów 


Stanowiska pomocnicze i obsług

 

 1. pracownik gospodarczy
 - sprzątaczka 
I - 1.500
II - 1.600
podstawowe  -

Załącznik nr 2
do Regulaminu

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

 

Stawka dodatku
funkcyjnego
Procent najniższego
wynagrodzenia zasadniczego
1 do 40
 2 do 60 
 3  do 80
 4  do 100
5 do 120
6 do 140
7 do 160
8 do 200
9 do 250

Załącznik nr 3
do Regulaminu

 Tabela miesięcznych kwot wynagradzania zasadniczego

 

Kategoria zaszeregowania Maksymalna kwota w złotych
I 1.500
 II 1.600
 III 1.700
 IV 1.900
V 2.100
VI 2.300
VII 2.400
VIII 2.500
IX 2.600
X 2.700
XI 2.800
XII 2.900
XIII 3.000
XIV 3.100
XV 3.200
XVI 3.300
XVII 3.500
XVIII 3.700
XIX 3.900

 

 


Załącznik nr 4
do Regulaminu

 

REGULAMIN
premiowania pracowników samorządowych zatrudnionych
w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie

 

§ 1. Pracodawca w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może utworzyć fundusz premii, z którego przyznaje się premie dla pracowników.

§ 2. Premie są nieobowiązkowym świaczeniem pieniężnym pracodawcy na rzecz pracowników, mające charakter świadczeń uznaniowych.

§ 3. Pracownik nabywa prawo do premii z dniem zatrudnienia. Pracownikom zatrudnionym w ciągu miesiąca przysługującą premię wypłaca się w części proporcjonalnej do liczby przepracowanych dni.

§ 4. Premie są przyznawane w dowolnym terminie ustalonym przez pracodawcę i wypłacane niezwłocznie po podjęciu decyzji o ich przyznaniu.

§ 5. Regulamin premiowania obejmuje pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i umowy o pracę w każdym wymiarze.

§ 6. Decyzję o przyznaniu premii podejmuje dyrektor po zaopiniowaniu przez Wójta.

§ 7. Warunkiem przyznania premii jest:

1) przestrzeganie dyscypliny pracy,
2) sumienne i staranne wykonywanie obowiązków określonych w przepisach prawa pracy i mieszczących się w zakresie czynności pracownika,
3) dbanie o powierzony sprzęt,
4) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, stosowanie się do zarządzeń i poleceń przełożonych.

§ 8.1. Premię obniża się za nieusprawiedliwioną nieobecności w pracy.

2. Pracownik traci prawo do premii, jeżeli w okresie za który wypłacana jest premia:
1) wyrządził szkodę materialną zakładowi,
2) naruszył obowiązki pracownicze.

 


Załącznik nr 5
do Regulaminu

REGULAMIN
przyznawania nagród uznaniowych i okolicznościowych

 

§ 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być utworzony na dany rok kalendarzowy fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i umowy o pracę.

§ 2. 1. Dysponentem środków funduszu jest Dyrektor.

2. Wysokość indywidualnej nagrody ustalana jest przez dyrektora po zaopiniowaniu przez Wójta.

§ 3. 1. Przesłanki uzasadniające przyznanie nagrody ustala indywidualnie Dyrektor uwzględniając m.in.:

1) znajomość aktów prawnych regulujących zakres obsługi gminy i mieszkańców oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
2) poczycie odpowiedzialności i zaangażowanie w rozwiązywaniu spraw problemowych gminy i urzędu,
3) zachowanie się wobec interesantów,
4) jakość i terminowość załatwiania spraw,
5) sposób prowadzenia dokumentacji i akt służbowych,
6) za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,
7) Dzień Pracownika Samorządowego,
8) zakończenie roku kalendarzowego,
9) Dzień Bibliotekarza,
10) Dzień Pracownika Kultury,
11) inne.

§ 5. Nagroda ma charakter uznaniowy i pracownikowi nie przysługuje możliwość złożenia odwołania w przypadku nieuwzględnienia jego osoby przy przyznawaniu nagród, jak również dotyczącego wysokości przyznanej nagrody.

§ 6. Pracownik na którego nałożono karę porządkową w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dzień ustalania prawa do nagrody uznaniowej, traci prawo do tej nagrody.

§ 7. Nagrody przyznawane w dowolnym terminie ustalonym przez pracodawcę i wypłacane niezwłocznie po podjęciu decyzji o ich przyznaniu.

 


Załącznik nr 6
do Regulaminu

 

REGULAMIN

przyznawania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Na podstawie art. 77 Kodeksu pracy ustala się co następuje:

§ 1. Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie, zwanego dalej GOKSiR-em, może być w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, przyznane wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2. 1. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu w GOKSiR całego roku kalendarzowego.

2. Pracownik, który nie przepracował w GOKSiR całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.

3. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach:

1) rozwiązania stosunku pracy w związku z:
a) przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenia rehabilitacyjne,
b) powołaniem lub wyborem,
c) likwidacją pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy.
 

2) podjęciem zatrudnienia:
a) w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,
b) w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją.

3) korzystania:
a) z urlopu wychowawczego

4) wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.

§ 3. 1. Pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia rocznego w przypadkach:

1) nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni,
2) stawienie się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości,
3) rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

utworzono: 2010-03-31 09:02 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2012-03-19 12:11 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-03-31 09:01
ilość odsłon podstrony: 5033
repozytorium zmian
drukuj  zapisz