Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4246234

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Regulamin Pracy Zespołu Szkół w Pokrzydowie

REGULAMIN PRACY
pracowników niepedagogicznych 
Zespołu Szkół w PokrzydowieI. POSTANOWIENIA OGÓŁNE
§ 1

Regulamin pracy Zespołu Szkół w Pokrzydowie ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół w Pokrzydowie. W sprawach związanych ze stosunkiem pracy, nieuregulowanych szczegółowo niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych ,Kodeksu Pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych z zakresu prawa pracy.

§ 2

Postanowienia regulaminu stosuje się do wszystkich pracowników niepedagogicznych szkoły, bez względu na rodzaj pracy i stanowisko ,.Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każdy pracownik Zespołu Szkół bez względu na sposób nawiązania stosunku pracy.

§ 3

Przed dopuszczeniem do pracy każdy pracownik będzie zapoznany z przepisami regulaminu, podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią zostanie dołączone do akt osobowych. 

§ 4

Ilekroć w regulaminie jest mowa o pracodawcy należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Pokrzydowie reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół. 


II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 
§ 5

1.Każdy pracownik przystępujący do pracy obowiązany jest:
1)przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku;
2)wypełnić kwestionariusz osobowy;
3)przedłożyć posiadane dokumenty niezbędne do określenia uprawnień pracowniczych;
4)przedłożyć świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół, świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe;
5)zapoznać się z regulaminem pracy i instrukcjami obowiązującymi na stanowisku pracy;
6)odbyć przeszkolenie bhp i p.poż.
7)zapozanć się z zakresem czynności;
Dokumenty wymienione w  pkt. 3-5 przedkłada pracownik w kopiach, które zostają złożone do akt osobowych pracownika, natomiast oryginały przedstawia się pracodawcy do wglądu.

§ 6

1.Podstawowym obowiązkiem pracownika jest :
1) rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę; 
2) wykonywać pracę i polecenia przełożonych w sposób zgodny z prawem, optymalnie wykorzystując do tego dostępne środki pracy , wiedzę i doświadczenie zawodowe,
3) przestrzegać ustalonego czasu pracy; 
4) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku; 
5) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; 
6) podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy; 
7) dbać o dobro zakładu pracy i jego mienie; 
8) przestrzegać tajemnicy służbowej określonej w odrębnych przepisach; 
9) przestrzegać w zakładzie zasad współżycia społecznego; 
10) dbać o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy; 
11) należycie zabezpieczyć, po skończonej pracy, narzędzia, urządzenia i pomieszczenia pracy; 
12)używać zgodnie z  przeznaczeniem przydzielonej odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
13)używać środków pracy zgodnie z przeznaczeniem , wyłącznie do wykonywania zadań służbowych,

§ 7

 Przebywanie w pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub spożywanie przez pracowników na terenie zakładu pracy alkoholu jest zabronione. 

§ 8

1.Zabrania się pracownikom:
1) opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy, bez zgody przełożonego; 
2) operowania maszynami i urządzeniami nie związanymi bezpośrednio z wykonywaniem zleconych obowiązków i czynności; 
3)samowolnego dementowania części maszyn, urządzeń i narzędzi, samowolnego usuwania osłon i zabezpieczeń oraz naprawy maszyn i urządzeń będących w ruchu lub pod napięciem elektrycznym.

§ 9

 W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownik jest obowiązany rozliczyć się z zakładem z powierzonego mienia i zobowiązań wobec zakładu.

§ 10

Wprowadza się zakaz palenia tytoniu na terenie szkoły (dyrektor wyznacza pomieszczenie w którym można palić tytoń). 


§ 11

Stosunek pracy z pracownikiem samorządowym ulega rozwiązaniu na zasadach i w terminie przewidzianym w ustawie o pracownikach samorządowych i w Kodeksie Pracy.

