Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4454525

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Regulamin pracy Zespołu Szkół w Zbicznie


REGULAMIN PRACY ZESPOŁUSZKÓŁ  
W ZBICZNIENa podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) oraz  w  związku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) ustalam co następuje:

§ 1
 Regulamin pracy, zwany dalej Regulaminem ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych określa Statut Szkoły.

§ 2
 Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników (nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami) bez względu na rodzaj wykonywanej pracy jak również zajmowane stanowisko oraz podstawę nawiązania stosunku pracy.

§ 3
1. Pracownik nie może tłumaczyć się nieznajomością postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu z Regulaminem; oświadczenie o zapoznaniu z treścią Regulaminu, zaopatrzone w podpis pracownika i datę jest dołączane do akt osobowych.
3. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej; podlegają także szkoleniom okresowym. Przyjęcie do wiadomości regulaminu ochrony przeciwpożarowej pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.  
 

Obowiązki pracowników

§ 4
Podstawowym obowiązkiem pracownika jest:
 
1) troska o zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
2) sumienne i staranne wykonywanie pracy,
3) przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustalonego w szkole porządku,
4) stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę,
5) przestrzeganie ustalonego czasu pracy,
6) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych ,
7) dbanie o dobro zakładu pracy,
8) zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
9) przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
10) przestrzeganie w zakładzie zasad współżycia społecznego,
11) dbanie o czystość i porządek wokół swojego stanowiska pracy,
12) należyte zabezpieczenie, po zakończeniu pracy, swojego stanowiska i pomieszczenia pracy.

§ 5
Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do:
1) organizowania pracy w sposób zapewniający wykorzystanie czasu pracy i kwalifikacji pracowników,
2) zapoznawania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
3) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, prowadzenia systematycznego szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzeń,
5) ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
6) zaspokajania w miarę posiadanych środków, socjalnych potrzeb pracowników,
7) stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów przy ocenie wyników pracy pracowników,
8) informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.

§ 6
 1. W razie stwierdzenia, że pracownik przybył do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, lub że spożywał alkohol w szkole, przełożony pracownika nie dopuszcza go do pracy.
2. Dyrektor Szkoły lub upoważniony pracownik w przypadkach określonych w ust. l powinien podjąć stosowne działania w celu udokumentowania spożywania alkoholu poprzez przeprowadzenie badań krwi.
3. Zabrania się pracownikom:
1) opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy bez zgody przełożonego,
2) używania urządzeń nie związanych bezpośrednio z wykonywaniem zleconych obowiązków i czynności,
3) samowolnego demontowania części urządzeń oraz naprawy bez specjalnego upoważnienia,
4) palenia tytoniu na terenie obiektu szkolnego, zażywania narkotyków, spożywania alkoholu,
5) wnoszenia przez pracowników na teren Szkoły wartościowych przedmiotów i dużych kwot pieniędzy.
 

Nawiązanie zatrudnienia

§ 7
Pracownicy samorządowi
 

1. Pracownicy gminnych jednostek samorządowych zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi.
2. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
3. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 2 oraz dodatkowo:
1) posiada co najmniej wykształcenie średnie,
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenie publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
3) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
4. Nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny. Wolnym stanowiskiem urzędniczym jest stanowisko na które zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik. Nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dn. 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz na tablicy informacyjnej w jednostce.
5. Z przeprowadzonego naboru kandydata sporządza się protokół.
6. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce oraz opublikowana w Biuletynie. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby z pośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.
7. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony obejmujący czas tej nieobecności.
8. W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwu tygodniowym wypowiedzeniem. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach samorządowych na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
9. Dla pracownika, który podejmuje po raz pierwszy pracę w czasie trwania zawartej z nim umowy o pracę na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą. Na umotywowany wniosek kierownik jednostki może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Po zdaniu pozytywnym egzaminu, przed zawarciem nowej umowy o pracę, pracownik składa ślubowanie.
10. Zatrudnienie nauczycieli regulują przepisy zawarte w Karcie Nauczyciela – Ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
 

Wymiar i rozkład czasu pracy

§ 8
1. Czas pracy pracowników administracji i obsługi nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, który pokrywa się z kwartałem.
 2. Zakresy czynności oraz godziny pracy pracowników administracji i obsługi ustalane są odrębnie (załącznik nr 1).
 3. Zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze mogą być prowadzone w soboty na zasadzie przeniesienia z innego dnia.
4. Za czas dyżuru świadczonego w zakładzie pracy (Urzędzie ) należy pracownikowi udzielić czasu wolnego według zasady "1 h za 1h " lub na jego wniosek wypłacić wynagrodzenie.

5. Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 22.00 - 6.00.

6. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

7. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca ta jest dopuszczalna w razie szczególnych potrzeb pracodawcy.
8. Za pracę w godzinach nadliczbowych na ustny wniosek pracownika może być udzielony czas wolny wg zasady "godzina za godzinę".
9. Czas wolny pracownik odnotowuje w rejestrze wyjść prywatnych, który znajduje się w biurze sekretarza gminy.
10. Pracodawca może udzielić pracownikowi, bez jego wniosku, czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych w wymiarze o 50% większym niż wynosił czas pracy w godzinach nadliczbowych.
11. Udzielenie czasu wolnego w sytuacjach wskazanych w ust. 8 i 10 odbywa się do końca danego okresu rozliczeniowego.
12. Za pracę w godzinach nadliczbowych w razie niewykorzystania uprawnienia wynikającego z ust. 8 - 11 przysługuje oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości:
1) 100% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
  a) w nocy,
  b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę i święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
2) 50% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadającym w każdym innym dniu niż określony w pkt. 1.
13. Jeżeli wymagają tego potrzeby Szkoły pracownik samorządowy może być zatrudniony poza normalnymi godzinami pracy, w wyjątkowych przypadkach także w nocy oraz niedziele i święto z wyjątkiem kobiet w ciąży oraz w innych przypadkach określonych w odrębnych przepisach. Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonaną na polecenie przełożonego poza normalnymi godzinami pracy przysługuje według jego wyboru wynagrodzenie lub czas wolny, z tym, że wolny czas może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.
 

§ 9
1. Czas pracy nauczycieli uwzględniając zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze, jak również samokształcenie i przygotowanie się do zajęć, doskonalenie zawodowe, poprawę prac domowych i zeszytów uczniowskich nie może przekroczyć 40 godzin tygodniowo.
2. Nauczyciel do pracy w Szkole przychodzi zgodnie ze swoim indywidualnym tygodniowym rozkładem zajęć.
3. Zadania dodatkowe i czas w jakim mają być realizowane, określa plan pracy Szkoły i indywidualny przydział obowiązków zleconych nauczycielowi przez Dyrektora zgodnie z Kartą Nauczyciela – Ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. (Dz.U. z 2006r. nr 97, poz. 674 ze zm.).
 

§ 10
Obecność pracownika w obiekcie szkolnym poza czasem jego pracy nie może zakłócać procesu dydaktyczno-wychowawczego. Zabrania się przebywania podczas zajęć w pomieszczeniach dydaktycznych pracowników nie związanych z procesem dydaktyczno-wychowawczym (z wyjątkiem osób hospitujących, obserwatorów).
 

§ 11
Dyrektor może dla niektórych stanowisk pracy ustalić inny czas rozpoczynania i kończenia pracy, jednak z zachowaniem obowiązującego wymiaru czasu pracy.  
 

§ 12
Po godzinach pracy w pomieszczeniach służbowych można przebywać jedynie w przypadkach uzasadnionych po uzyskaniu zgody Dyrektora i wpisie do specjalnego rejestru znajdującego się w sekretariacie szkoły.  
 

§ 13
Pracownikom nie wolno przyprowadzać do obiektu szkolnego swoich dzieci w celu sprawowania nad nimi opieki rodzicielskiej.
 

§ 14
1. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy.
2. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy (osoby upoważnionej) na karcie urlopowej.
3. Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy może być udzielony poza planem urlopów.
4. Urlopy wypoczynkowe przysługują:
1) nauczycielom zgodnie z art. 64 Karty Nauczyciela w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania,
2) pracownikom administracji i obsługi na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami
5. Część urlopu nie wykorzystaną z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego - pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.
6. Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca I kwartału następnego roku.  
 

§ 15
1. Pracownikowi na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku pracy:
1) okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze,
2) przy udzielaniu urlopu bezpłatnego dłuższego niż 3 miesiące strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn
2. Zasady udzielania urlopu bezpłatnego nauczycieli określa art. 69 ustawy - Karta Nauczyciela.
 

§ 16
  Pracownicy administracji i obsługi korzystają z 15 minutowej przerwy na posiłek wliczonej do czasu pracy.
 

