Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5035877

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno
 z dnia 4 listopada 2009r.
Wójt Gminy Zbiczno ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno.Działając na podstawie art. 37 ust.1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz, 2108)

Wójt Gminy Zbiczno ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno

Rokowania odbędą się dnia 8 grudnia 2009r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń na II piętrze budynku Urzędu Gminy Zbiczno.

Przedmiotem rokowań jest lokal mieszkalny położony w piwnicy, na parterze i na poddaszu w budynku byłej szkoły w Lipowcu o pow. użytkowej 506,60m2 z przynależnym pomieszczeniem i udziałem 5109/5810 części w działce gruntu pod budynkiem nr dz. 61/10 i 62/1 o pow. 0,1689 ha.
 
Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w terminach:
I w dniu 10.07.2009r., II w dniu 22.09.2009r.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi brutto 120.000,00 zł
Zaliczka wynosi 5% ceny wywoławczej tj. 6.000,00 zł

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne jeżeli w terminie złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach i wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w kopercie oznaczonej „Rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego w budynku byłej szkoły w Lipowcu” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Zbiczno, najpóźniej w dniu 4.12.2009r. do godz. 15:00.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zaliczkę w kwocie 6.000,00 zł należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy lub na konto BS 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001 do dnia 4.12.2009r.

Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona uczestnikowi rokowań, który zostanie ustalony na nabywcę, na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona najpóźniej w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.
Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne oraz ewentualnego wskazania granic przez uprawnionego geodetę ponosi nabywca nieruchomości.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy Zbiczno, pokój nr 10, telefon 0-56 49 393 23.
 

utworzono: 2009-11-04 14:45 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-11-04 14:46 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-11-04 14:45
informację wytworzył 2009-11-04 Marzena Kłosińska
ilość odsłon podstrony: 2474
repozytorium zmian
drukuj  zapisz