Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4144948

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Regulamin Pracy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie

 Załącznik
do Zarządzenia Nr 5A/2009
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Zbicznie

 

Regulamin Pracy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Zbicznie

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin pracy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie zwany dalej Regualminem ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie.

§ 2. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych u pracodawcy, bez względu na zajmowane stanowisko oraz rodzaj wykonywanej pracy.

§ 3. Ilekroć w regulaminie mowa jest o pracodawcy należy przez to rozumieć GOKSiR Zbiczno reprezentowany przez Dyrektora GOKSiR Zbiczno.

§ 4. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każdy pracownik GOKSiR bez względu na sposób nawiązania stosunku pracy zwany dalej pracownikiem samorządowym.

§ 5. W sprawach związanych ze stosunkiem pracy, nie uregulowanych szczegółowo niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Pracy oraz innych ustaw i katów wykonawczych z zakresu prawa pracy.

§ 6. Pracodawca przyjmuje pracowników w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godz. 13.00 do godz. 15.00.

§ 7. Wszystkich informacji wychodzących na zewnątrz GOKSiR dotyczących funkcjonowania udziela dyrektor GOKSiR lub inne upoważnione do tego osoby.

 

II. Prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika

§ 8. Pracodawca jest zobowiązany do:

1) zaznajomienia pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,

2) organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy przy wykorzystaniu uzdolnień i kwalifikacji pracowników.

3) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prowadzenia systematycznego szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kierowania ich na profilaktyczne badania lekarskie,

4) terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia,

5) ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

6) zaspokajania w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników,

7) prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

8) wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy przyjętych ogólnie zasad współżycia społecznego,

9) informowania pracowników w ramach szkoleń w zakresie bhp o ryzyku związanym z wykonywaną przez nich pracą.

§ 9. Od momentu przyjęcia do pracy pracownik samorządowy zobowiązany jest wykonywać swoją pracę wydajnie i profesjonalnie. Obowiązkiem pracownika jest:

1) przestrzeganie prawa,

2) przestrzeganie ustlonego u pracodawcy czasu pracy,

3) przestrzeganie Regulaminu i ustalonego w GOKSiR porządku,

4) dokładne i sumienne wykonywanie poleceń zwierzchnika,

5) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwopożarowych,

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,

7) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z mieszkańcami a także zapewnienie im kompetentnej i profesjonalnej obsługi,

8) wykonywanie pracy i poleceń przełożonych w sposób zgodny z prawem, optymalnie wykorzystując do tego dostępne środki pracy, wiedzę i doświadczenie zawodowe,

9) używanie zgodnie z przeznaczeniem przydzielonej mu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, wyłącznie w czasie wykonywania pracy określonej w umowie o pracę lub wynikającej z poleceń przełożonych,

10) dbanie o należyty stan środków pracy i innego mienia pracodawcy oraz ład i porządek w miejscu pracy,

11) używanie środków pracy zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie do wykonywania zadań służbowych,

12) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewdzianym,

13) informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu GOKSiR jeżeli prawo tego nie zabrania.

14) należyte zabezpieczenie po zakończeniu pracy: narzędzi, urządzeń i pomieszczeń pracy.

§ 10. 1. Na pracodawcy ciąży obowiązek niezwłocznego potwierdzenia pracownikom na piśmie rodzaju zawartej umowy o pracę i jej warunków.

2. Umowę należy wręczyć pracownikowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.

3. Pracodawca zobowiązany jest poinformować każdego pracownika na piśmie, nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

a) częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę,

b) systemie, rozkładzie i okresie rozliczeniowym czasu pracy, którymi objęty jest pracownik,

c) wymiarze i prawie do urlopu wypoczynkowego, do którego uprawniony jest pracownik,

d) długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

§ 11. 1. Każdy pracownik przystępujący do pracy obowiązany jest:

1) przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na zajmowanym stanowisku, wydane przez lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami; wyżej wymienione orzeczenie wydaje lekarz uprawniony do badań profilaktycznych, m.in. w oparciu o skierowanie wydane przez pracodawcę pracownikowi;
2) wypełnić kwestionariusz osobowy oraz przedłożyć fotografię
3) przedłożyć niezwłocznie świadectwa pracy wydane przez poprzednich pracodawców, a także inne dokumenty niezbędne do określenia uprawnień pracowniczych,
4) przedłożyć niezwłocznie świadectwa lub dyplomy ukończenia szkoły,
5) przedłożyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
6) zapoznać się z regulaminem pracy i instrukcjami obowiązującymi na stanowisku pracy,
7) odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
8) zaznajomić się zakresem czynności.

