Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4143642

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

Oś. 341-2/2009OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa
Dostawa oleju opałowego na rok 2010I. ZAMAWIAJĄCY : Gmina Zbiczno
  adres : Urząd Gminy Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno
  tel./fax (0-56) 49-393-17
  strona internetowa : www.zbiczno.brodnica.net

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  1.Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opalowego Ekoterm Plus lub Rgterm 0,2
1.2) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego na rok 2010 . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  1.3) Miejsce wykonywania usługi : teren Gminy Zbiczno .
  1.4) Nomenklatura :
  1) Wspólny Słownik Zamówień CPV : 09.00.00.00-3, 09.13.50.00-4.
  2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
  3) Wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) Czas trwania zamówienia : zamówienie będzie wykonywane partiami od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
   
III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM :
  1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
  2. Warunki uczestnictwa :W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zmianami ) oraz inne wynikające z ustawy, a także warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający oceni spełnianie warunków wymienionych w niniejszym  rozdziale na podstawie złożonych przez Wykonawcę do ofert oświadczeń i dokumentów.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na zasadzie : spełnia/ nie spełnia .

IV.TRYBY :
 1.Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony .
 2.Kryteria oceny ofert : najniższa cena
  cena -100% = 100 punktów
 3.Informacje administracyjne :
  3.1) warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w dni powszednie w godzinach 7,30 do 15,00 lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Zbiczno: www.bip.zbiczno.ug.gov.pl
 2) Termin i miejsce składania ofert : 29.12.1009 r. do godziny 12.00 w Urzędzie Gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno - sekretariat - pokój nr 7 ( I piętro ).
3.3) Termin związania z ofertą : liczba dni : 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert .
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert : 29.12.2009 r. godzina 12,15 , Urząd Gminy Zbiczno, sala posiedzeń ,II piętro , 87-305 Zbiczno 140 .
3.5) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
3.6) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3.7) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej .
 
V. INNE INFORMACJE :
1.Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.12.2009 r. § oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie  internetowej Zamawiającego w dniu 11.12..2009 r. z terminem do 29.12.2009 r.

 


* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

* Oświadczenie (art. 22 ust. 1 pkt 1-3) (pdf)

* Oświadczenie (art. 24 ust. 1i 2) (pdf)

* Umowa (pdf)

utworzono: 2009-12-11 12:06 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-12-11 12:25 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-12-11 12:05
informację wytworzył 2009-12-11 Mirosława Lica
ilość odsłon podstrony: 2269
repozytorium zmian
drukuj  zapisz