Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4852294

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2009 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ZBICZNO
z DNIA 28 grudnia 2009 r. 

 

Wójt Gminy Zbiczno zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbiczno w części wsi Zbiczno, obejmującego teren działek oznaczonych numerami: 166/1, 166/2, 166/3, 166/5, 166/6, 166/7 

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz podjętej w dniu 23 czerwca 2004 r. przez Radę Gminy Zbiczno Uchwały nr XX/124/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszaru obejmującego działki nr 166/1, 166/2, 166/3, 166/5, 166/6, 166/7 w miejscowości Zbiczno, od 4 stycznia 2010r. do 2 lutego 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno w godzinach pracy urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 12 stycznia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno o godz. 14.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść swoje uwagi.
 
Na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) dla ww. planu miejscowego przeprowadza się strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko (ŚOOS).

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ww. ustawy informuję, że:
1. Przedmiotem opracowywanego planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy. 
2. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznania się w siedzibie urzędu gminy;
3. Uwagi mogą być wnoszone również:
a. ustnie do protokołu w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Zbiczno
b. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pod adresem: gkb.zbiczno@neostrada.pl
4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zbiczno.
5. Uwagi złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

 

utworzono: 2009-12-28 11:17 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-12-28 11:23 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-12-28 11:03
informację wytworzył 2009-12-28 Marzena Kłosińska
ilość odsłon podstrony: 2412
repozytorium zmian
drukuj  zapisz