2. Dokumenty wymienione w punktach 3 - 5 przedkłada pracownik w kopiach, które złożone zostają do jego akt osobowych, natomiast ich oryginały przedstawia się pracodawcy do wglądu.

§ 12. Stosunek pracy pracownika samorządowego ulega rozwiązaniu na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o pracownikach samorządowych i w kodeksie pracy.

§ 13. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownik jest zobowiązany rozliczyć się z pracodawcą z pobranych zaliczek i pożyczek, pobranych materiałów, wyposażenia (sprzętu komputerowego) itp. uzyskując odpowiednie wpisy w karcie obiegowej.

§ 14. Do ciężkich naruszeń przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych należy:

1) stawianie się w miejscu pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub spożywanie alkoholu w czasie pracy lub po pracy na terenie GOKSiR,

2) samowolne opuszczanie miejsca pracy,

3) nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy przez okres kolejnych trzech lub więcej dni bez powiadomienia Pracodawcy,

4) odmowa wykonania przez pracownika polecenia Wójta jak i bezpośredniego przełożonego dot. wykonania pracy,

5) nadużywanie przez pracownika świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

6) popełenienie przestępstwa przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę,

7) zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy.

III. Czas pracy

§ 15. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu przeznaczonym do wykonywania pracy.

2. Cały czas powinien być przeznaczony na wykonywanie pracy.

§ 16. Pracownik ma prawo do co najmniej 11-godzinnego dobowego nieprzerwanego odpoczynku oraz co najmniej 35 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.

§ 17. 1. Czas pracy pracownika samorządowego nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.

2. Tygodniowy okres rozliczeniowy w GOKSiR ustala się dla:

1) Główny księgowy - godz. pracy: każdy pierwszy i trzeci tydzień miesiąca:
poniedziałek: od godz. 7.15 do godz. 15.00
wtorek: od godz. 7.15 do 16.00
drugi i czwarty tydzień miesiąca:
środa, czwartek, piątek od godz. 7.15 do godz. 15.00

2) Pracownicy GOKSiR - starszy bibliotekarz
(Gminna Biblioteka Publiczna w Zbicznie)
Poniedziałek -  ----
Wtorek: 8.00 - 16.00
Środa: 8.00 - 16.00
Czwartek: 8.00 - 16.00
Piątek: 9.00 - 17.00
Sobota: 11.00 - 19.00

3) Kierownik świetlicy
(Filia GBP w Cichem i świetlica GOKSiR)
Poniedziałek: -
Wtorek: 15.00 - 19.00
Środa: 15.00 - 19.00
Czwartek: 15.00 - 19.00
Piątek: 15.00 - 19.00
Sobota: 15.00 - 19.00

4) Pracownik gospodarczy w Filii Bibliotecznej w Sumowie i świetlicy GOKSiR - sprzątaczka)
Poniedziałek: -
Wtorek: 15.00 - 19.00
Środa: 15.00 - 19.00
Czwartek: 15.00 - 19.00
Piątek: 15.00 - 19.00
Sobota: 15.00 - 19.00

W okresie od 1 maja do 30 września godz. pracy w soboty mogą ulec zmianie.

4. Za czas dyżuru świadczonego w zakładzie pracy (GOKSiR) nalezy pracownikowi udzielić czasu wolnego według zasady "1 h za 1 h" lub na jego wniosek wypłacić wynagrodzenie.

5. Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 22.00 - 6.00.

6. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

7. Wszystkim pracownikom przysługuje 15 minutowa przerwa wliczona do czasu pracy.

8. Okres rozliczeniowy czasu pracy o którym mowa w ust. 1 wynosi 3 miesiące kalendarzowe i pokrywa się z kwartałem.

§ 18. 1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

2. Praca ta jest dopuszczalna w razie:
1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczych w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.
2) szczególnych potrzeb pracodawcy.

