Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4421675

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 października 2009 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZBICZNO
Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2009r.
O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
– INFORMACJA O WYBORZE OFERTYI. Zamawiający:
1. Pełna nazwa Zamawiającego: GMINA ZBICZNO
2. Adres: Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno,
3. Województwo: Kujawsko – Pomorskie

II. Tryb i przedmiot zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro dla zamówienia pn.
„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Kształtowanie centrów wsi poprzez budowę chodników na terenie Gminy Zbiczno w miejscowościach Zbiczno, Ciche , Gaj- Grzmięca i Grzmięca”

III. Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Zbiczno, Zbiczno działka nr 160/1 i 160/2, Ciche dz. nr 47/3, Gaj- Grzmięca dz. nr 36/3 i 35/3 , Grzmięca dz. nr 36/3  

IV. Ogłoszenie o postępowaniu zostało ogłoszone w dniu 5.10.2009r. na stronie internetowej Zamawiającego (BIP): www.bip.zbiczno.ug.gov.pl. oraz w siedzibie Zamawiającego.

V. Wybór oferty:
1. Wykonawca: Zakład Usług Inwestycyjnych
  Danuta Iwanus  
  ul. Nowa 41 A , 87-300 Brodnica

2. Cena oferty wybranej: 5.124,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 00/100) - zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.

3.Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta wybrana spełnia kryteria określone w Zaproszeniu do składania ofert. Kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu była cena ofertowa – w postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

VI. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny:
1. Oferta nr 1 – złożona przez Zakład Usług Inwestycyjnych IWANUS , Danuta Iwanus,
 ul. Nowa 41 A , 87-300 Brodnica – cena oferty brutto - 5.124,00 zł; liczba punktów w kryterium cena – 100,00.

VII. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania: NIE DOTYCZY.


Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 14.10.2009r. z terminem do dnia 21.10.2009r.

 Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

utworzono: 2009-10-14 14:28 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-10-14 14:30 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-10-14 14:27
informację wytworzył 2009-10-14 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2208
repozytorium zmian
drukuj  zapisz