Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4419751

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o przetargu z dnia 10 lutego 2010 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 10 LUTEGO 2010 R 
Wójt Gminy Zbiczno
ogłasza
pierwszy przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu specjalistycznego śmieciarka Renault MWM Brzesko Mascott

 


1. Nazwa i siedziba jednostki:
 Urząd Gminy w Zbicznie
 Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno
 tel./fax (056) 49 393 17
 zbicznoug@poczta.onet.pl
2. Przedmiot sprzedaży:
Samochód specjalistyczny - śmieciarka marki Renault Mascott, nr rej. CBR 23KC
- rok produkcji: 2006
- rodzaj silnika ZS/R-4
- pojemność/ moc silnika – 2 953/ 115 kW
- data pierwszej rejestracji – 1.09.2006
Cena wywoławcza: 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100)
3. Miejsce, w którym można obejrzeć pojazd:
Samochód można oglądać na parkingu przy budynku Policji w Zbicznie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, tel. 56 49 393 17 lub 56 49 393 33
4. Oferent składa pisemną ofertę obejmującą:
- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
- oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi zastrzeżeń.
5. Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Zbicznie, pok. Nr 7, w terminie do dnia 26.02.2010 r., godz. 12.00, z dopiskiem „PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO ŚMIECIARKA RENAULT MASCOTT – NIE OTWIERAĆ PRZED 26.02.2010 r. GODZ.12.30”.
Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu składania ofert. 
6. Wadium: oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 4000,00 zł na konto nr 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001 do dnia 26.02.2010r do godz.12.00 z dopiskiem „wadium na przetarg nieograniczony pisemny – samochód Renault Mascott”
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg , uchyli się od zawarcia umowy
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej
7. Miejsce i termin przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w  dniu 26.02.2010 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno, sala posiedzeń, II piętro
8. Sprzedający dokona sprzedaży samochodów Kupującemu, który zaoferuje najwyższą cenę w stosunku do ceny wywoławczej. 
9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu.
10. Umowę sprzedaży uważa się za zawarta z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
11. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno (www.zbiczno.brodnica.net), stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.zbiczno.ug.gov.pl), wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Oferenci biorący udział w przetargu, o jego wyniku zostaną powiadomieni pisemnie. 
12. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno w dniu 10.02.2010r. z terminem do dnia 26.02.2010r.
 
Wójt Gminy Zbiczno 
/-/ Wojciech Rakowski


 

utworzono: 2010-02-10 09:57 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-02-15 10:26 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-02-10 09:56
ilość odsłon podstrony: 2552
repozytorium zmian
drukuj  zapisz