Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4436634

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Regulamin wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie

Regulamin Wynagradzania
Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie§ 1

I. Przepisy ogólne

1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem określa:
1) wymagania kwalifikacyjne pracowników;
2) szczegółowe warunki wynagradzania i maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników;
3) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa;
4) warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego;
5) szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku stażowego;
6) szczegółowe warunki ustalania i wypłacania nagród jubileuszowych i odprawy rentowej i emerytalnej.
2. Regulamin obowiązuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
1) pracodawcy, oznacza to kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w stosunku do kierownika jednostki pracodawcą jest Wójt;
2) pracowniku, oznacza to osobę zatrudnioną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie umowy o pracę;
3)rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania, oznacza to rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r.; ( Dz. U. Nr 50,poz. 398 );
4) ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 )

§ 3

II. Wymagania kwalifikacyjne

1. Wprowadza się szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do regulaminu.
2. W zakresie nieuregulowanym obowiązują wymagania kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami.

§ 4

III. Szczegółowe warunki wynagradzania

1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.
2. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
3. Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje:
1) wynagrodzenie zasadnicze – określone w ustawie, rozporządzeniu, regulaminie;
2) dodatek za wieloletnią pracę – zgodnie z ustawą i rozporządzeniem;
3) dodatek funkcyjny;
4) dodatek specjalny;
5) premia i nagroda;
6) nagroda jubileuszowa – zgodnie z ustawą i rozporządzeniem;
7) nagroda z funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej;
8) dodatkowe wynagrodzenie roczne–zgodnie z ustawą z 12.12.1997r.o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla niniejszego sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zm. );
9) jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę;
10) odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.Nr 90, poz.844 ze zm.).

§ 5

Ustala się tabelę maksymalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 6

IV. Warunki przyznawania oraz warunki wypłacania premii i nagród

Nagrody

Ustala się regulamin przyznawania nagród uznaniowych i okolicznościowych wg załącznika nr 3 do Regulaminu.
 

§ 7

Premie

Ustala się regulamin premiowania pracowników samorządowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie wg załącznika nr 4 do Regulaminu.

§ 8

V. Warunki przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego

1. Dodatek funkcyjny jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia za pracę i może być przyznany na stanowisku kierownika oraz głównego księgowego.
2. Dodatek funkcyjny nie może być wyższy niż 60% najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek funkcyjny i jego wartość kwotową określa pracodawca.
4. Dodatek funkcyjny wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 9

1. Pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, takich jak np. zastępstwo powyżej 1 miesiąca na innym stanowisku pracy nieobecnego pracownika lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności
2. Dodatek przyznaje się na czas określony nie dłuższy niż 1 rok.
3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia w wysokości nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
4. Dodatek specjalny nie musi być wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 10

V. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy ustawy, przepisy rozporządzenia, przepisy Kodeksu Pracy i inne przepisy prawa pracy.

§ 11

Sposób i termin wynagrodzeń określono w regulaminie pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie.

§ 12

Każdy nowo zatrudniony pracownik przed przystąpieniem do pracy zostaje zapoznany z niniejszym regulaminem przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 13

Zmiany w regulaminie następują w formie Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie.
 


Załącznik nr 1
do Regulaminu wynagradzania

Samorządowe jednostki organizacyjne

Lp. Stanowisko Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Minimalne wymagania kwalifikacyjne
      Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe Staż pracy (w latach)
1 2 3 4 5

Stanowiska kierownicze urzędnicze

 

1. Główny księgowy XVI - 3.300 wykształcenie wyższe ekonomiczne pierwszego lub drugiego stopnia - specjalistyczne lub podyplomowe 3 (w księgowości)


Stanowiska urzędnicze

 

 

1. Referent V - 2.100 średnie 3
2. Samodzielny referent VII - 2.400 wyższe 2


Stanowiska pomocnicze i obsługi w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

 

