Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4421645

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

Dowóz dzieci do placówek oświatowych w Gminie Zbiczno, w roku szkolnym 2009-2010

I. Zamawiający:

I.1) Nazwa i adres: Urząd Gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 49 393 17, faks: 056 49 393 17
I.2) Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

II. Przedmiot zamówienia:

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia:
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz dzieci do placówek oświatowych w Gminie Zbiczno w roku szkolnym 2009-2010
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi autobusowego transportu publicznego - dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Pokrzydowie i Zespołu Szkół w Zbicznie w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2009-2010 (w miesiącach: wrzesień-grudzień 2009 oraz styczeń - czerwiec 2010 r.). Dowóz odbywać się będzie na podstawie wykupionych biletów miesięcznych z przysługującą ustawowo ulgą. Dowóz będzie realizowany rano do godz. 7.55 oraz po południu - po zakończonych zajęciach.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.11.22.00-8.
II.1.5) całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 243229 PLN

III. Procedura:

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
III.2) Informacje administracyjne: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

IV. Udzielenie zamówienia:

IV.1) Data udzielenia zamówienia: 24.07.2009.
IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 1
IV.3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy, Spółka Akcyjna
87-300 Brodnica, ul. Podgórna 66a, woj.kujawsko-pomorskie.

IV.4) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT)

Cena wybranej oferty: wg cennika biletów miesięcznych
Oferta z najniższą ceną: 0 oferta z najwyższą ceną: 0
Waluta: PLN

 

Wójt
/-/ Wojciech Rakowski

 

utworzono: 2009-07-28 11:01 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-07-28 11:14 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-07-28 11:00
informację wytworzył 2009-07-24 Mirosława Lica
ilość odsłon podstrony: 2251
repozytorium zmian
drukuj  zapisz