Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036108

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o zamówieniu - usługa

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługa
 
„ DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 
W GMINIE ZBICZNO
 W ROKU SZKOLNYM 2009/2010” .
 
 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY :   Gmina Zbiczno
                              adres : Urząd Gminy Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno
                              tel./fax (0-56) 49-393-17
                              strona internetowa : www.zbiczno.brodnica.net
 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
   1.Opis
1.1)                   Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dowóz dzieci do placówek
oświatowych w Gminie Zbiczno w roku szkolnym 2009/2010 ”.
1.2)                     Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia są usługi autobusowego
transportu publicznego – dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Pokrzydowie i w Zbicznie w roku szkolnym 2009/2010 w dni nauki szkolnej .
  1.3) Miejsce wykonywania usługi : teren Gminy Zbiczno .
 1.4) Nomenklatura :
       1) Wspólny Słownik Zamówień CPV : 60112200-8 .
       2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
       3) Wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
           art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych .
        4) Czas trwania zamówienia :     wrzesień - grudzień 2009 r. oraz styczeń – czerwiec 2010 roku.
 
III.  .INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM :
   1.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
        2.Warunki uczestnictwa :W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają
            warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień
            publicznych” ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zmianami ) oraz inne
            wynikające z ustawy, a także warunki określone w specyfikacji istotnych warunków
            zamówienia. Zamawiający oceni spełnianie warunków wymienionych w niniejszym 
            rozdziale na podstawie złożonych przez Wykonawcę do ofert oświadczeń i dokumentów.
            Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na zasadzie : spełnia/ nie spełnia .
 
IV.TRYBY :
 1.Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony .
 2.Kryteria oceny ofert : najniższa cena .
 3.Informacje administracyjne :
 3.1) warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :Specyfikację Istotnych
          Warunków Zamówienia można pobrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w dni
           powszednie w godzinach 7.30 do 15.00 lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Zbiczno:   

 
Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski
 

DO POBRANIA:
 
 
utworzono: 2009-07-14 12:15 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-07-17 03:23 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-07-14 12:10
informację wytworzył 2009-07-14 Lica Mirosława
ilość odsłon podstrony: 2644
repozytorium zmian
drukuj  zapisz