Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4852397

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 marca 2010 r. o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - informacja o wyborze oferty

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZBICZNO
Z DNIA 17 marca 2010r.
O WYNIKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
– INFORMACJA O WYBORZE OFERTYI. Zamawiający:
1. Pełna nazwa Zamawiającego: GMINA ZBICZNO
2. Adres: Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno,
3. Województwo: Kujawsko – Pomorskie

II. Tryb i przedmiot zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro dla zamówienia pn.
„Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 080222C, 080221C Pokrzydowo-Lipowiec o długości 3 815 m”.

III. Miejsce realizacji zamówienia: nie dotyczy  

IV. Ogłoszenie o postępowaniu zostało ogłoszone w dniu 04.03.2010r. na stronie internetowej Zamawiającego (BIP): www.bip.zbiczno.ug.gov.pl. oraz w siedzibie Zamawiającego.
 

V. Wybór oferty:

1. Wykonawca: Bartłomiej Cieczko  
  Grzybno 4
  87-327 Bobrowo

 

2. Cena oferty wybranej: 3.800,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100) - zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.
 

3.Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta wybrana spełnia kryteria określone w Zaproszeniu do składania ofert. Kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu była cena ofertowa – oferta wybrana jest ofertą o najniższej cenie.
 

VI. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny:

1. Oferta nr 1 – złożona przez Promo Centrum Doradztwa Biznesowego, ul. Graniczna 5/3, 84-200 Wejherowo – cena oferty brutto- 5.978,00 zł; liczba punktów w kryterium cena – 63,57

2. Oferta nr 2 - złożona przez ,,SBD'' Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz – cena oferty brutto –5.978,00 zł, liczba punktów w kryterium cena – 63,57

3. Oferta nr 4 - złożona przez - EUROPROGRESS s.c, A.Domańska- Sienkiewicz, M. Langiewicz, ul. Bandtkich 1, 20-452 Lublin- cena oferty brutto– 12.000,00 zł, liczba punktów w kryterium cena – 31,67

4. Oferta nr 5 - złożona przez Jacek Kawala FRAM KONSULTING, ul. Prof. Wicherkiewicza 17/12, 30-389 Kraków- cena oferty brutto- 11,956,00 zł; liczba punktów w kryterium cena – 31,78

5. Oferta nr 6 - złożona przez OPTIMA MANAGEMENT Sp. z o.o, ul. Aleja Niepodległości 69, 02-626 Warszawa- cena oferty brutto -7.198,00 zł, liczba punktów przyznanych w kryterium cena- 52,79

6. Oferta nr 7 - złożona przez Bartłomiej Cieczko, Grzybno 4, 87-327 Bobrowo- cena oferty brutto -3.800,00 zł, liczba punktów przyznanych w kryterium cena- 100,00

7. Oferta nr 8 - złożona przez BUSINESS MOBILITY INTERNATIONAL, Spółka z o.o., ul Al. 3-go Maja 11, 76-200 Słupsk - cena oferty brutto- 9.760,00 zł, liczba punktów przyznanych w kryterium cena - 38,93

8. Oferta nr 10 - złożona przez Faber Consulting Sp. z o.o., ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń- cena oferty brutto - 6.100,00, liczba punktów przyznanych w kryterium cena - 62,30

9. Oferta nr 11 - złożona przez Grupa Ergo Sp. z o.o., Mały Buczek 3, 63-630 Rychtal - cena oferty brutto 6.710,00 zł, liczba punktów przyznanych w kryterium cena- 56,63

10. Oferta nr 12 - złożona przez Dro-Konsult Sp. z o.o., ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa - cena oferty brutto 4.026,00 zł , liczba punktów przyznanych w kryterium cena - 94,39

11. Oferta nr 13 - złożona przez Eurodoradca spółka z o.o., ul. Łużycka 16, 44-100 Gliwice - cena oferty brutto 15.494, zł, liczba punktów przyznanych w kryterium cena- 24,53

12. Oferta nr 15 - złożona przez PHIN Consulting Sp. z o.o., ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź - cena oferty brutto 11.956,00, liczba punktów przyznanych w kryterium cena- 31,78

VII. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania:  

1. Oferta nr 3 - złożona przez BIURO KONSULTINGOWO - HANDLOWO-USŁUGOWE EUROKON Brzechów 100A, 26-021 Daleszyce, została odrzucona gdyż nie spełniała kryteriów określonych w Zaproszeniu do składania ofert.

2. Oferta nr 9 - złożona przez Biuro Consultingowo- Handlowe ,,Gwarancja'' ul. Niezłomnych 1, 61-894 Poznań została odrzucona gdyż nie spełniała kryteriów określonych w Zaproszeniu do składania ofert.

3. Oferta nr 14 - złożona przez Stowarzyszenie Wspierania DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn została odrzucona gdyż nie spełniała kryteriów określonych w Zaproszeniu do składania ofert.


Wójt
/-/ Wojciech Rakowski 

utworzono: 2010-03-17 14:30 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-03-17 14:35 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-03-17 14:29
informację wytworzył 2010-03-17 Edyta Szulc
ilość odsłon podstrony: 2750
repozytorium zmian
drukuj  zapisz