Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4155960

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE

KSZTAŁTOWANIE CENTRÓW WSI POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY ZBICZNO W MIEJSCOWOŚCIACH ZBICZNO, CICHE, GAJ – GRZMIĘCA I GRZMIĘCA


I. ZAMAWIAJĄCY 
Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Zbiczno , Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno, 
woj. Kujawsko-Pomorskie, tel. 0-56-49-393-17, fax.0-56-49-393-17, 
e-mail: gkb.zbiczno@neostrada.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Opis 
1.1 Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Kształtowanie centrów wsi poprzez budowę chodników na terenie Gminy Zbiczno w miejscowościach Zbiczno, Ciche , Gaj- Grzmięca i Grzmięca” 
1.2 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje :
Budowę chodników z kostki brukowej w miejscowości Zbiczno, Ciche, Gaj – Grzmięca i Grzmięca.
1.3 Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: 
woj. Kujawsko-Pomorskie, Powiat Brodnicki, Gmina Zbiczno, miejscowość Zbiczno- dz. nr 160/1 i 160/2, Ciche – dz. nr 47/3, Gaj- Grzmięca – dz. nr 36/3 i 35/3, Grzmięca – dz. nr 36/3.
1.4 Nomenklatura 
1) Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) 45233222-1
2) Zamawiający w niniejszy postępowaniu nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające, o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy.
3) Wartość zamówienia: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Termin wykonania zadania: 10.12.2009r.

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
1. Wymagane wadium: 10.000,00 PLN
2.Warunki uczestnictwa: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

IV. TRYBY 
1. Tryb udzielania zmówienia: przetarg nieograniczony, 
2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100%. 
3. Informacje administracyjne: 
3.1.Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego (pok. Nr 10, II piętro) w terminie do dnia 7.10.2009r. oraz na stronie internetowej zamawiającego(BIP): www.bip.zbiczno.ug.gov.pl 
3.2. Termin i miejsce składania ofert: Urząd Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140 w terminie do dnia 7.10.2009r. do godz. 10.00, sekretariat pok. Nr 7, I p. 
3.3.Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert, 
3.4.Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 7.10.2009r. o godz. 10.30 sala posiedzeń, II piętro
Urzędu Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140. 

V. INNE INFORMACJE 
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.09.2009r. oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.09.2009r. z terminem do dnia 7.10.2009 r.

 

Wójt
/-/ Wojciech Rakowski

 


Do pobrania:

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

* Projekt wykonawczy (pdf)

* Kosztorys inwestorski (pdf)

* Przekrój 1 (pdf)

* Przekrój 2 (pdf)

* Szczegółowe specyfikacje techniczne (pdf)


 

utworzono: 2009-09-16 14:31 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-09-16 14:48 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-09-16 14:31
informację wytworzył 2009-09-16 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2330
repozytorium zmian
drukuj  zapisz