Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4436024

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wiele informacji o środowisku zawierają dokumenty objęte ustawowym obowiązkiem opisywania i rejestrowania w tzw. Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).
 

Centrum Informacji o Środowisku, umożliwia organom administracji publicznej udostępnianie informacji o środowisku na specjalnie utworzonym serwisie - ekoportal.pl. Na portalu tym, w elektronicznej formie prowadzony jest publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w sposób zgodny ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 120, poz. 827).

Wykaz stanowi zbiór kart informacyjnych opisujących poszczególne dokumenty oraz miejsce przechowywania danego dokumentu wraz z odniesieniem do dokumentów powiązanych.
 

Rodzaje kart informacyjnych
Karty informacyjne stanowią cenną informację pomocną do dotarcia do interesującego nas dokumentu.
Rodzaje kart (A-I) są charakterystyczne dla opisu danego rodzaju dokumentu, np. karty typu B - zawierają opis decyzji lub postanowień oraz wskazań lokalizacyjnych, karty typu D - opisują dokumenty stanowiące polityki, strategie, plany lub programy.


Karty typu A

· Wnioski o wydanie decyzji
· Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
· Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karty typu B

· Decyzje i postanowienia
· Wskazania lokalizacyjne

Karty typu C

· Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karty typu D

· Polityki, strategie, plany lub programy

Karty typu E

· Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
· Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
· Analizy porealizacyjne
· Przeglądy ekologiczne
· Raporty o bezpieczeństwie
· Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
· Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
· Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994
· Prawo geologiczne i górnicze
· Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
· Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karty typu F

· Prognozy oddziaływania na środowisko
· Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
· Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
· Opracowania ekofizjograficzne Rejestry substancji niebezpiecznych
· Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
· Rejestry poważnych awarii

Karty typu G

· Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karty typu H

· Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karty typu I

· Inne dokumenty
 

utworzono: 2010-02-02 11:23 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-02-02 11:41 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-02-02 11:22
ilość odsłon podstrony: 2714
repozytorium zmian
drukuj  zapisz