§ 17
1. Dyrektor może zwolnić pracownika na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które nie mogą być załatwione poza godzinami pracy. Za czas tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.
2. Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w razie:
1) ślubu pracownika - 2 dni;
2) urodzenia się dziecka pracownika - 2 dni;
3) ślubu dziecka pracownika - l dzień;
4) zgonu i pogrzebu małżonka pracownika, jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy - 2 dni;
5) zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką - 1 dzień.
3. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego.
4. Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy może być podzielony na części. Co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 

§ 18
Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu bezpłatnego pracownikowi:
1) w celu sprawowania osobistej opieki nad swoim dzieckiem (urlop wychowawczy),
2) dla umożliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora,
3) skierowanemu do pracy za granicą, na okres skierowania,
4) na czas sprawowania funkcji w samorządzie terytorialnym,
5) na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika.

§ 19
1. W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami Dyrektor jest zobowiązany zwolnić pracownika z pracy :
1) w celu wykonywania zadań lub czynności :
a) ławnika w sądzie,
b) członka komisji pojednawczej,
2) w celu :
a) wykonywania powszechnego obowiązku obrony,
b) stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji, kolegium ds. wykroczeń, komisji pojednawczej, sądu pracy, Najwyższej Izby Kontroli w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym,
c) przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy albo badań stanu zdrowia na określonych stanowiskach pracy, jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie badań w czasie wolnym od pracy,
d) oddania krwi albo przeprowadzenia zleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich,
e) uczestniczenia w posiedzeniach rady nadzorczej, jeżeli pracownik jest członkiem tej rady;  
3) w celu występowania w charakterze:
a) biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium ds. wykroczeń,
b) strony lub świadka w postępowaniu przed komisją pojednawczą.
2. Pracownicy (również pracownikowi) wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
3. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. W przypadku kobiet - nauczycielek, w razie gdy czas pracy wynosi ponad 4 godziny ciągłej pracy dziennie, przysługuje jej prawo korzystania z jednej godziny przerwy wliczanej do czasu pracy.
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

§ 20
Pracodawca i pracownicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.  
 

§ 21
Dyrektor Szkoły jest obowiązany:
1) zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
2) prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
4) kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,
5) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 

§ 22
Pracownik jest zobowiązany:
1) znać przepisy bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
2) wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz dostosować się w tym zakresie do poleceń i wskazówek przełożonych,
3) dbać o należyty stan urządzeń, sprzętu i narzędzi oraz porządek i ład w miejscu pracy,
4) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie wypadku albo zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego.
 

§ 23
1. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
2. Jeżeli powstrzymywanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust. l pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
3. Za czas powstrzymywania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia, w przypadkach o których mowa w ust. l i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
4. Zasady i normy przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, wyposażenia w narzędzia i materiały zawiera załącznik nr 2.
 

Wypłata wynagrodzenia

§ 24
1. Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli jest przekazywana jest na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy (ROR). Jeżeli dzień wypłaty przypada w niedzielę, święta lub dzień wolny od pracy wypłaty dokonuje się w dniu poprzedzającym te dni lub w dniu następującym po dniu wolnym.
2. Wypłata za godziny ponadwymiarowe nauczycieli odbywa się w ostatnim dniu każdego miesiąca i przekazywana jest na ROR.
3. Pracownicy administracji i obsługi otrzymują wynagrodzenie płatne z dołu 26 dnia każdego miesiąca na ROR.
4. Wynagrodzenie pracownika przekazywane jest na ROR na wniosek pracownika.
5. Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników określają Regulamin wynagradzania.

§ 25
Z wynagrodzenia podlegają potrąceniu:
1) zaliczki pieniężne udzielane pracownikowi,
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności lub inne świadczenia alimentacyjne,
3) kary przewidziane w art. 108 Kodeksu Pracy,
4) inne należności, na potrącenie których pracownik wyraził zgodę.
 

Dyscyplina pracy

§ 26
Opuszczenie całości lub części dnia pracy bez uprzedniego zwolnienia przez przełożonego usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności:
1) wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki,
2) okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat,
3) nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy.
 

§ 27
1. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik powinien niezwłocznie uprzedzić przełożonego.
2. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy.
3. W razie niestawienia się do pracy pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić zakład pracy o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania telefonicznie lub za pośrednictwem innych osób. Zwolnienie lekarskie należy dostarczyć do zakładu pracy w terminie 7 dni.
 

