Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4419765

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Wójt Gminy Zbiczno ogłasza IV przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego FS LUBLIN ŻUK A15B

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Zbiczno ogłasza
czwarty przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego FS LUBLIN ŻUK A15B


1. Nazwa i siedziba jednostki:
a) Urząd Gminy w Zbicznie
b) Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno
c) tel./fax (056) 49 393 17 email: zbicznoug@poczta.onet.pl

2. Przedmiot sprzedaży:
2.1. Samochód specjalny-pożarniczy marki FS LUBLIN ŻUK A15B, nr rej. CBRG628
- rok produkcji: 1983
- pojemność / moc silnika: 2 120 cm3
Wyposażenie:
a) Zespół spalinowo-elektryczny – PAD8-3/400-04
- rok produkcji 1984
- moc agregatu elektrycznego 8,0 kW
- natężenie 14,4 A
- napięcie 400/230V
- pojemność silnika 1 600 cm3
- moc silnika 22,1 kW
b) Zespół oświetleniowo – halogenowy
- 6 lamp wysuwanych na maszcie hydraulicznym na wysokość 6,0 m (moc każdej lampy 1000 W),
- 2 lampy rozstawne, każda o mocy 1000 W,
- przedłużacz elektryczny 220V – 2 kpl. o długości ok. 40 mb,
- przedłużacz elektryczny 380V – 1 kpl. o długości ok. 40 mb.
Cena wywoławcza: 3.050,00 zł (trzy tysiące pięćdziesiąt złotych, 00/100)

3. Miejsce, w którym można obejrzeć pojazd:
Samochód można oglądać w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzydowie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, tel. 605 981 586 lub 516 180 650

4. Oferent składa pisemną ofertę obejmującą:
- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
- oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu.

5.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Zbicznie, pok. Nr 7, w terminie do dnia 26.02.2010 r., godz. 11.00, z dopiskiem „PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO FS LUBLIN ŻUK A15B”

6.
Miejsce i termin przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 26.02.2010 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno, sala posiedzeń, II piętro

7.
Sprzedający dokona sprzedaży samochodów Kupującemu, który zaoferuje najwyższą cenę w stosunku do ceny wywoławczej.

8.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu.

9.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy kupna-sprzedaży i zapłaceniu ceny nabycia.

10.
Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno (www.zbiczno.brodnica.net), stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.zbiczno.ug.gov.pl), wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Oferenci biorący udział w przetargu, o jego wyniku zostaną powiadomieni pisemnie.

11.
Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

utworzono: 2010-02-11 13:44 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-02-11 13:46 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-02-11 13:44
ilość odsłon podstrony: 2645
repozytorium zmian
drukuj  zapisz