Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4420919

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Zbicznie

Zarządzenie nr 63a/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Zbicznie

Załącznik do Zarządzenia nr 63a/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 grudnia 2015 r. -Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Zbicznie

 

 

 

Załącznik
  do zarządzenia Nr 110/2009
  Wójta Gminy Zbiczno
  z dnia 17 czerwca 2009r. (NIEAKTUALNE)

zmieniony Zarządzeniem nr 124/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 grudnia 2012 r.
REGULAMIN WYNAGRADZANIA
PRACOWNIKÓW SAMORZADOWYCH ZATRUDNIONYCH
W URZĘDZIE GMINY W ZBICZNIE

 Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Decyzję o zastosowaniu dla danego pracownika stawki osobistego zaszeregowania podejmuje pracodawca.
2. Wynagrodzenie pracownika samorządowego nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z ustawą z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę(Dz. U. Nr 200 poz. 1679 ze zm.)
3. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują wynagrodzenie i świadczenia określone w niniejszym Regulaminie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.
4. Termin i miejsce wypłacania wynagrodzenia określa regulamin pracy.
5. Ustalając pracownikom wynagrodzenia kierownik jednostki bierze pod uwagę w szczególności:
a) rodzaj realizowanych zadań i charakter czynności wykonywanych na poszczególnych stanowiskach,
b) potrzebę posiadania przez pracownika samorządowego umiejętności zawodowych i niezbędnego doświadczenia.


Rozdział 2
Szczegółowe warunki wynagradzania
   
  § 2

Pracownikowi samorządowemu z tytułu zatrudnienia przysługuje :

1) wynagrodzenie zasadnicze,
2) dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem
3) dodatek funkcyjny
4) dodatek specjalny
5) dodatek za pracę w porze nocnej, zgodnie z kodeksem pracy,
6) premia zgodnie z załącznikiem
7) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zgodnie z ustawą i kodeksem pracy,
8) nagroda jubileuszowa , zgodnie z ustawa i kodeksem pracy,
9) nagroda z funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, zgodnie z załącznikiem,
10) dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z ustawą z 12 grudnia 1997r.
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr. 160, poz. 1080 ze zm.)
11) jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem,
12) odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z ustawą z 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników ( Dz. U. Nr 90 poz.844 ze zm.)

§ 3

  Ustala się:

1) tabelę maksymalnych stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik Nr 1 do regulaminu.
2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik Nr 2 do regulaminu,
3) wykaz stanowisk , w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi, poziom wynagrodzenia zasadniczego, stawkę dodatku funkcyjnego, wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, stanowiący załącznik Nr 3,
4) regulamin premiowania , stanowiący załącznik Nr 4,
5) regulamin przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, stanowiący załącznik Nr 5.


Rozdział 3
Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego

§ 4

Dodatek funkcyjny
1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:
  1) sekretarz Gminy,
  2) kierownik USC,
  3) radca prawny,
  4) kierownik referatu.

  2. Dodatek przysługuje w wysokości ustalonej z zgodnie z tabelą stawek dodatku
  funkcyjnego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Dodatek funkcyjny wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia tj. do dnia 26  
  każdego miesiąca.

§ 5

Dodatek specjalny

1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych, takich jak np. zastępstwo powyżej 1 miesiąca na innym stanowisku pracy nieobecnego pracownika lub powierzenia
dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności, pracodawca może przyznać pracownikowi, na czas określony nie dłuższy niż rok , dodatek specjalny.
2. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia
w wys. nieprzekraczającej 40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
3. Dodatek specjalny nie musi być wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia.
4. Dodatek specjalny jest proporcjonalnie zmniejszany za czas nieobecności wynikających z ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa.
   
   

Rozdział 4
Postanowienia końcowe


§ 6

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy: ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy.


§ 7
 
Każdy nowo zatrudniony pracownik przed przystąpieniem do pracy zostaje zapoznany  
z niniejszym regulaminem, co potwierdza w pisemnym oświadczeniu,§ 8

Wszelkie zmiany Regulaminu następują w formie pisemnej w trybie obowiązującym dla jego ustalenia.
 


Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

TABELA MAKSYMALNEGO MIESIĘCZNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO.

 

 

Kategoria zaszeregowania Maksymalna kwota
w złotych
I 1.500
II 1.700
III 1.900
IV 2.100
V 2.300
VI 2.500
VII 2.700
VIII 2.900
IX 3.100
X 3.300
XI 3.500
XII 3.700
XIII 4.100
XIV 4.300
XV 4.500
XVI 4.700
XVII 4.900
XVIII 5.100
XIX 5.300
XX 5.500
XXI 5.700
XXII 5.900

 

 


Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

 

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCUJNEGO.