§ 19. 1. Za pracę w godzinach nadliczbowych na ustny wniosek pracownika może być udzielony czas wolny wg zasady "godzina za godzinę".

2. Czas wolny pracownik odnotowuje w rejestrze wyjść prywatnych, który znajduje się w biurze dyrektora GOKSiR.

3. Pracodawca może udzielić pracownikowi, bez jego wniosku, czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych w wymiarze o 50 % większym niż wynosił czas pracy w godzinach nadliczbowych.

4. Udzielenie czasu wolnego w sytuacjach wskazanych w ust. 1 i 3 odbywa się do końca danego okresu rozliczeniowego.

§ 20. Za pracę w godzinach nadliczbowych w razie niewykorzystania uprawnienia wynikającego z paragrafu poprzedniego przysługuje oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości:

1) 100 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
a) w nocy,
b) w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę i święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
2) 50% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

§ 21. Kierownikowi wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

§ 22. Jeżeli wymagają tego potrzeby GOKSiR pracownik samorządowy może być zatrudniony poza normalnymi godzinami pracy, w wyjątkowych przypadkach także w nocy oraz niedzielę i święto z wyjatkiem kobiet w ciąży oraz w innych przypadkach określonych w odrębnych przepisach. Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonaną na polecenie przełożonego poza normalnymi godzinami pracy przysługuje według jego wyboru wynagrodzenie lub czas wolny, z tym, że wolny czas może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

IV. Porządek pracy

§ 23. Każdy pracownik ma obowiązek podpisać listę obecności stwierdzając przybycie do pracy.

§ 24. Listy obecności znajdują się w biurze dyrektora GOKSiR.

§ 25. W przypadku nie zarejestrowania faktu przybycia do pracy przyjmuje się, że pracownik nie wykonuje pracy, a ciężar dowodu spoczywa na pracowniku.

§ 26. Opuszczenie stanowiska pracy w czasie godzin pracy wymaga uprzedniej zgody bezpośredniego przełożonego. Samowolne opuszczenie stanowiska pracy w czasie godzin pracy jest zabronione.

§ 27. Wyjście w czasie pracy poza teren GOKSiR-u może nastąpić za zgodą pracodawcy bądź osoby przez niegi upoważnionej.

§ 28.1. Wszelkie wyjścia w godzinach pracy, tak służbowe, jak i prywatne, po uzyskaniu zgody przełożonego odnotowywane są w Rejestrach wyjść służbowych i prywatnych, które znajdują się w biurze dyrektora GOKSiR.

2. Czas zwolnienia przeznaczony na wyjścia prywatne pracownik jest zobowiązany odpracować.

3. Czas odpracowania przez pracownika zwolnienia nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

§ 29. Po zakończeniu pracy każdy pracownik obowiązany jest uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zabezpieczyć powierzone mu pieczęcie, narzędzia, sprzęt i dokumenty.

§ 30. Pracownik opuszczający pomieszczenia jako ostatni zobowiązany jest do:

1) zabezpieczenia swojego stanowiska pracy,
2) sprawdzenia i zabezpieczenia wszystkich urządzeń elektrycznych i wodociągowych,
3) zamknięcia okien i drzwi,
4) zamknięcia na kluczę biura.

§ 31. Przebywanie pracownika na terenie GOKSiR poza godzinami pracy może nastąpić na jego wniosek w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody pracodawcy.

§ 32. Przebywania po godzinach pracy pracownik jest zobowiązany zaewidencjonować w książce ewidencji osób przebywających w GOKSiR poza godzinami pracy.

§ 33.1. Pracodawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika.
2. Ewidencję tę udostępnia się pracownikowi na jego żądanie.

§ 34. Pracownikom zabrania się:

1) spożywania na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych,
2) palenia tytoniu na terenie zakładu, z wyjątkiem miejsca do tego przeznaczonego,
3) opuszczania w czasie pracy, bez zgody bezpośredniego przełożonego miejsca pracy,
4) wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełożonego jakichkolwiek rzeczy niebędących własnością pracownika,
5) wykorzystania bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy  niezgodnie z przeznaczeniem - do czynności nie związanych z wykonywaną pracą.

V. Nieobecności i inne zwolnienia od pracy

§ 35.1. Pracownik powinien uprzedzać pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.

