Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4425027

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Zaproszenie do składania ofert

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU 
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO
DLA ZAMÓWIENIA :
„Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla przydomowych oczyszczalni ścieków z systemem drenażowo- rozsączającym na terenie Gminy Zbiczno”


 
I. ZAMAWIAJĄCY
Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno, woj. Kujawsko-Pomorskie, tel. 0-56-49-393-17, fax.0-56-49-393-17, e-mail: gkb.zbiczno@neostrada.pl, osoba do kontaktów: Katarzyna Kwiatkowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Rolnictwa;

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Opis
1.1 Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
„Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych dla przydomowych oczyszczalni ścieków z systemem drenażowo- rozsączającym na terenie Gminy Zbiczno”
1.2 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest wykonanie projektów budowlano - wykonawczych dla przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbiczno.
Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .
1.3 Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: woj. kujawsko – pomorskie, powiat Brodnicki, gmina Zbiczno, miejscowość Żmijewko, Zbiczno.
1.4 Nomenklatura
1) Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) – 71320000-7
2) Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
3) Wartość zamówienia: poniżej równowartości kwoty 14 000 euro.
4) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data rozpoczęcia - po podpisaniu umowy. Zakończenie zadania do dnia 31.08.2009r.  

III. Warunki udziału w postępowaniu 
1. Posiadanie wymaganych prawem uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4. Do oferty należy załączyć kopię decyzji o przyznaniu uprawnień oraz kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do izby budowlanej oraz poświadczenie o statusie prawnym wykonawcy - kopia wyciągu z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczejIV. TRYBY
1. Tryb udzielania zmówienia: zamówienie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych,
2. Kryteria oceny ofert: Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza..
3. Informacje administracyjne:  
3.1 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy Zbiczno, pok. nr 10, II piętro w terminie do dnia 24.07.2009r. .
3.2 Termin i miejsce składania ofert: Urząd Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140 w terminie do dnia 24.07.2009r. do godz. 12.00, Sekretariat, I piętro.
3.3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bip.zbiczno.ug.gov.pl najpóźniej w terminie 7 dni od terminu składania ofert.
3.4 Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

V. INNE INFORMACJE  
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17.07.2009r. z terminem do dnia 24.07.2009r. Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

 


Do pobrania:

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)


 

utworzono: 2009-07-17 21:31 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-07-17 21:39 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-07-17 21:31
informację wytworzył 2009-07-17 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2362
repozytorium zmian
drukuj  zapisz