Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4421644

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 października 2009 roku

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZBICZNO
Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2009r.
O WYNIKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
– INFORMACJA O WYBORZE OFERTYI. Zamawiający:
1. Pełna nazwa Zamawiającego: GMINA ZBICZNO
2. Adres: Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno,
3. Województwo: Kujawsko – Pomorskie

II. Tryb i przedmiot zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień Publicznych na roboty budowlane pn. „ Kształtowanie centrów wsi poprzez budowę chodników na terenie Gminy Zbiczno w miejscowościach Zbiczno, Ciche , Gaj- Grzmięca i Grzmięca”.

III. Miejsce realizacji zamówienia:
woj. kujawsko-pomorskie, powiat Brodnicki, gmina Zbiczno, miejscowości Zbiczno dz. nr 160/1 i 160/2, Ciche dz. nr 47/3, Gaj- Grzmięca dz. nr 36/3 i 35/3, Grzmięca dz. nr 36/3.

IV. Ogłoszenie o postępowaniu zostało ogłoszone w dniu 16.09.2009r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego (BIP): www.bip.zbiczno.ug.gov.pl. oraz w siedzibie Zamawiającego.

V. Wybór oferty:
Wykonawca: Zakład Budowlano - Remontowy
Żymowski Sławomir
ul. Lidzbarska 95, 87-300 Brodnica

2. Cena oferty wybranej: 490.680,14 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 14/100) - zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.
3.Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta wybrana spełnia kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu była cena ofertowa – oferta wybrana była ofertą o najniższej cenie .

VI. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny:
1. Oferta nr 1 - złożona przez Zakład Budowlano - Remontowy, Sławomir Żymowski, ul. Lidzbarska 95, 87-300 Brodnica - cena oferty brutto - 490.680,14 zł; liczba punktów w kryterium cena - 100,00.
2. Oferta nr 2 - GKL Grzegorz Kopiczyński, ul. Jagiellońska 4, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie – cena oferty brutto - 507.884,63 zł; liczba punktów w kryterium cena -96,61

VII. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania:
Oferta nr 3 - Konsorcjum: Lider Roboty Ziemne, Wodno – Kanalizacyjne, Marek Sławiński, ul. Kupnera 69, 14-260 Lubawa, Partner: Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „LUBTECH” Sp. z o.o. Fijewo 50A, 14-260 Lubawa - oferta została odrzucona na podst.
art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 12.10.2009r. z terminem do dnia 19.10.2009r.

 

utworzono: 2009-10-12 20:47 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-10-13 09:12 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-10-12 20:45
informację wytworzył 2009-10-12 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2567
repozytorium zmian
drukuj  zapisz