Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036902

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO
DLA ZAMÓWIENIA :


„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Kształtowanie centrów wsi poprzez budowę chodników na terenie Gminy Zbiczno w miejscowościach Zbiczno, Ciche, Gaj- Grzmięca i Grzmięca”

 
I. ZAMAWIAJĄCY
Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno, woj. Kujawsko-Pomorskie,
tel. 0-56-49-393-17, fax.0-56-49-393-17, e-mail: gkb.zbiczno@neostrada.pl,
osoba do kontaktów: Katarzyna Kwiatkowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Rolnictwa;

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Opis
1.1 Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Kształtowanie centrów wsi poprzez budowę chodników na terenie Gminy Zbiczno w miejscowościach Zbiczno, Ciche, Gaj- Grzmięca i Grzmięca”
1.2 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest nadzór inwestorski dla inwestycji pn.„Kształtowanie centrów wsi poprzez budowę chodników na terenie Gminy Zbiczno w miejscowościach Zbiczno, Ciche, Gaj- Grzmięca i Grzmięca „
Obowiązki inspektora nadzoru obejmują w szczególności:
- Reprezentowanie interesów zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o realizację inwestycji.
- Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do Zamawiającego o dokonanie w niej zmian lub uzupełnień.
- Nadzorowanie prac budowlanych chodnikowych drogowych i innych, których wykonanie określa dokumentacja projektowo - wykonawcza.
- Sprawdzanie poprawności kalkulacji sporządzanych przez wykonawców robót w zakresie obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów oraz faktur w terminach wynikających z umów zawartych między Wykonawcą, a Zamawiającym.
- Współpracę z nadzorem autorskim w okresie realizacji robót.
- Kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z  obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacja techniczną i dokumentacją projektową.
- Kontrolowanie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, umową i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót.
- Rozstrzyganie - w uzgodnieniu z zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót.
- Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do zamawiającego o ich wykonanie.
- Kontrolowanie jakości oraz określania wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki.
- Sprawdzanie i odbiór wykonania robót ulegających zakryciu lub zanikających.  
- Uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych instalacji i urządzeń.
- Kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem końcowym.
- Potwierdzanie gotowości do odbioru robót lub obiektu.
- Uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku.
- Uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi, oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek.
- Dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji.
- Dojazd i pobyt na placu budowy nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach na telefoniczne wezwanie Zamawiającego, a w okresie rękojmi minimum jeden raz w ciągu sześciu miesięcy.
- Informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót.
- Informowanie Zamawiającego o terminach odbioru robót, których obowiązek odbioru spoczywa na Zamawiającym (ulegających zanikowi, częściowych, prób urządzeń i instalacji itp.) niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia odbioru przez wykonawcę robót,
- W przypadku wyniknięcia po zakończeniu zadania kwestii spornych pomiędzy Zleceniodawcą, a Wykonawcą robót budowlanych, Zleceniobiorca zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp. przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi.

Inwestycja, dla której świadczony będzie nadzór inwestorski opisana jest dokumentacją projektową budowlaną i wykonawczą. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z powyższą dokumentacją w celu przygotowania oferty zawierającej cenę obejmującą wszystkie istotne elementy niezbędne do realizacji zamówienia.

1.3 Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: woj. kujawsko – pomorskie, powiat Brodnicki, gmina Zbiczno, miejscowości Zbiczno działka nr 160/1 i 160/2, Ciche dz .nr 47/3, Gaj – Grzmięca dz. nr 36/3 i 35/3, Grzmięca dz. nr 36/3

1.4 Nomenklatura
1)Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) - 71.24.70.00-1 - nadzór nad robotami budowlanymi
2)Zamawiający w niniejszy postępowaniu nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
3)Wartość zamówienia: poniżej równowartości kwoty 14 000 euro.
4)Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data rozpoczęcia - po podpisaniu umowy. Zakończenie zadania do dnia 31.12.2009r.  

III. Warunki udziału w postępowaniu
1. Posiadanie wymaganych prawem uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – uprawnienia budowlane w specjalności budownictwo drogowe
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Do oferty należy załączyć kopię decyzji o przyznaniu uprawnień oraz kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do izby budowlanej.

IV. TRYBY
1.Tryb udzielania zmówienia: zamówienie na podstawie rt. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych,
2.Kryteria oceny ofert: Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza..
3.Informacje administracyjne:  
3.1Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz kompletna dokumentacja budowlana niezbędna do realizacji zadania budowlanego, dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno – Referat Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Rolnictwa , pok. nr 10, II piętro w terminie do dnia 12.10.2009r. .
3.2Termin i miejsce składania ofert: Urząd Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140 w terminie do dnia 12.10.2009r. do godz. 12ºº, Sekretariat, I piętro.
3.3Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bip.zbiczno.ug.gov.pl najpóźniej w terminie 7 dni od terminu składania ofert.
3.4 Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

V. INNE INFORMACJE  
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.10.2009r. z terminem do dnia 12.10.2009r.Sporządził:
Katarzyna Kwiatkowska
 


* Formularz ofertowy (pdf)

* Projekt umowy (pdf) 

utworzono: 2009-10-06 12:29 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-10-06 12:36 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-10-06 12:28
informację wytworzył 2009-10-05 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 3403
repozytorium zmian
drukuj  zapisz