Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4419740

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Wójt Gminy Zbiczno ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno na czas nieokreślony

PRZETARG ODWOŁANY - Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2010 r.


Wójt Gminy Zbiczno
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno na czas nieokreślony

 

Lp. Miejscowość Numer KW Numer działki Opis nieruchomości Termin zagospodarowania Cena wywoławcza czynszu za miesiąc Wadium - 10%
ceny wywoławczej
Termin i miejsce przetargu
1 Żmijewo 24891 112/1 Sklep branży spożywczo-przemysłowej o pow. 82 m 2 usytuowany na działce o pow. 700 m2 Po zawarciu umowy najmu
Najem na czas nieoznaczony
1.000,00 zł brutto
(819,67 + 22% podatku VAT) płatny do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc
100,00 zł 23.03.2010 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Zbiczno

 

Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić do dnia 22.03.2010r. w kasie Urzędu Gminy lub na konto urzędu w BS Brodnica nr rachunku: 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi. 
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu do okazania się dowodem wpłaty wadium, dowodem osobistym oraz zaświadczeniem o powadzeniu działalności gospodarczej w przedmiocie najmu. 
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z projektem umowy najmu dostępnym w Referacie GKB Urzędu Gminy w Zbicznie. 
Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym w przypadku nie zaoferowania ceny wyższej od wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie pok. Nr 10 - Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa , tel. 49-393-23 w godz. 7.15 do 15.00.

Z możliwości przystąpienia do przetargu wyklucza się osoby, które w okresie ostatnich trzech lat zalegały bądź zalegają z płatnościami na rzecz gminy Zbiczno na podstawie § 1 Uchwały Nr XXXIX/172/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2009r. 
Wójt Gminy Zbiczno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.


 

 

 

utworzono: 2010-02-19 14:48 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-03-23 11:41 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-02-19 14:47
informację wytworzył 2010-02-19 Marzena Kłosińska
ilość odsłon podstrony: 2318
repozytorium zmian
drukuj  zapisz