1. Starszy specjalista pracy socjalnej XIV - 3.100 wyższe według odrębnych przepisów, dyplom pracownika socjalnego       i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik sochalny 5
2. Specjalista pracy socjalnej XIII - 3.000 wyższe według odrębnych przepisów, dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny 3
3. Pracownik socjalny XI - 2.800 według odrębnych przepisów -
4. Aspirant pracy socjalnej IX - 2.600 średnie -
5. Młodszy opiekun w ośrodku pomocy VII - 2.400 zawodowe i umiejętność wykonywania czynności -

 

 


 

Załącznik nr 2
do Regulaminu wynagradzania

Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego

 

Kategoria

Maksymalna kwota w złotych

I 1.300
II 1.500
III 1.700
IV 1.900
V 2.100
VI 2.300
VII 2.400
VIII 2.500
IX 2.600
X 2.700
XI 2.800
XII 2.900
XIII 3.000
XIV 3.100
XV 3.200
XVI 3.300
XVII 3.500
XVIII 3.700
XIX 3.900

 


Załącznik nr 3
do Regulaminu wynagradzania

 

Regulamin
Przyznawania nagród uznaniowych i okolicznościowych§ 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być utworzony na dany rok kalendarzowy fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

§ 2. 1. Dysponentem środków funduszu jest pracodawca.
2. Wysokość indywidualnej nagrody ustalana jest przez pracodawcę.

§3. Przesłanki uzasadniające przyznanie nagrody ustala indywidualnie pracodawca  uwzględniając m.in.:
1) znajomość przepisów prawnych regulujących zakres spraw na danym stanowisku;
2) zachowanie się wobec interesantów;
3) jakość i terminowość załatwiania spraw;
4) sposób prowadzenia dokumentacji;
5) szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej;
6) Dzień Pracownika Socjalnego
7) zakończenie roku kalendarzowego
8) inne

§ 4. Nagroda ma charakter uznaniowy i pracownikowi nie przysługuje możliwość złożenia odwołania w przypadku nieuwzględnienia jego osoby przy przyznawaniu nagród, jak również dotyczącego wysokości przyznanej nagrody.

§ 5. Pracownik, na którego nałożono karę porządkową w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dzień ustalania prawa do nagrody uznaniowej, traci prawo do tej nagrody.

§ 6. Nagrody są przyznawane w dowolnym terminie ustalonym przez pracodawcę i wypłacane niezwłocznie po podjęciu decyzji o ich przyznaniu.

 


Załącznik nr 4
do Regulaminu wynagradzania

 

Regulamin
Premiowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie§ 1. Pracodawca w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może utworzyć fundusz premii, z którego przyznaje się premie dla pracowników.

§ 2. Premie są nieobowiązkowym świadczeniem pieniężnym pracodawcy na rzecz pracowników, mające charakter świadczeń uznaniowych.

§ 3. Pracownik nabywa prawo do premii z dniem zatrudnienia. Pracownikom zatrudnionym w ciągu miesiąca przysługującą premię wypłaca się w części proporcjonalnej do liczby przepracowanych dni.

§ 4. Premie są przyznawane w dowolnym terminie ustalonym przez pracodawcę i wypłacane niezwłocznie po podjęciu decyzji o ich przyznaniu.

§ 5. Regulamin premiowania obejmuje pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w każdym wymiarze.

§ 6. Decyzję o przyznaniu premii podejmuje pracodawca.

§ 7.Warunkiem przyznania premii jest:
1) przestrzeganie dyscypliny pracy;
2) sumienne i staranne wykonywanie obowiązków określonych w przepisach prawa pracy i mieszczących się w zakresie czynności pracownika oraz wykonywanie zadań wykraczających poza obowiązki wynikające z umowy o pracę;
3) dbanie o powierzony sprzęt;
4) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, stosowanie się do zarządzeń i poleceń przełożonych.
§ 8. 1. Premię obniża się za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy.
2. Pracownik traci prawo do premii, jeżeli w okresie za który wypłacana jest premia:
1) wyrządził szkodę materialną zakładowi,
2) naruszył obowiązki pracownicze.


 

 

utworzono: 2009-12-03 11:02 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-05-12 14:20 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-12-03 11:00
ilość odsłon podstrony: 6449
repozytorium zmian
drukuj  zapisz