Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Ogłoszenie nr 195/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 stycznia 2017 r. Uchwała Nr XXIX/151/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2016 r. Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Konkursy 2017 2016 Zamówienia publiczne Plan zamówień publicznych na 2017 rok Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro 2017 Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 3123035

ostatnia edycja treści:
2017-03-23 11:54:21
logo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Zbicznie

Załącznik
  do zarządzenia Nr 110/2009
  Wójta Gminy Zbiczno
  z dnia 17 czerwca 2009r.

zmieniony Zarządzeniem nr 124/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 grudnia 2012 r.
REGULAMIN WYNAGRADZANIA
PRACOWNIKÓW SAMORZADOWYCH ZATRUDNIONYCH
W URZĘDZIE GMINY W ZBICZNIE

 Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Decyzję o zastosowaniu dla danego pracownika stawki osobistego zaszeregowania podejmuje pracodawca.
2. Wynagrodzenie pracownika samorządowego nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z ustawą z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę(Dz. U. Nr 200 poz. 1679 ze zm.)
3. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują wynagrodzenie i świadczenia określone w niniejszym Regulaminie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.
4. Termin i miejsce wypłacania wynagrodzenia określa regulamin pracy.
5. Ustalając pracownikom wynagrodzenia kierownik jednostki bierze pod uwagę w szczególności:
a) rodzaj realizowanych zadań i charakter czynności wykonywanych na poszczególnych stanowiskach,
b) potrzebę posiadania przez pracownika samorządowego umiejętności zawodowych i niezbędnego doświadczenia.


Rozdział 2
Szczegółowe warunki wynagradzania
   
  § 2

Pracownikowi samorządowemu z tytułu zatrudnienia przysługuje :

1) wynagrodzenie zasadnicze,
2) dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem
3) dodatek funkcyjny
4) dodatek specjalny
5) dodatek za pracę w porze nocnej, zgodnie z kodeksem pracy,
6) premia zgodnie z załącznikiem
7) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zgodnie z ustawą i kodeksem pracy,
8) nagroda jubileuszowa , zgodnie z ustawa i kodeksem pracy,
9) nagroda z funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, zgodnie z załącznikiem,
10) dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z ustawą z 12 grudnia 1997r.
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr. 160, poz. 1080 ze zm.)
11) jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem,
12) odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z ustawą z 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników ( Dz. U. Nr 90 poz.844 ze zm.)

§ 3

  Ustala się:

1) tabelę maksymalnych stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik Nr 1 do regulaminu.
2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik Nr 2 do regulaminu,
3) wykaz stanowisk , w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi, poziom wynagrodzenia zasadniczego, stawkę dodatku funkcyjnego, wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, stanowiący załącznik Nr 3,
4) regulamin premiowania , stanowiący załącznik Nr 4,
5) regulamin przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, stanowiący załącznik Nr 5.


Rozdział 3
Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego

§ 4

Dodatek funkcyjny
1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:
  1) sekretarz Gminy,
  2) kierownik USC,
  3) radca prawny,
  4) kierownik referatu.

  2. Dodatek przysługuje w wysokości ustalonej z zgodnie z tabelą stawek dodatku
  funkcyjnego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Dodatek funkcyjny wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia tj. do dnia 26  
  każdego miesiąca.

§ 5

Dodatek specjalny

1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych, takich jak np. zastępstwo powyżej 1 miesiąca na innym stanowisku pracy nieobecnego pracownika lub powierzenia
dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności, pracodawca może przyznać pracownikowi, na czas określony nie dłuższy niż rok , dodatek specjalny.
2. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia
w wys. nieprzekraczającej 40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
3. Dodatek specjalny nie musi być wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia.
4. Dodatek specjalny jest proporcjonalnie zmniejszany za czas nieobecności wynikających z ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa.
   
   

Rozdział 4
Postanowienia końcowe


§ 6

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy: ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy.


§ 7
 
Każdy nowo zatrudniony pracownik przed przystąpieniem do pracy zostaje zapoznany  
z niniejszym regulaminem, co potwierdza w pisemnym oświadczeniu,§ 8

Wszelkie zmiany Regulaminu następują w formie pisemnej w trybie obowiązującym dla jego ustalenia.
 


Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

TABELA MAKSYMALNEGO MIESIĘCZNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO.

 

 

Kategoria zaszeregowania Maksymalna kwota
w złotych
I 1.500
II 1.700
III 1.900
IV 2.100
V 2.300
VI 2.500
VII 2.700
VIII 2.900
IX 3.100
X 3.300
XI 3.500
XII 3.700
XIII 4.100
XIV 4.300
XV 4.500
XVI 4.700
XVII 4.900
XVIII 5.100
XIX 5.300
XX 5.500
XXI 5.700
XXII 5.900

 

 


Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

 

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCUJNEGO.

