Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4419789

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Wójt Gminy Zbiczno ogłasza IV przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego FSC STAR 29SP

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Zbiczno
ogłasza
czwarty przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego FSC STAR 29 SP


1. Nazwa i siedziba jednostki:
a) Urząd Gminy w Zbicznie
b) Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno
c) tel./fax (056) 49 393 17
d) zbicznoug@poczta.onet.pl

2. Przedmiot sprzedaży:
Samochód specjalny - pożarniczy marki FSC STAR 29 SP, nr rej. CBRN362
- rok produkcji: 1982
- posiada zabudowę typu GBM 2,5/8 (rok produkcji 1996)
- nie posiada wyposażenia specjalistycznego, za wyjątkiem armatki wodnej i zbiornika na wodę.
Cena wywoławcza: 5.050,00 zł (pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych, 00/100)

3. Miejsce, w którym można obejrzeć pojazd:
Samochód można oglądać w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzydowie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, tel. 605 981 586 lub 516 180 650

4. Oferent składa pisemną ofertę obejmującą:
- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
- oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu.

5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Zbicznie, pok. Nr 7, w terminie do dnia 26.02.2010 r., godz. 11.00, z dopiskiem „PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO FSC STAR 29 SP”

6. Miejsce i termin przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 26.02.2010 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno, sala posiedzeń, II piętro

7. Sprzedający dokona sprzedaży samochodów Kupującemu, który zaoferuje najwyższą cenę w stosunku do ceny wywoławczej.

8.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu.

9.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy kupna-sprzedaży i zapłaceniu ceny nabycia.

10.
Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno (www.zbiczno.brodnica.net), stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.zbiczno.ug.gov.pl), wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Oferenci biorący udział w przetargu, o jego wyniku zostaną powiadomieni pisemnie.

11. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

utworzono: 2010-02-11 13:42 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-02-11 13:43 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-02-11 13:41
informację wytworzył 0000-00-00 2010-02-11
ilość odsłon podstrony: 2342
repozytorium zmian
drukuj  zapisz