Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036808

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Protokół sporządzono w dniu 13.01.2010r. w Urzędzie Gminy w Zbicznie przez Marzenę Kłosińską - podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy w Zbicznie.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w dniu 12.01.2010r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbiczno w części wsi Zbiczno obejmującego teren działek nr 166/1, 1662, 166/3, 166/5, 166/6, 166/7 rozwiązaniami.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Na zorganizowaną przez Wójta Gminy Zbiczno dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbiczno w części wsi Zbiczno obejmującego teren działek nr 166/1, 1662, 166/3, 166/5, 166/6, 166/7, poza przedstawicielami organizatora dyskusji oraz przedstawiciela zespołu autorskiego opracowującego projekt planu, nie zgłosił się nikt zainteresowany tj. żadna osoba fizyczna, ani przedstawiciel: środowisk, osoby prawnej, organu administracji publicznej czy jednostki organizacyjnej.

II. Głos w dyskusji zabrali:

w dyskusji nie zabrała głosu żadna osoba fizyczna, ani prawna, a zatem nie poruszono żadnych zagadnień dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie planu.

III. Ustalenia z dyskusji:

w wyniku dyskusji nie zapadły ustalenia mające wpływ na teść ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1)dla Wójta Gminy Zbiczno – 1 egz.
2)do dokumentacji planistycznej – 1 egz.
2)do publicznego wglądu – 2 egz.


Protokół zawiera ponumerowanych stron: 1

Zbiczno, dnia 13.01.2010r.

Protokół sporządziła:  M. Kłosińska

Wójt Gminy Zbiczno: W. Rakowski
 

utworzono: 2010-01-20 12:08 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-01-20 12:10 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-01-20 12:07
informację wytworzył 2010-01-20 Marzena Kłosińska
ilość odsłon podstrony: 2812
repozytorium zmian
drukuj  zapisz