Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4421682

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 Dostawa oleju opałowego na rok 2010

 

I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4939317, faks 056 4939317.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego na rok 2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

 II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego EKOTERM PLUS z atestem o wartości opałowej nie niższej niż42MJ/kg .Dostawa będzie realizowana partiami w ciągu 2010 roku loco magazyn odbiorcy tj. Zespół Szkół w Pokrzydowie, Zespół Szkół w Zbicznie , Urząd Gminy Zbiczno ( wraz z jednostkami podległymi : Zakład Usług Komunalnych , Gminny Osrodek Pomocy Społecznej , Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji) oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej EKO-GAJ w Gaju-Grzmięcy .Przedmiot zamówienia dostarczany bedzie w ciągu 2 dni po uprzednim telefonicznym zamówieniu partii towaru przez pracownika Urzędu Gminy . Zapotrzebowanie na dostwę oleju opałowego na rok 2010 wynosi około 85 000 litrów..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.10.00.00-0, 09.13.00.00-9, 09.13.50.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 172149 PLN.

IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
TRANS-KOL PALIWA sp. z o.o. ul. Toruńska 186 , 62-600 Koło Baza Paliw -Piotrków Kujawski ul.Dworcowa 39 88-230 Piotrków Kujawski, ul.Toruńska 186, 62-600 Koło, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 1,88 zł netto za 1 litr przedmiotu zamowienia
Oferta z najniższą ceną: 1,88 zł za 1 litr
Oferta z najwyższą ceną: 1,90 zł za 1 litr
Waluta: PLN.
 

utworzono: 2010-01-01 05:16 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-01-01 05:27 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-01-01 05:15
informację wytworzył 2009-12-30 Mirosława Lica
ilość odsłon podstrony: 2130
repozytorium zmian
drukuj  zapisz