Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4240499

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2009 r.

GKB.7625-8/09


 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 30 grudnia 2009r.


 Zgodnie z art. 61 § 4, art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 71, art. 72 ust. 1, pkt 1, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)


z a w i a d a m i a m 

że w dniu 28.12.2009r. na wniosek Biura Projektów Drogowych KFG Design z siedzibą ul. Czapla 21/89, 61-623 Poznań zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na poprawie bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805 C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna.


W związku z powyższym informuje się strony o możliwości przedłożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty niniejszego zawiadomienia. Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140, pok. 10 (tel. 56 49 393 23)


Zgodnie z art. 64 i 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...] oraz 3 ust.1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko […] (DZ. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573),  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po wcześniejszym zasięgnięciu opinii i uzyskaniu uzgodnień z następującymi organami:

 

1. Regionalnym Dyrektorem ochrony Środowiska w Bydgoszczy
2. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brodnicy

 

Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

 

utworzono: 2010-01-01 05:19 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-01-01 05:23 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-01-01 05:19
informację wytworzył 2009-12-30 Marzena Kłosińska
ilość odsłon podstrony: 2050
repozytorium zmian
drukuj  zapisz