Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036811

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23.09.2009 r.

Obwieszczenie
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 23 września 2009r.

o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoStosownie do art. 39 ust.1 i 2, art. 40 w związku z art. 54, ust. 2 i 3 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

podaje się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu przez Urząd Gminy Zbiczno do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 /w tym do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko/

1. dla Programu ochrony środowiska dla Gminy Zbiczno
2. dla aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zbiczno

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy  
w Zbicznie pok. Nr 10. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia. Powinny one zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia terenu – nieruchomości, której dotyczy.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
• w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy w Zbicznie, 87-305 Zbiczno 140,
• ustnie do protokołu, sporządzonego w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy w Zbicznie,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pod adresem: gkb.zbiczno@neostrada.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zbiczno.
Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

 

utworzono: 2009-09-29 08:48 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-09-29 08:52 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-09-29 08:47
informację wytworzył 0000-00-00 Jacek Stolarczyk
ilość odsłon podstrony: 2447
repozytorium zmian
drukuj  zapisz