2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w trzecim dniu nieobecności w pracy. Zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście, przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

3. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust. 1 może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika tego obowiązku wskutek jego obłożnej choroby połączonej z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

4. Nieobecność w pracy lub spóźnienie usprawiedliwiają przyczyny uniemożliwiające stawienie się do pracy, a dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,
2) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych - w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,
3) oświadczenie pracownika - w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do 8 lat z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza.
4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na wezwanie.
5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

5. W razie nieobecności pracownika w pracy z przyczyn, o których mowa w ust. 4 punktach 1-5, pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność doręczając stosowny dokument.

§ 36. W przypadku spóźnienia się do pracy pracownik winien niezwłocznie zgłosić się do pracodawcy, celem usprawiedliwienia spóźnienia.

§ 37. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika odp racy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa.

§ 38. 1. Pracownik może być zwolniony od pracy przez bezpośredniego przełożonego na czas niezbędny dla załatwienia ważnej sprawy osobistej. Zwolnienia można udzielić, gdy zachodzi nieunikniona i należycie uzasadniona potrzeba takiego zwolnienia.

2. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1 pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, chyba że odpracował czas zwolnienia. Odpracowanie to nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

§ 39. Wyjazdy służbowe (poza wyjazdami miejscowymi) odbywają się na podstawie polecenia wyjazdu (delegacji) podpisanej przez pracodawcę.

§ 40. W szczególności pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika:

1) na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji,
2) wezwania do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania,
3) wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym, itp. Łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dniw ciągu roku kalendarzowego,
4) będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi.
 

§ 41. 1. Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze:
1) 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
2) 1 dnia - w razie ślubu dziecka pracownika lub zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
 

2. Zwolnienia, wymienione w ust. 1 udzielane są w dniach następujących po zdarzeniu uzasadniającym ich udzielenie, ewentualnie w dniu wystąpienia zdarzenia.

3. Po wykorzystaniu przedmiotowego zwolnienia pracownik obowiązany jest przedstawić odpis skróconego aktu stanu cywilnego, dotyczący zdarzenia uzasadniającego udzielenie zwolnienia.

4. Jeżeli pracownik korzysta już w tym okresie z urlopu wypoczynkowego lub niezdolności do pracy z powodu choroby, to nie przysługują mu zwolenienia okolicznościowe omówione w niniejszym paragrafie.

VI. Urlopy wypoczynkowe

§ 42. 1. Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płanego urlopu wypoczynkowego w wymiarze i według zasad określonych w Kodeksie Pracy. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

2. Urlopy udzielane są w terminie zaproponowanym przez pracownika i zaakceptowanym przez pracodawcę.

3. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z tak ustalonym terminem pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.

4. Urlop może być na wniosek pracownika podzielony na części. Co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, do których zaliczamy oprócz dni korzystania z urlopu również dni wolne od pracy przypadające przed, w trakcie i po zakończeniu korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego.

§ 43. 1. Wykorzystanie urlopu przez pracownika powinno nastąpić w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, poza czterema dniami (tzw. urlop na żądanie).

2. Każdy pracownik przed rozpoczęciem urlopu winien złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy.

3. Wniosek pracownika, o którym mowa w ust. 2 podpisuje kierownik referatu oraz kierownik urzędu.

4. Za właściwą organizację pracy, w tym również za wykorzystanie urlopów wypoczynkowych odpowiada dyrektor GOKSiR.

§ 44. 1. Pracownik może wykorzystać cztery dni urlopu w terminie przez siebie wskazanym.

2. W celu wykorzystania urlopu na żądanie, o którym mowa w ust. 1, pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia ulropu bezpośredniemu przełożonemu w godzinach pracy GOKSiR.

§ 45. 1. Z pisemnym wnioskiem o udzielenie urlopu bezpłatnego pracownik powinien wystąpić co najmniej 7 dni przed wskazanym przez siebie terminem skorzystania z tego urlopu.

2. Wniosek powinien zawierać propozycję czasu trwania urlopu bezpłatnego.

3. W razie późniejszego zgłoszenia wniosku, urlop bezpłatny może być udzielony w terminie wskazanym przez pracownika, jeżeli jest to spowodowane szczególnymi sytuacjami życiowymi.