 

Stawka dodatku funkcyjnego Procent najniższego
wynagrodzenia za pracę
1 do 40
2 do 60
3 do 80
4 do 100
5 do 120
6 do 140
7 do 160
8 do 200
9 do 250

 


Załącznik nr 3 do Regulaminu

 

WYKAZ STANOWISK, W TYM STANOWISK KIEROWNICZYCH URZĘDNICZYCH, URZĘDNICZYCH, POMOCNICZYCH I OBSŁUGI, WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH, MAKSYMALNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I STAWKI DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

 

Lp. Stanowisko Maksymalny
poziom
wynagrodzenia
zasadniczego
Stawka dodatku
funkcyjnego
Wymagania kwalifikacyjne
        Wykształcenie
oraz 
umiejętności
zawodowe
Staż pracy
(w latach)
1 2 3 4 5 6

A. Stanowiska kierownicze urzędnicze

1. Sekretarz Gminy XVII - 4.900 7 wyższe 5
2. Kierownik USC XVI - 4.700 6 wg odrębnych przepisów  
3. Zastępca Skarbnika XV - 4.500 5 wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne 4
4. Kierownik referatu XIII - 4.100 6 wyższe 5

 B. Stanowiska urzędnicze

1. Radca prawny XIII - 4.100 6 wg odrębnych przepisów  
2. Inspektor XII - 3.700 - wyższe 3
3. Podinspektor X - 3.300 - wyższe
średnie
-
3
4. Referent IX - 3.100   wyższe
średnie
-
2
5. Młodszy referent VIII - 2.900 - średnie -
6. Komendant Gminny Ochrony Ppoż. XIII - 4.100 6 wyższe 5

 C. Stanowiska pomocnicze i obsługi 

1. Robotnik gospodarczy V - 2.100 - zawodowe  
2. Kierowca - konserwator OSP IX - 3.100 - według odrębnych przepisów  

 

 


Załącznik Nr 4
  do Regulaminu


  REGULAMIN
premiowania pracowników samorządowych zatrudnionych
w Urzędzie Gminy w Zbicznie§ 1. Pracodawca w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może utworzyć fundusz premii, z którego przyznaje się premie dla pracowników.

§ 2. Premie są nieobowiązkowym świadczeniem pieniężnym pracodawcy na rzecz pracowników, mające charakter świadczeń uznaniowych.

§ 3. Pracownik nabywa prawo do premii z dniem zatrudnienia. Pracownikom zatrudnionym 
w ciągu miesiąca przysługującą premię wypłaca się w części proporcjonalnej do liczby przepracowanych dni.

§ 4. Premie są przyznawane w dowolnym terminie ustalonym przez pracodawcę i wypłacane niezwłocznie po podjęciu decyzji o ich przyznaniu.. 

§ 5. Regulamin premiowania obejmuje pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i  umowy o pracę w każdym wymiarze.

§ 6. Decyzję o przyznaniu premii podejmuje Wójt.

§ 7. Warunkiem przyznania premii jest:
1) przestrzeganie dyscypliny pracy,
2) sumienne i staranne wykonywanie obowiązków określonych w przepisach prawa pracy i mieszczących się w zakresie czynności pracownika,
3) dbanie o powierzony sprzęt,
4) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, stosowanie się do zarządzeń i poleceń przełożonych.

§ 8. 1. Premię obniża się za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy.

  2. Pracownik traci prawo do premii, jeżeli w okresie za który wypłacana jest premia:
  1) wyrządził szkodę materialną zakładowi,
  2) naruszył obowiązki pracownicze.

 


  Załącznik Nr 5
  do Regulaminu


REGULAMIN
przyznawania nagród uznaniowych i okolicznościowych


§ 1 W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być utworzony na dany rok kalendarzowy fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i umowę o pracę..
   
§ 2. 1. Dysponentem środków funduszu jest Wójt.

  2. Wysokość indywidualnej nagrody ustalana jest przez Wójta .
 
§ 3. 1. Przesłanki uzasadniające przyznanie nagrody ustala indywidualnie Wójt uwzględniając m. in.:
1) znajomość aktów prawnych regulujących zakres obsługi gminy i mieszkańców oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,
2) poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie w rozwiązywaniu spraw problemowych gminy i urzędu,
3) zachowanie się wobec interesantów,
4) jakość i terminowość załatwiania spraw,
5) sposób prowadzenia dokumentacji i akt służbowych,
6) za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,
7) Dzień Pracownika Samorządowego,
8) zakończenie roku kalendarzowego.
9) inne


§ 5. Nagroda ma charakter uznaniowy i pracownikowi nie przysługuje możliwość złożenia  
  odwołania w przypadku nieuwzględnienia jego osoby przy przyznawaniu nagród,
  jak również dotyczącego wysokości przyznanej nagrody.  


§ 6. Pracownik na którego nałożono karę porządkową w okresie ostatnich 6 miesięcy
  poprzedzających dzień ustalania prawa do nagrody uznaniowej, traci prawo do tej nagrody.

§ 7. Nagrody są przyznawane w dowolnym terminie ustalonym przez pracodawcę i wypłacane niezwłocznie po podjęciu decyzji o ich przyznaniu.

 

utworzono: 2010-01-08 12:57 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2017-05-31 13:48 przez: Grzegorz Grzelak 
aktywne od dnia: 2010-01-08 12:56
ilość odsłon podstrony: 28651
repozytorium zmian
drukuj  zapisz