§ 28
Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nieusprawiedliwioną należy do pracodawcy lub osoby przez niego wyznaczonej.  
§ 29
1. Pracownik administracji i obsługi szkoły po przybyciu do pracy obowiązany jest podpisać listę obecności.
2. Sekretarz Szkoły lub osoba upoważniona przez Dyrektora Szkoły dokonuje kontroli obecności pracowników przez sprawdzenie listy obecności.
3. Nauczyciele potwierdzają swoją obecność w pracy, podpisując się obok tematu lekcyjnego w dzienniku w dniu prowadzenia zajęć.
4. Czas chwilowego opuszczenia miejsca pracy przez pracownika i czas powrotu do pracy powinien być udokumentowany w książce wyjść, która znajduje się w sekretariacie Szkoły. Zgody na chwilowe opuszczenie miejsca pracy udziela Dyrektor Szkoły lub w przypadku nieobecności Dyrekcji - w stosunku do pracowników obsługi – sekretarz szkoły.
5. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż określona w umowie o pracę - za zgodą Dyrektora Szkoły - rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. Koszty wyjazdu służbowego powinny być rozliczone w terminie 7 dni od daty powrotu pracownika z podróży.
6. Kontrolę dyscypliny pracy i kontrolę absencji przeprowadza Dyrektor Szkoły lub inna osoba przez niego upoważniona.
 

§ 30
W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego porządku pracy, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności :
1) spóźnia się do pracy lub samowolnie opuszcza stanowisko pracy bez usprawiedliwienia,
2) stawia się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu,
3) spożywa alkohol w czasie pracy,
4) wykonuje polecenia w sposób niezgodny z otrzymanymi od przełożonych wskazówkami,
5) wykazuje obraźliwy lub lekceważący stosunek do przełożonych i współpracowników,
6) nie przestrzega tajemnicy służbowej,
mogą być stosowane kary:
a) upomnienia,
b) nagany.
 

§ 31
Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - może być zastosowana również kara pieniężna.
 
§ 32
1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
 2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
 
§ 33
1. Kary stosuje Dyrektor Szkoły i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika.
2. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw do Dyrektora Szkoły. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.
3. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą i zawiadomienie o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika.
 

Nagradzanie pracowników

§ 34
1. Podstawą do udzielenia nagród i wyróżnień oraz awansów dla pracowników jest pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego uwzględniający :
1) osobisty udział pracownika w osiągnięciach Szkoły,
2) nienaganne i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków,
3) przestrzeganie dyscypliny pracy,
4) branie udziału w pracach na rzecz Szkoły.
2. Nagrody, wyróżnienia i awanse przyznaje Dyrektor Szkoły.
3. Szczegółowe zasady przyznawania nagród zawarte są w Regulaminie wynagradzania.  
 

Postanowienia końcowe

§ 35
1. Dyrektor Szkoły przyjmuje interesantów w godzinach pracy szkoły.
2. Sekretariat Szkoły jest czynny dla pracowników, uczniów i interesantów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach wywieszonych na drzwiach sekretariatu.
 

§ 36
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy oraz ustawy Karta Nauczyciela.
 

§ 37
Regulamin niniejszy został ustalony w uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych.
 

§ 38
Regulamin wchodzi w życie 14 dni po jego podpisaniu i podaniu do wiadomości w formie zarządzenia oraz poprzez udostępnienie jego treści w pokoju nauczycielskim i sekretariacie szkoły.Regulamin pracy obowiązuje w Zespole Szkół w Zbicznie od dn. ……………………

Regulamin pracy powstał w uzgodnieniu z działającymi na terenie zakładu związkami zawodowymi:

Regulamin został zaakceptowany przez organ prowadzący w dn. …………………….

 


Załącznik nr 1


1. Czas pracy sekretarza szkoły w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 40 godzin w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00.Czas pracy sekretarza szkoły – ¼ etatu wynosi 10 godzin w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.50 – 9.50.

2. Czas pracy pracowników gospodarczych w wymiarze ½ etatu wynosi 20 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku. Praca jest świadczona zmianowo wg grafiku w godzinach od 7.30 do 11.30 i 10.30 do 14.30.


3. Czas pracy pracowników gospodarczych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 40 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku. Praca jest świadczona zmianowo wg ustalonego grafiku w następujących godzinach:
6.30 – 14.30,
8.30 – 16.30,
9.00 – 17.00.

 

utworzono: 2009-11-04 12:04 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-11-27 14:49 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-11-04 12:04
ilość odsłon podstrony: 3455
repozytorium zmian
drukuj  zapisz