Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4421661

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 lipca 2009 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZBICZNO
Z DNIA 2 LIPCA 2009r.
O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
- INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 


I. Zamawiający:
1. Pełna nazwa Zamawiającego: GMINA ZBICZNO
2. Adres: Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno
3. Województwo: Kujawsko – Pomorskie

II. Tryb i przedmiot zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 14 000 euro dla zamówienia pn. „Sporządzenie programu ochrony środowiska i aktualizację planu gospodarki odpadami dla Gminy Zbiczno”

III. Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Zbiczno

IV. Ogłoszenie o postępowaniu zostało ogłoszone w dniu 2.07.2009r. na stronie internetowej Zamawiającego (BIP); www.bip.zbiczno.ug.gov.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

V. Wybór oferty:
1. Wykonawca: Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski
i Wspólnicy s. j, ul. Poselska 34, 63-000 Środa Wielkopolska

2. Cena oferty wybranej: 7 320,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100) – zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.

3. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta wybrana spełnia kryteria określone w zaproszeniu do składania ofert. Kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu była cena ofertowa – oferta wybrana jest ofertą o najniższej cenie

VI. Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny:

1. Oferta nr 1 - złożona przez firmę Eko - Projekt, ul. Grobla 13B/14, 61-859 Poznań – cena oferty brutto- 9 882,00 zł, liczba punktów w kryterium cena - 74,07

2. Oferta nr 2 – złożona przez firmę AK NOVA Sp. z o.o., ul. Ostrowska 42, 63-430 Odolanów – cena oferty brutto- 9 760,00 zł, liczba punktów w kryterium cena – 75,00

3. Oferta nr 3 – złożona przez Pracownię Analiz Środowiskowych EKOSTANDARD,
ul. Wiązowa 1B/2, 62-002 Suchy Las k/Poznania – cena oferty brutto- 9 760,00 zł, liczba punktów w kryterium cena – 75,00

4. Oferta nr 4 – złożona przez Biuro Projektowe ABRYS Technika Sp. z o.o., ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań – cena oferty brutto- 9 760,00 zł, liczba punktów w kryterium cena – 75,00

5. Oferta nr 5 – złożona przez Kancelarię Ekologiczną Marcin Kaźmierski, ul. Matejki 61e/10, 66-400 Gorzów Wielkopolski – cena oferty brutto- 30 500,00 zł, liczba punktów w kryterium cena – 24,00

6. Oferta nr 6 – złożona przez Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy sp. j., ul. Poselska 34, 63-000 Środa Wielkopolska – cena oferty brutto- 7 320,00 zł, liczba punktów w kryterium cena – 100,00

7. Oferta nr 7 – złożona przez firmę FUNDEKO s.c. Mirosław Baściuk, Justyna Korbel, ul. Przejazd 4/77, 02-654 Warszawa – cena oferty brutto- 13 969,00 zł, liczba punktów w kryterium cena – 52,40

VII. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania:
Odrzucono ofertę firmy EKOCHEM EKOSERVICE Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź, ponieważ została złożona po wyznaczonym terminie.

 

Wójt
/-/ Wojciech Rakowski

utworzono: 2009-07-02 15:15 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-07-02 15:19 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-07-02 15:14
informację wytworzył 2009-07-02 Marzena Kłosińska
ilość odsłon podstrony: 2472
repozytorium zmian
drukuj  zapisz