Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036915

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie


 

 Zarządzenie Nr 5/2010
 z dnia 30 kwietnia 2010 roku
Kierownika Zakładu Usług Komunalnych 
w Zbicznie

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie


Na podstawie art. 39.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ) 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam Regulamin Wynagradzania Pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi prowadzącemu sprawy kadrowe.

 

§ 3 


 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.05.2010 r.Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Zbicznie
/-/ Robert Schuetz
 


Załącznik nr 1 
 do zarządzenia Nr 5/2010 Kierownika 
Zakładu Usług Komunalnych w  Zbicznie 
 z dnia 30 kwietnia 2010 roku

Regulamin Wynagradzania 
Pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie

 

§ 1

I. Przepisy ogólne


1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem określa:
1) wymagania kwalifikacyjne pracowników;
2) szczegółowe warunki wynagradzania i maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników;
3) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa;
4) warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego;
5) szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku stażowego;
6) szczegółowe warunki ustalania i wypłacania nagród jubileuszowych i odprawy rentowej i emerytalnej.
2. Regulamin obowiązuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

 

§ 2


Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
1) pracodawcy, oznacza to kierownika Zakładu Usług Komunalnych, w stosunku do kierownika jednostki pracodawcą jest Wójt;
2) pracowniku, oznacza to osobę zatrudnioną w Zakładzie Usług Komunalnych na podstawie umowy o pracę;
3) rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania, oznacza to rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r.; samorządowych ( Dz. U. Nr 50,poz. 398 );
4) ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 )

 

§ 3II. Wymagania kwalifikacyjne1. Wprowadza się szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do regulaminu.
2. W zakresie nieuregulowanym obowiązują wymagania kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami.

 

§ 4

III. Szczegółowe warunki wynagradzania 

1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.
2. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
3. Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje:
1) wynagrodzenie zasadnicze – określone w ustawie, rozporządzeniu, regulaminie;
2) dodatek za wieloletnią pracę – zgodnie z ustawą i rozporządzeniem;
3) dodatek funkcyjny;
4) dodatek specjalny;
5) premia i nagroda;
6) nagroda jubileuszowa – zgodnie z ustawą i rozporządzeniem;
7) nagroda z funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej;
8) dodatkowe wynagrodzenie roczne–zgodnie z ustawą z 12.12.1997r.o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla niniejszego sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zm. );
9)jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę;
10)odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.Nr 90, poz.844 ze zm.).

 

§  5


Ustala się tabelę maksymalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

§ 6

IV. Warunki przyznawania oraz warunki wypłacania premii i nagród

Nagrody


1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być utworzony na dany rok kalendarzowy fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
2. Decyzję o przyznaniu nagrody i jej wysokości podejmuje pracodawca
Określa się ją w formie pisemnej, kopię pisma włącza się do akt osobowych pracownika.
3. Nagrody są przyznawane w dowolnym terminie ustalonym przez pracodawcę i wypłacane niezwłocznie po podjęciu decyzji o ich przyznaniu.
4. W przypadku wystąpienia na koniec roku budżetowego oszczędności w funduszu płac, pracodawca może przyznać nagrodę okolicznościową z tytułu zakończenia roku kalendarzowego.
5. Prawo do nagrody traci pracownik, na którego nałożono karę porządkową w okresie ostatnich 6 m-cy poprzedzających dzień ustalania prawa do nagrody.

 

§ 7

Premie1. Pracodawca w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy fundusz premiowy, z którego przyznaje się premię dla pracowników.
2. Premie są nieobowiązkowym świadczeniem pieniężnym pracodawcy na rzecz pracowników, mając charakter świadczeń uznaniowych.
3. Wypłata premii następuje w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę.

 

§ 8

V. Warunki przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego 1. Dodatek funkcyjny jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia za pracę i może być przyznany na stanowisku kierownika oraz głównego księgowego oraz majstra.
2. Dodatek funkcyjny nie może być wyższy niż 60% najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek funkcyjny i jego wartość kwotową określa pracodawca.
4. Dodatek funkcyjny wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

§ 9 1. Pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, takich jak np. zastępstwo powyżej 1 miesiąca na innym stanowisku pracy nieobecnego pracownika lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności.
 2. Dodatek przyznaje się na czas określony nie dłuższy niż 1 rok.
3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia w wysokości nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
4. Dodatek specjalny nie musi być wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

§ 10

V. Postanowienia końcowe


W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy ustawy, przepisy rozporządzenia, przepisy Kodeksu Pracy i inne przepisy prawa pracy.

 

§ 11


Sposób i termin wynagrodzeń określono w regulaminie pracy Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie.

 

§ 12


Każdy nowo zatrudniony pracownik przed przystąpieniem do pracy zostaje zapoznany z niniejszym regulaminem przez Kierownika Zakładu Usług Komunalnych.

 

§ 13


Zmiany w regulaminie następują w formie Zarządzenia Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie.


Załącznik nr 1 do Regulaminu


 

Samorządowe jednostki organizacyjne

 

L.p. Stanowisko Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Minimalne wymagania kwalifikacyjne
      Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe Staż pracy (w latach)
1 2 3 4 5


Stanowiska kierownicze urzędnicze

 

1. Główny księgowy XVI - 3.300 wykształcenie wyższe ekonomiczne pierwszego lub drugiego stopnia - specjalistyczne lub podyplomowe 3 w księgowości

Stanowiska urzędnicze

1. Inspektor IX - 2.600 średnie 4
2. Podinspektor VI - 2.300 średnie 2
3. Referent V - 2.100 średnie  

Stanowiska pomocnicze i obsług

1. Kierowca samochodu ciężarowego od 3,5 do 13 ton VII - 2.400 Prawo jazdy kat. C  
2. Majster IX - 2.600 średnie  3
3. Starszy konserwator VI - 2.300 średnie zawodowe 3
4. Robotnik wysoko wykwalifikowany VI - 2.300 średnie zawodowe 3
5. konserwator V - 2.100 zasadnicze zawodowe i odpowiednie wyszkolenie w zawodzie  
6. Robotnik wykwalifikowany V - 2.100 Zasadnicze zawodowe i odpowiednie wyszkolenie w zawodzie  

 


Załącznik nr 2 do Regulaminu

Tabela miesięcznych kwot wynagradzania zasadniczego

 

Kategoria zaszeregowania

Maksymalna kwota w złotych
 

I 1.300
II 1.500
III 1.700
IV 1.900
V 2.100
VI 2.300
VII 2.400
VIII 2.500
IX 2.600
X 2.700
XI 2.800
XII 2.900
XIII 3.000
XIV 3.100
XV 3.200
XVI 3.300
XVII 3.500
XVIII 3.700
XIX 3.900

 

utworzono: 2009-10-19 09:35 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-05-11 15:26 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-10-19 09:34
ilość odsłon podstrony: 8227
repozytorium zmian
drukuj  zapisz