VII. Ochrona wynagrodzenia za pracę.

§ 46. 1. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej do rąk pracownika bądź osoby przez niego upoważnionej na piśmie.

2. Wynagrodzenie może być także wypłacane przelewem na konto bankowe pracownika w inny ustalony sposób po uzyskaniu jego pisemnej zgody.

3. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiąc wypłaca się z dołu, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

4. Jeżeli ostatni dzień przewidzianej wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacone w dniu poprzednim.

5. Wypłata wynagrodzenia następuje w siedzibie pracodawcy.

VIII. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

§ 47. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

§ 48. 1. Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie BHP:

1) Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.
2) Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 

2. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

1) Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
2) Zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
3) Wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie.
4) Kontrolowanie wykonania tych poleceń.
5) Zagwarantowanie profilaktycznej ochrony zdrowia.
6) Przeszkolenie pracowników w zakresie bhp.
7) Zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organa nadzoru nad warunkami pracy.
8) Organizować stanowiska pracy zgodnie z zasadami bhp.

§ 49. 1. Przed dopuszczeniem do pracy: pracodawca kieruje kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie.
 

2. Pracodawca obowiązany jest kierować pracowników na kontrolne i okresowe badania lekarskie zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Pracownik powinien być przeszkolony w zakresie znajmości przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, dotyczących zagrożeń zawodowych oraz poinformowany o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.

4. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 50. 1. Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika.

2. W szczególności pracownik zobowiązany jest:

1) przestrzegać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniach i instruktażach z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
2) wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przestrzegać wydanych w tym zakresie zarządzeń i wskazań przełożonych,
3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
4) używać przydzielonej mu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem,
5) poddawać się badaniom lekarskim wstępnym, okresowym, kontrolnym, oraz innym zleconym badaniom lekarskim,
6) brać udział w szkoleniu i instruktażu w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 51. 1. Pracownikom gospodarczym przydzielana jest nieodpłatnie odzież, sprzęt ochrony osobistej oraz obuwie robocze zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy.

2. Wykaz rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego a także przewidziane okresy ich używania zostanie określona odrębnym zarządzeniem.

IX. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników samorządowych

§ 52. 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku regulaminu pracy, przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować:

1) karę upomnienia,
2) karę nagany,
 

2. Za rażące naruszenie ustalonego w regulaminie porządku i dyscypliny pracy uznaje się:
1) złe i i niedbałe wykonywanie pracy, niszczenie materiałów, narzędzi i maszyn, a także wykonywanie prac niezwiązanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy;
2) nieusprawiedliwione nieprzybycie lub powtarzające się nieusprawiedliwione spóźnianie się do pracy, samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia;
3) stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym albo spożywanie alkoholu w czasie lub w miejscu pracy;
4) zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy;
5) niewykonywanie poleceń służbowych;
6) niewłaściwy stosunek do przełożonych, współpracowników, petentów;
7) nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

3. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp, przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się w pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy stosuje się kary przewidziane w Kodeksie Pracy.

4. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Pracodawca zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma o ukaraniu składa się do akt osobowych pracownika.

5. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wniseść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca.

X. Prace wzbronione kobietom

§ 53. 1. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach i w warunkach wymienionych w przepisach zawierających wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

2. Wykaz prac, przy których nie można zatrudniać kobiet, jest określony w kodeksie pracy w dziale ósmym.

3. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, a także bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

4. Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do lat czterech nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

XI. Postanowienia końcowe

§ 54. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy:

1) ustawy o pracownikach samorządowych,
2) ustawy o pracownikach urzędów państwowych,
3) Kodeksu pracy,
4) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
5) ustawy o bibliotekach,
6) uchwały Rady Gminy.

§ 55. 1. Regulamin pracy wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.

2. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

3. Regulamin może być przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w tym samym trybie co jego ustanowienie lub przez wprowadzenie nowego regulaminu.

4. Wszelkie zmiany regulaminu dokonywane będą w formie zarządzenia.

 

Dyrektor
/-/ Maria Lubczyńska

utworzono: 2010-01-13 08:16 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-03-31 08:56 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-01-13 08:15
ilość odsłon podstrony: 4045
repozytorium zmian
drukuj  zapisz