Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4162922

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Wójt Gminy Zbiczno ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108)


WÓJT GMINY ZBICZNO OGŁASZA II USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBICZNO
 

 

Lp. Numer działki
i powierzchnia
Numer KW Miejscowość Opis nieruchomości
Przeznaczenia nieruchomości i sposób jej zagospodarowania


Termin zagospoda-rowania nierucho-mości  Cena wywoławcza Termin 
i miejsce przetargu


 
1. 221/15 
 0,3233 ha

 
21110 Zbiczno Nieruchomość gruntowa zurbanizowana niezabudowana położona w pobliżu jeziora Łąki oraz terenów zagospodarowanych rekreacyjnie o dużych walorach ekologiczno- krajobrazowych. Dojazd do działki drogą gminną. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budynek mieszkalny. Po dniu zawarcia aktu notarialnego 120.000,00 zł
(98.360,66 zł+22% podatku VAT)


 
3.09.2009r.
o godz. 10:00
Urząd Gminy w Zbicznie – sala posiedzeń
(II piętro)


 
2. 198/4
0,0669 ha

 
24609 Sumówko Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w centrum wsi Sumówko. Działka przylega do drogi gminnej, jest możliwość podłączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej
Działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 
Po dniu zawarcia aktu notarialnego 10.000,00 zł
(8.196,72 zł+22% podatku VAT)


 
3.09.2009r.
o godz. 11:00
Urząd Gminy w Zbicznie – sala posiedzeń
(II piętro)


 

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 31 sierpnia 2009r. w kasie Urzędu Gminy Zbiczno lub na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Brodnicy 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym w przypadku nie zaoferowania ceny wyższej od wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie. 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków udziału można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie – pokój nr 10- Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, 
 tel. (0-56) 49-393-23 w godzinach od 7.15 do 15.00.

Wójt Gminy Zbiczno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zbicznie oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zbicznie w dniach od 29.07.2009r. do 3.09.2009r.


 

 

utworzono: 2009-07-29 12:09 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-07-29 12:16 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-07-29 12:08
informację wytworzył 2009-07-29 Marzena Kłosińska
ilość odsłon podstrony: 2437
repozytorium zmian
drukuj  zapisz