Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4421697

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 października 2009 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZBICZNO
Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2009r.
O WYNIKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
– INFORMACJA O WYBORZE OFERTYI. Zamawiający:
1. Pełna nazwa Zamawiającego: URZĄD GMINY ZBICZNO
2. Adres: Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno,
3. Województwo: Kujawsko – Pomorskie

II. Tryb i przedmiot zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na „Dostawę kruszywa kamiennego”

III. Miejsce realizacji zamówienia: Woj. Kujawsko-Pomorskie, Powiat Brodnicki, Gmina Zbiczno , miejscowość Zastawie działki nr 32 i 33.

IV. Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone w dniu 05.10.2009r.w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego (BIP): www.bip.zbiczno.ug.gov.pl. oraz w siedzibie Zamawiającego.

V. Wybór oferty:
1. Wykonawca: Produkcja – Handel- Usługi
  „MAR- POL”
  Jacek Marcinkowski
  ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń  

2. Cena oferty wybranej: 69.003,20 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzy złote 20/100) - zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.

3.Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta wybrana spełnia kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu była cena ofertowa – oferta wybrana była ofertą o najniższej cenie.

VI. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny:

1. Oferta nr 2 złożona przez: „REN – TRANS”, Renata Jóźwicka, ul. Budowlana 2,
85-874 Bydgoszcz
  - cena oferty brutto – 89.499,20 zł : liczba punktów w kryterium cena – 77,10
2. Oferta nr 3 złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe Franciszek Żywiczyński, Krzywosądz ,88-210 Dobre
  - cena oferty brutto – 82.768,00 zł : liczba punktów w kryterium cena – 83,37
3. Oferta nr 4 złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo Gastronomiczne „GABAR”
Antoni Barczewski, Wrocki 92 a , 87-400 Golub - Dobrzyń
  - cena oferty brutto– 86.001,21 zł : liczba punktów w kryterium cena – 80,24
4. Oferta nr 5 złożona przez: „MAR – POL” P.H.U., Jacek Marcinkowski, ul. Koniuchy 21A/43,
87-100 Toruń
  - cena oferty brutto– 69.003,20 zł : liczba punktów w kryterium cena – 100,00

VII. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania:
Oferta nr 1 złożona przez : „DAMO” sp. z o.o., ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz
  - wykonawcę wykluczono z postępowania na podst. art. 24 ust.2 pkt 3 – wykonawca nie uzupełnił dokumentów w wymaganym terminie.

 Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 14.10.2009r. z terminem do dnia 21.10.2009r

 Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

utworzono: 2009-10-14 14:31 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-10-14 14:34 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-10-14 14:31
informację wytworzył 2009-10-14 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2156
repozytorium zmian
drukuj  zapisz