III. CZAS PRACY 
§ 12

1.Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu przeznaczonym do wykonania pracy,
2.Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez pracownika na wykonanie pracy,
3.Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i  40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.
4.Okres rozliczeniowy czasu pracy o którym mowa w  ust.3 wynosi 3 miesiące kalendarzowe i pokrywa się z kwartałem.
5.Pracownik ma prawo do co najmniej 11-godzinnego dobowego nieprzerwanego odpoczynku oraz co najmniej 35-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego. 
6.Czas pracy :
a) pracowników obsługi:
-robotnik gospodarczy (konserwator) od poniedziałku do piątku w godz. od 7-13
-robotnik gospodarczy ( sprzątaczka )od poniedziałku do piątku w godz .od 7:00 do 17:15 
  co drugi tydzień od poniedziałku do piątku w godz .od 11:30 do 17:15
  w okresie ferii i wakacji od 7:00 do 15:00 (godziny pracy wynikają ze specyfiki zakładu)
-robotnik gospodarczy (sprzątaczka, pomoc kuchenna) od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
-robotnik gospodarczy (woźna oddziałowa w p-lu) od poniedziałku do piątku 
w godz. od 7:00 do 15:00 ,
  a okresie grzewczym od 15.10. do 15.04. w poniedziałek od 7:30 do 14:00 i od 17:00 do 18:30 
  we wtorek, czwartek i piątek od 7:30 do 13:00 i od 17:00 do 19:30
  w środę od godz. 7:30 do 14:30 i od 17:00 do 18:0
  w okresie grzewczym za palenie w piecach (również w sobotę i niedzielę) pracownik otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie,
b)pracownik administracji (sekretarz) w  poniedziałek , środę, czwartek, piątek od 7:15 do 15:05
  we wtorek od 7:20 do 16:00 7.Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest dozwolona przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności w szczególności przy prowadzeniu działalności w zakresie kultury, oświaty, turystyki itd. lub konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska czy usunięcia awarii.
8.Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy jest pracą w godzinach nadliczbowych.
9.Za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika może być udzielony czas wolny w/g zasady ,,godzina za godzinę". Pracodawca może udzielić pracownikowi, bez jego wniosku , czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych w wymiarze o 50% większym niż wynosił czas pracy w godzinach nadliczbowych. Udzielenie czasu wolnego odbywa się do końca okresu rozliczeniowego.
12.Wszyscy pracownicy korzystają z 15 minutowej przerwy w pracy wliczonej do czasu pracy (przerwa śniadaniowa). 

§ 13

Pora nocna obejmuje czas pomiędzy godziną 22.00 i  6.00, za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami o wynagrodzeniu. 
 

§ 14

Soboty , niedziele i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedzielę lub święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6.00 w tym dniu, a godziną 6.00 następnego dnia. 
 

§ 15

Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy. 
§ 16

Przebywanie pracowników na terenie zakładu pracy, poza godzinami pracy, może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody bezpośrednio dyrektora szkoły. 

§ 17

Obecność w pracy pracownicy potwierdzają podpisem na liście obecności. Lista obecności znajduje się w sekretariacie szkoły.

§ 18

Nieobecność pracownika w pracy powinna być odnotowana z zaznaczeniem, czy jest to nieobecność usprawiedliwiona. W czasie nieobecności pracownika dyrektor decyduje, komu praca ma być zastępczo przydzielona. 

§ 19

1. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż określona w umowie o pracę rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego (tzw. delegacji). 
2. Pracownikowi delegowanemu do innej miejscowości wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje, gdy otrzymał polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych i czas pracy był kontrolowany. 
3. Pracodawca jest zobowiązany prowadzić karty ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi. 

§ 20

Jeżeli wymagają tego potrzeby zakładu pracy , pracownik może być zatrudniony poza normalnymi godzinami pracy, w wyjątkowych przypadkach także w nocy oraz niedzielę i święta z wyjątkiem kobiet w ciąży oraz w innych przypadkach określonych w odrębnych przepisach. Pracownikowi za pracę wykonaną na polecenie przełożonego poza normalnymi godzinami pracy przysługuje według jego wyboru wynagrodzenie lub czas wolny.

IV. OBOWIĄZKI PRACODAWCY 

§ 21

1. Pracodawca obowiązany jest w szczególności : 
1)niezwłocznie potwierdzić na piśmie rodzaj zawartej umowy o pracę oraz jej warunki, umowę należy wręczyć pracownikowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;
2) zapewnić pracownikowi przydział pracy zgodny z treścią zawartej umowy o pracę; 
3) zaznajomić pracownika podejmującego pracę z zakresem, jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz z jego podstawowymi uprawnieniami; 
4) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy; 
5) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, chronić życie i zdrowie pracowników tzn. - prowadzić systematycznie szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
6) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
7)zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
8) wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
9) zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym;
10) uwzględnić ochronę zdrowia pracownic w ciąży lub karmiących piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;
11) Sprawić ,iż koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników; 
12) równo traktować pracowników; 
13) Przekazywać informację pracownikom dotyczącym między innymi : 
a) zagrożeń dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach, 
b) działań ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, 
14) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie; 
15) ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 
16) zaspokajać, w miarę posiadanych środków, bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników; 
17) wydawać pracownikom potrzebne materiały, narzędzia pracy i urządzenia techniczne, które będą zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii; 
2. Ponadto pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
2) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej,  
3) zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno- sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej, 
3. W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest zobowiązany:
1) niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach,
2) niezwłocznie wydać polecenie przerwania pracy i  oddalenia się w miejsce bezpieczne, do czasu usunięcia zagrożenia nie wydawać polecenia wznowienia pracy,

V. URLOPY , NIEOBECNOŚCI I INNE ZWOLNIENIA Z PRACY

§ 22.

Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w Kodeksie Pracy. Pracownik nie może zrzez się prawa do urlopu.
1.Urlopu wypoczynkowego pracownikom udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. 
2.Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników. O terminie urlopu zawiadamia się pracownika nie później niż miesiąc przed dniem jego rozpoczęcia. 
3.Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy na karcie urlopowej . 
4.Na wniosek pracownika w wyjątkowych sytuacjach urlop wypoczynkowy może by udzielony poza planem urlopów. 
5.Część urlopu nie wykorzystaną z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego – pracodawca jest zobowiązany udzielić w terminie późniejszym. 
6.Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca I kwartału następnego roku. 
7.Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu ; w przypadku znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. 
8.Urlop może być na wniosek pracownika podzielony na części. Co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, do których zaliczamy oprócz dni korzystania z urlopu również dni wolne od pracy przypadające przed , w trakcie o i po zakończeniu korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego.
9.Pracownik może wykorzystać cztery dni urlopu w terminie przez siebie wskazanym. W celu wykorzystania urlopu na żądanie pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu przełożonemu.

§ 23

1.Pracownikowi, na pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny. Z wnioskiem pracownik powinien wystąpić co najmniej 7 dni przed wskazanym przez siebie terminem.
2.Pracownikowi, za jego zgodą wyrażoną na piśmie, może być udzielony urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres uzgodniony między pracodawcami. 


§ 24

1.Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu bezpłatnego pracownikowi: 
1) w celu sprawdzenia osobistej opieki nad swoim dzieckiem (urlop wychowawczy); 
2) dla umożliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora; 
3) na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika; 

§ 25

 W trybie i na zasadach określonych stosowanymi przepisami pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy: 
1) w celu wykonywania zadań lub czynności: 
a) ławnika w sądzie; 
b) członka komisji pojednawczej; 
c) obowiązku świadczeń osobistych; 
d) czynności wynikającej z pełnionej funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy; 
2) w celu: 
a) wykonywania powszechnego obowiązku obrony; 
b) stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji, kolegium do spraw wykroczeń, komisji pojednawczej, sądu pracy; 
c) przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy, albo badań stanu zdrowia na określonych stanowiskach pracy, jeżeli nie jest możliwe wykonanie badań w czasie wolnym od pracy; 
d) oddania krwi albo przeprowadzenia zleconych przez stację krwiodawstwa badań lekarskich; 
3) w celu występowania w charakterze: 
a) biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń; 
b) strony lub świadka w postępowaniu przed komisją pojednawczą.

§ 26

1.Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela pracodawca, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia . 
2.Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował zwolnienie .Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych. 
§ 27

1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący: 
1) -2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzeniu się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy; 
2) -1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub jego bezpośrednią opieką. 
2.Zwolnienia wymienione w ust.1 udzielane są w dniach następujących po zdarzeniu uzasadniającym ich udzielenie lub w dniu zdarzenia.
3.Po wykorzystaniu zwolnienia pracownik jest zobowiązany przedstawić odpis skrócony aktu stanu cywilnego , dotyczący zdarzenia uzasadniającego udzielenie zwolnienia.
4.Jeżeli pracownik korzysta już w tym okresie z urlopu wypoczynkowego lub niezdolności do pracy z powodu choroby , to nie przysługuje mu zwolnienie okolicznościowe.

§ 28

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na dwa dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 29

Wyjazd służbowy (poza wyjazdami miejscowymi) odbywa się na podstawie polecenia wyjazdu (delegacji) podpisanej przez pracodawcę.