 

Stawka dodatku funkcyjnego Procent najniższego
wynagrodzenia za pracę
1 do 40
2 do 60
3 do 80
4 do 100
5 do 120
6 do 140
7 do 160
8 do 200
9 do 250

 


Załącznik nr 3 do Regulaminu

 

WYKAZ STANOWISK, W TYM STANOWISK KIEROWNICZYCH URZĘDNICZYCH, URZĘDNICZYCH, POMOCNICZYCH I OBSŁUGI, WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH, MAKSYMALNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I STAWKI DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

 

Lp. Stanowisko Maksymalny
poziom
wynagrodzenia
zasadniczego
Stawka dodatku
funkcyjnego
Wymagania kwalifikacyjne
        Wykształcenie
oraz 
umiejętności
zawodowe
Staż pracy
(w latach)
1 2 3 4 5 6

A. Stanowiska kierownicze urzędnicze

1. Sekretarz Gminy XVII - 4.900 7 wyższe 5
2. Kierownik USC XVI - 4.700 6 wg odrębnych przepisów  
3. Zastępca Skarbnika XV - 4.500 5 wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne 4
4. Kierownik referatu XIII - 4.100 6 wyższe 5

 B. Stanowiska urzędnicze

1. Radca prawny XIII - 4.100 6 wg odrębnych przepisów  
2. Inspektor XII - 3.700 - wyższe 3
3. Podinspektor X - 3.300 - wyższe
średnie
-
3
4. Referent IX - 3.100   wyższe
średnie
-
2
5. Młodszy referent VIII - 2.900 - średnie -
6. Komendant Gminny Ochrony Ppoż. XIII - 4.100 6 wyższe 5

 C. Stanowiska pomocnicze i obsługi 

1. Robotnik gospodarczy V - 2.100 - zawodowe  
2. Kierowca - konserwator OSP IX - 3.100 - według odrębnych przepisów  

 

 


Załącznik Nr 4
  do Regulaminu


  REGULAMIN
premiowania pracowników samorządowych zatrudnionych
w Urzędzie Gminy w Zbicznie§ 1. Pracodawca w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może utworzyć fundusz premii, z którego przyznaje się premie dla pracowników.

§ 2. Premie są nieobowiązkowym świadczeniem pieniężnym pracodawcy na rzecz pracowników, mające charakter świadczeń uznaniowych.

§ 3. Pracownik nabywa prawo do premii z dniem zatrudnienia. Pracownikom zatrudnionym 
w ciągu miesiąca przysługującą premię wypłaca się w części proporcjonalnej do liczby przepracowanych dni.

§ 4. Premie są przyznawane w dowolnym terminie ustalonym przez pracodawcę i wypłacane niezwłocznie po podjęciu decyzji o ich przyznaniu.. 

§ 5. Regulamin premiowania obejmuje pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i  umowy o pracę w każdym wymiarze.

§ 6. Decyzję o przyznaniu premii podejmuje Wójt.

§ 7. Warunkiem przyznania premii jest:
1) przestrzeganie dyscypliny pracy,
2) sumienne i staranne wykonywanie obowiązków określonych w przepisach prawa pracy i mieszczących się w zakresie czynności pracownika,
3) dbanie o powierzony sprzęt,
4) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, stosowanie się do zarządzeń i poleceń przełożonych.

§ 8. 1. Premię obniża się za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy.

  2. Pracownik traci prawo do premii, jeżeli w okresie za który wypłacana jest premia:
  1) wyrządził szkodę materialną zakładowi,
  2) naruszył obowiązki pracownicze.

 


  Załącznik Nr 5
  do Regulaminu


REGULAMIN
przyznawania nagród uznaniowych i okolicznościowych


§ 1 W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być utworzony na dany rok kalendarzowy fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i umowę o pracę..
   
§ 2. 1. Dysponentem środków funduszu jest Wójt.

  2. Wysokość indywidualnej nagrody ustalana jest przez Wójta .
 
§ 3. 1. Przesłanki uzasadniające przyznanie nagrody ustala indywidualnie Wójt uwzględniając m. in.:
1) znajomość aktów prawnych regulujących zakres obsługi gminy i mieszkańców oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,
2) poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie w rozwiązywaniu spraw problemowych gminy i urzędu,
3) zachowanie się wobec interesantów,
4) jakość i terminowość załatwiania spraw,
5) sposób prowadzenia dokumentacji i akt służbowych,
6) za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,
7) Dzień Pracownika Samorządowego,
8) zakończenie roku kalendarzowego.
9) inne


§ 5. Nagroda ma charakter uznaniowy i pracownikowi nie przysługuje możliwość złożenia  
  odwołania w przypadku nieuwzględnienia jego osoby przy przyznawaniu nagród,
  jak również dotyczącego wysokości przyznanej nagrody.  


§ 6. Pracownik na którego nałożono karę porządkową w okresie ostatnich 6 miesięcy
  poprzedzających dzień ustalania prawa do nagrody uznaniowej, traci prawo do tej nagrody.

§ 7. Nagrody są przyznawane w dowolnym terminie ustalonym przez pracodawcę i wypłacane niezwłocznie po podjęciu decyzji o ich przyznaniu.

 

utworzono: 2010-01-08 12:57 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2015-02-03 11:05 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-01-08 12:56
ilość odsłon podstrony: 25179
repozytorium zmian
drukuj  zapisz