§ 30

1.Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.
2.W razie zaistnienia przyczyny uniemożliwiającej stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w trzecim dniu nieobecności w pracy 4.Zawiadomienia tego dokonuje pracownik osobiście , przez inna osobę , telefonicznie lub za pośrednictwem poczty , przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.
5.Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika tego obowiązku.
6.Nieobecność w pracy lub spóźnienie usprawiedliwiają przyczyny uniemożliwiające stawienie się do pracy , a dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność są:
1)zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy;
2)decyzja właściwego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych;
3)oświadczenie pracownika-w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola, żłobka lub szkoły, do której dziecko uczęszcza;
4)oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie ,że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny;
5)zaświadczenie lekarskie wymaganiu sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;
7.W przypadku spóźnienia się do pracy pracownik winien niezwłocznie zgłosić się do pracodawcy, celem usprawiedliwienia nieobecności.

§ 31

Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli taki obowiązek wynika z Kodeksu Pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu Pracy albo innych przepisów prawa.

VI. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

§ 32

Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. 

§ 33

1. Pracodawca jest obowiązany : 
1) zapoznawać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej; 
2) prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bhp i p. poż ;
3) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy; 
4) kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie; 
5) wskazać pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na przechowywanie odzieży i obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych mu narzędzi pracy. 
6) wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za dysponowanie apteczką pierwszej pomocy;  
7) ze względów bezpieczeństwa niektóre prace w zakładzie pracy muszą być wykonywane przez dwie osoby, pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć drugą osobę;

§ 34

1.Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej; podlegają także szkoleniom okresowym.
2.Przyjęcie do wiadomości regulaminu ochrony przeciwpożarowej potwierdzają własnoręcznym podpisem.
3.Pracownicy zobowiązani są przestrzegać zasad bhp i p. poż,:
4.Wykonywać pracę zgodnie z zasadami bhp oraz przestrzegać wydanych w tym zakresie zarządzeń.
5.Poddawać się badaniom lekarskim wstępnym, kontrolnym i okresowym;

§ 35

1.Pracownikom przydzielone są nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.  
2.Prania i konserwacji odzieży roboczej pracownicy dokonują we własnym zakresie.  
3.W przypadku dopuszczenia do używania własnej odzieży i obuwia roboczego w wyjątkowych przypadkach za pisemną zgodą dyrektora przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej przez pracodawcę. 
4.Przełożony nie dopuszcza pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianego do stosowania na danym stanowisku pracy. 
5.Pracownikom przydzielane są środki czystości, odpowiednio do zajmowanego stanowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami .

§ 36

1.W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, stwarzają bezpośrednio zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. 
2.Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust,1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego, 
3.Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia, w przypadku o którym mowa w ust.1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. 


VII. OCHRONA PRACY KOBIET 

§ 37

Nie wolno zatrudniać kobiet : 
1). Przy pracach związanych z dźwiganiem ciężarów : 
a) przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów :
 - jeśli praca wykonywana jest stale – powyżej 12 kg na osobę,
 - jeśli praca wykonywana jest dorywczo – powyżej 20 kg na osobę, 
2) przy ręcznym podnoszeniu ciężarów pod górę ( pochylnie, schody ): 
a) jeśli praca jest wykonywana stale – powyżej 8 kg na osobę,
b) jeśli praca wykonywana jest dorywczo – powyżej 15 kg na osobę, 
2) przy pracach ,o których mowa w ust. 1 , kobiety w ciąży : 
a) do 6 miesiąca włącznie wolno dźwigać ciężary do 4 kg oraz przewozić ciężary nie przekraczające połowy w/w norm ; 
b) po upływie 6-tego miesiąca ciąży jest zabronione wszelkie podnoszenie, przenoszenie, przesuwanie, przewożenie ciężarów; 

§ 38

1.Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych albo w porze nocnej. 
2.Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy. 
3. Kobiety , opiekującej się dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno bez jej zgody zatrudniać 
w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.
4.Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeśli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. 

§ 39

Do innej odpowiedniej pracy przenosi się kobietę w ciąży zatrudnioną przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży ,w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej, stan ciąży powinien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim . 

§ 40

1.Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do 2 półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do 2 przerw w pracy po 45 minut każda. 
2.Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie. 

VIII. WYPŁATA I WYNAGRODZENIA

§ 41

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednio do wykonanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy. 

§ 42

 Szczegółowe zasady, przyznawania dodatków i premii określają odrębne regulaminy przyjęte w zakładzie pracy.. 

§ 43
1.Wypłatę wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej.
2.Wynagrodzenie jest dokonywane przelewem na konto pracownika po uprzednim uzyskaniu zgody od pracownika. 
3.Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkiem stażowym i funkcyjnym pracowników administracji i obsługi płatne jest z dołu w dniu 26 każdego miesiąca ; jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu następnym.
4.Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych 
dokonywana jest w terminie: 
1) dla pracowników administracyjno – obsługowych w dniu 26każdego miesiąca. 
5.Pracodawca na wniosek pracownika jest zobowiązany do udostępnienia mu dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

§ 44
1.Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest przelewem na konto w banku , a w wyjątkowych wypadkach wypłacana osobiście w kasie Urzędu Gminy w Zbicznie ,lub osobie upoważnionej na piśmie przez pracownika
§ 45

1.Z wynagrodzenia podlegają potrąceniu:
1) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż 
świadczenia alimentacyjne.; 
3) kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy;
4) inne należności, na potrącenie których pracownik wyraził zgodę 

IX.WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 
§ 46

1 Za przejawienie inicjatywy w pracy, uzyskanie szczególnych osiągnięć i efektów mogą być przyznane wyróżnienia w postaci gratyfikacyjnej pieniężnej, zgodnej z regulaminem przyjętym w szkole. 
2. Decyzję o przyznaniu wyróżnienia podaje się do wiadomości wszystkich pracowników 

X. DYSCYPLINA PRACY
§ 47

Opuszczenie całości lub części dnia pracy, bez uprzedniego zezwolenia przez pracodawcę, usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności: 
1) wypadek lub choroba powodująca niezdolność pracownika lub izolacja z powodu choroby zakaźnej; 
2) wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki;
3) okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8;
4) nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy;
5) konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach do 8 godzin od zakończenia podróży, jeżeli warunki odbywania tej podróży uniemożliwiały wypoczynek. 

§ 48

Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nieusprawiedliwioną należy do pracodawcy lub osoby przez nią wyznaczonej. 

§ 49
 
1.Każdy pracownik ma obowiązek podpisać listę obecności stwierdzając przybycie do pracy.
2.Lista obecności znajduje się w sekretariacie szkoły.
3.Opuszczenie stanowiska pracy wymaga uprzedniej zgody bezpośredniego przełożonego. 4.Samowolne opuszczenie stanowiska pracy czasie pracy jest zabronione.
5.Wyjście w czasie pracy poza teren placówki może nastąpić za zgodą pracodawcy bądź osoby przez niego upoważnionej.
6.Wszelkie wyjścia w godzinach pracy odnotowuje się w rejestrze wyjść służbowych i prywatnych Czas przeznaczony na wyjście prywatne pracownik jest zobowiązany odpracować.
7.Przebywanie pracownika po godzinach pracy na terenie zakładu pracy może nastąpić na uzasadniony wniosek pracownika i po uzyskaniu akceptacji przełożonego.

§ 50

1.W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować :
1) karę upomnienia,
2) karę nagany,
2.Za rażące naruszenie ustalonego w regulaminie porządku i dyscypliny pracy uznaje się: 
1) spóźnia się do pracy lub samowolnie opuszcza stanowisko pracy bez usprawiedliwienia;
2) wykonuje polecenia w sposób niezgodny z otrzymanymi od przełożonego wskazówkami; 
3) okazuje obraźliwy stosunku do przełożonego i współpracowników; 
4) nie przestrzega tajemnicy służbowej,  
5)źle i niedbale wykonuje pracę , niszczy materiały, narzędzia , a także wykonuje pracę nie związane z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy;  
3.Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp i p.poż., opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w pracy stosuje się kary przewidziane w Kodeksie Pracy.
 
§ 51

1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia. Stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – może być zastosowana również kara pieniężna. 
2. Kary stosuje dyrektor szkoły i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma wkłada się do akt osobowych pracownika. 
3. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu .O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą. 

XI. PRZEPISY KONCOWE

§ 52

Przełożonym służbowym wszystkich pracowników jest dyrektor szkoły.

§ 53

W razie nieobecności dyrektora szkoły bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników jest wyznaczony przez dyrektora nauczyciel . 

§ 54

W sprawach skarg i wniosków oraz zażaleń dyrektor szkoły przyjmuje w godzinach swojego urzędowania. 

§ 55
Regulamin pracy jest wyłożony w miejscu ogólnodostępnym . 

§ 56
1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009r.
2.Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
3.Regulamin może być przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w tym samym trybie co jego ustanowienie lub przez wprowadzenie nowego regulaminu.
4.Wszelkie zmiany w regulaminie dokonywane będą w formie zarządzenia.
   
Data………………………………………………….  
 

utworzono: 2009-10-12 10:51 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-11-27 14:48 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-10-12 10:50
ilość odsłon podstrony: 3203
repozytorium zmian
drukuj  zapisz